TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
70/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Ban hành : 17/07/2014   - Tải file word toàn văn

94/2014/TT-BTC   -   Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng
Ban hành : 17/07/2014   - Tải file word toàn văn

20/2014/TT-BKHCN   -   Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ban hành : 15/07/2014   - Tải file word toàn văn

39/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ban hành : 15/07/2014   - Tải file word toàn văn

40/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân
Ban hành : 15/07/2014   - Tải file word toàn văn

69/2014/NĐ-CP   -   Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
Ban hành : 15/07/2014   - Tải file word toàn văn

93/2014/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc...
Ban hành : 14/07/2014   - Tải file word toàn văn

90/2014/TT-BTC   -   Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc...
Ban hành : 10/07/2014   - Tải file word toàn văn

09/2014/TT-BXD   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ban hành : 10/07/2014   - Tải file word toàn văn

68/2014/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
Ban hành : 09/07/2014   - Tải file word toàn văn

22/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành : 09/07/2014   - Tải file word toàn văn

28/2014/TT-BCA   -   Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
Ban hành : 07/07/2014   - Tải file word toàn văn

67/2014/NĐ-CP   -   Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản
Ban hành : 07/07/2014   - Tải file word toàn văn

89/2014/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ban hành : 07/07/2014   - Tải file word toàn văn

21/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ban hành : 07/07/2014   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
04825729 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn