TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
157/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh
Ban hành : 24/11/2016   - Tải file word toàn văn

156/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Ban hành : 21/11/2016   - Tải file word toàn văn

155/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ban hành : 18/11/2016   - Tải file word toàn văn

154/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ban hành : 16/11/2016   - Tải file word toàn văn

153/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ban hành : 14/11/2016   - Tải file word toàn văn

149/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
Ban hành : 11/11/2016   - Tải file word toàn văn

150/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Ban hành : 11/11/2016   - Tải file word toàn văn

148/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường
Ban hành : 04/11/2016   - Tải file word toàn văn

146/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
Ban hành : 02/11/2016   - Tải file word toàn văn

147/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Ban hành : 02/11/2016   - Tải file word toàn văn

49/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất
Ban hành : 01/11/2016   - Tải file word toàn văn

144/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
Ban hành : 01/11/2016   - Tải file word toàn văn

47/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản
Ban hành : 31/10/2016   - Tải file word toàn văn

48/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 31/10/2016   - Tải file word toàn văn

44/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
Ban hành : 19/10/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01944992 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn