TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
29/2022/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ban hành : 29/04/2022   - Tải file word toàn văn

11/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ban hành : 27/04/2022   - Tải file word toàn văn

28/2022/NĐ-CP   -   Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
Ban hành : 26/04/2022   - Tải file word toàn văn

19/2022/UBTVQH15   -   Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Ban hành : 21/04/2022   - Tải file word toàn văn

27/2022/NĐ-CP   -   Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ban hành : 19/04/2022   - Tải file word toàn văn

26/2022/NĐ-CP   -   Nghị định về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 14/04/2022   - Tải file word toàn văn

25/2022/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Ban hành : 12/04/2022   - Tải file word toàn văn

10/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
Ban hành : 06/04/2022   - Tải file word toàn văn

24/2022/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ban hành : 06/04/2022   - Tải file word toàn văn

23/2022/NĐ-CP   -   Nghị định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ban hành : 05/04/2022   - Tải file word toàn văn

09/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ban hành : 04/04/2022   - Tải file word toàn văn

08/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ban hành : 28/03/2022   - Tải file word toàn văn

07/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ban hành : 25/03/2022   - Tải file word toàn văn

22/2022/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ban hành : 25/03/2022   - Tải file word toàn văn

05/2022/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Ban hành : 23/03/2022   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00556910 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn