QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 142 /1999/QĐ-TTG
NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP

BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA-DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để triển khai thực hiện Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể và xây dựng, quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin để thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức, quản lý các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian đầu, trụ sở của Ban đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây :

1. Căn cứ quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án công trình thành phần để Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý quy hoạch, các dự án đã được phê duyệt;

2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đầu tư phát triển, về hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin giao về đầu tư và xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, quản lý các hoạt động dịch vụ trong phạm vi Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt hiệu quả. Riêng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành;

3. Vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định, trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các yêu cầu về nghiên cứu khoa học (dân tộc học, văn hóa học, xã hội học), sưu tầm, chỉnh lý, phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ cho việc xây dựng, hoạt động và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

7. Xây dựng quy chế quản lý và khai thác các dự án đầu tư, hoạt động dịch vụ, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khách du lịch tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy chế nói trên;

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người lao động làm việc trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, ủy ban nhân dân địa phương và chủ đầu tư tổ chức việc bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác các công trình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

10. Được hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến xây dựng và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có một Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin bổ nhiệm.

Tổ chức bộ máy cụ thể, các đơn vị trực thuộc và quy chế hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc ngân sách Nhà nước cấp. Ban được phép thu và sử dụng một số phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ điểm 7 tại Điều 1 của Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 142/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 16/06/1999
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 01/07/1999
Văn bản liên quan : 0    Đóng