QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/1999/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC HỢP NHẤT

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ NHÀ VĂN HOÁ

VÀO CỤC VĂN HOÁ - THÔNG TIN CƠ SỞ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà Văn hoá và Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

  Việc tổ chức, sắp xếp lại Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở sau khi hợp nhất thêm Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà Văn hoá do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định.

 

Điều 2. Quyết định này có hiêu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ điểm 3 tại mục đ Điều 2 của Quyết định số 123/TTg ngày 01 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá vào Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 97/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 07/04/1999
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 22/04/1999
Văn bản liên quan : 0    Đóng