Nghị định

của Hội đồng Bộ trưởng số 2-HĐBT ngày 6-1-1983
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia.

 

Hội đồng Bộ trưởng

 

Căn cứ Luật tỏ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng Nhà nước số 252-NQ/HĐNN7 ngày 30-11-1982 về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia;

Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;

Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia,

Nghị định

 

Điều 1.- Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia là Uỷ ban Nhà nước thuộc Hội đồng bộ trưởng có nhiệm vụ giúp Hội đồng bộ trưởng thống nhất quản lý việc hợp tác kinh tế, văn hoá giữa nước ta với Lào và Cam-pu-chia.

 

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia:

1. Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp tình hình kinh tế, văn hoá của Lào và Cam-pu-chia.

2. Phối hợp với các ngành hữu quan nghiên cứu, xây dựng và trình Hội đồng bộ trưởng quyết định các chủ trương, phương hướng, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện việc hợp tác kinh tế, văn hoá giữa nước ta với Lào và Cam-pu-chia.

3. Tiến hành đàm phán và ký kết với hai nước Lào và Cam-pu-chia các kế hoạch trên, theo uỷ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

4. Giúp Hội đồng bộ trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, điều hoà phối hợp các ngành, và các địa phương trong việc thực hiện các kế hoạch hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia.

5. Tổng hợp tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác kinh tế, văn hoá với hai nước, báo cáo đinh kỳ lên Hội đồng bộ trưởng và các cơ quan hữu quan.

6. Thống nhất quản lý việc đào tạo cán bộ và học sinh cho Lào và Cam-pu-chia; phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với chuyên gia, cán bộ, công nhân của ta công tác ở Lào và Cam-pu-chia. Theo dõi và quản lý việc thực hiện các chính sách đối với gia đình, vợ con của các đồng chí Cam-pu-chia (đã hy sinh) hiện đang sống ở Việt Nam .

7. Hướng dẫn, chỉ đạo việc củng cố các tổ chức chuyên trách về hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia ở các ngành và địa phương theo tinh thần hết sức gọn, nhẹ

 

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia gồm có:

1. Vụ nghiên cứu, tổng hợp.

2. Vụ kế hoạch hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào.

3. Vụ kế hoạch hợp tác kinh tế, văn hoá với Cam-pu-chia.

4. Vụ tổ chức cán bộ.

5. Vụ quản lý đào tạo cán bộ và học sinh cho Lào và Cam-pu-chia.

6. Ban thanh tra.

7. Văn phòng.

8. Cơ quan Đại diện kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia.

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị nói trên do chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia quy định, nhưng không vượt quá tổng số biên chế đã được quy định cho Uỷ ban Liên lạc kinh tế với nước ngoài trước đây.

 

Điều 4.- Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia có một chủ nhiệm, giúp việc chủ nhiệm có một số phó chủ nhiệm.

 

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia, các bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

Tên văn bản : Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 2-HĐBT
Ngày ban hành : 06/01/1983
Cơ quan ban hành : Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Tố Hữu,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng