QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 372-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH
HÀ NỘI, THUỘC BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trưởng lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.

Căn cứ đề nghị của Bộ văn hoá và thông tin (Công văn số 234-VHTT/ĐT ngày 7 tháng 11 năm 1980), Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (Công văn số 591- KHTV ngày 4 tháng 4 năm 1979) và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 1185-UB/GD/ĐT ngày 15 tháng 8 năm 1979) và sau khi đã tổ chức việc kiểm tra kết quả chuẩn bị mở trường.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 - Nay thành lập Trường Đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội trên cơ sở Trường trung học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, và giao cho Bộ văn hoá và thông tin quản lý.

Quy mô của trường là từ 1.000 đến 1.200 học sinh; địa điểm đặt tại Mai Dịch huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian đào tạo của mỗi khoá học tập trung dài hạn là 4 năm rưỡi.

 

Điều 2 - Trường Đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghệ thuật có trình độ đại học về sân khấu, múa và điện ảnh bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức đáp ứng nhu cầu của các ngành, các cấp về cán bộ nghệ thuật sân khấu, múa và điện ảnh.

Ngành nghề đào tạo của trường sẽ do Bộ văn hoá và thông tin quyết định, sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

 

Điều 3 - Trường Đại học sân khấu và điện ảnh do một Hiệu trưởng lãnh đạo; giúp việc Hiệu trưởng có một số Phó hiệu trưởng.

 

Điều 4 - Bộ Văn hoá và thông tin có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp để xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, lập kế hoạch đào tạo, kiện toàn cán bộ cho Trường Đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội.

 

Điều 5 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hoá và thông tin có trách nhiệm giúp đỡ Trường Đại học sân khấu và điện ảnh về mặt cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho trường làm tốt nhiệm vụ được giao.

 

Điều 6 - Các đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá và thông tin, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động và Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, thuộc Bộ Văn hoá và thông tin
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 372-CP
Ngày ban hành : 17/12/1980
Cơ quan ban hành : Hội đồng Chính phủ,
Người ký : Tố Hữu,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng