QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 179-HĐBT
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI

MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh thuộc tỉnh Hà Tuyên như sau:

1. Huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh:

Tách 4 xã Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng Chéng, Sủng Thài của huyện Đồng Văn để sáp nhập vào huyện Yên Minh cùng tỉnh.

2. Huyện Yên Minh và huyện Mèo Vạc:

Tách 3 xã Niêm Sơn, Nậm Ban, Tát Ngà của huyện Yên Minh để sáp nhập vào huyện Mèo Vạc cùng tỉnh.

3. Huyện Yên Minh:

- Tách 3 xóm Séo Hồ, Bản Rào, Bản Đã của xã Bạch Đích để sáp nhập vào xã Na Khê cùng huyện.

- Tách 4 xóm Đoàn Kết, Na Pao, Phía Lái, Súi Gia Thèn của xã Na Khê để sáp nhập vào xã Bạch Đích cùng huyện.

 

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 179-HĐBT
Ngày ban hành : 21/10/1982
Cơ quan ban hành : Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Nguyễn Hữu Thụ,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng