QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 222-CT
NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1982 VỀ THANH TRA VIỆC

THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THAN VÀ XĂNG DẦU

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Để tăng cường việc quản lý than và xâng dầu, đề cao chế độ trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc quản lý định mức,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Tổ chức đợt thanh việc thực hiện định mức sử dụng than và xăng dầu trong các ngành, các cấp nhằm:

- Làm rõ các nguyên nhân kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tình trạng sử dụng than và xăng dầu quá định mức; điều tra, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý than và xăng dầu gây nhiều tổn thất cho Nhà nước.

- Kiến nghị lên Hội đồng bộ trưởng các chủ trương, biện pháp và chế độ quản lý nhằm thực hiện tiết kiệm than và xâng dầu trong các ngành kinh tế chủ yếu.

 

Điều 2.- Thành lập Ban chỉ đạo đợt thanh tra này, thành phần gồm có:

- Phó chủ nhiệm ủy ban Thanh tra của Chính phủ, Trưởng ban.

- Phó chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch Nhà nước phụ trách về vật tư, Phó trưởng ban.

- Phó chủ nhiệm uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, uỷ viên.

- Thứ trưởng Bộ Vật tư, uỷ viên.

Ủy ban thanh tra của Chính phủ đảm nhiệm thường trực của Ban chỉ đạo đợt thanh tra.

 

Điều 3.- Ban chỉ đạo đợt thanh tra trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng than và xâng dầu của các Bộ sau đây:

- Bộ điện lực trong việc sản xuất điện.

- Bộ Mỏ và than trong việc bóc đất đá và vận chuyển đất đá, vận chuyển than, chất lượng và khối lượng cung ứng than cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp.

- Bộ Công nghiệp thực phẩm trong việc sản xuất và tinh chế đường.

- Bộ Giao thông vận tải trong ngành vận tải ô-tô, đường sắt và đường sông.

- Bộ Vật tư trong việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển cung ứng xâng dầu, định mức tiêu hao nhiên liệu, trong quá trình vận chuyển và kinh doanh, định mức thực tế giữa dung lượng và trọng lượng, chính xác trong đong đếm.

Các bộ nói trên cử một thứ trưởng tham gia làm uỷ viên của ban và cung cấp cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý khi Ban chỉ đạo thanh tra tiến hành thanh tra tại Bộ mình.

 

Điều 4.- Ngoài các Bộ nói tại Điều 3, thủ trưởng các ngành, các cấp căn cứ tình hình cụ thể của ngành mình, cấp mình theo yêu cầu thanh tra nói tại Điều 1 trên đây, tự tổ chức thanh tra trong ngành mình, cấp mình và báo cáo kết quả vè Ban chỉ đạo đợt thành tra để tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ.

 

Điều 5.- Ban chỉ đạo thanh tra và các đoàn thanh tra của các ngành, các cấp phải lập biên bản thanh tra tại các ngành và các cơ sở, đề ra các biện pháp và các đề nghị để thực hiện mục đích đợt thanh tra nói tại Điều 1.

 

Điều 6.- Đợt thanh tra này tiến hành từ đầu tháng 9 năm 1982 và kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 1 năm 1983.

 

Điều 7.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng than và xăng dầu
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 222-CT
Ngày ban hành : 28/08/1982
Cơ quan ban hành : Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Tố Hữu,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng