THÔNG TƯ

LIÊN BỘ VĂN HOÁ - NGOẠI THƯƠNG SỐ 7- TTLB/VH/NGT
NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 1985 QUY ĐỊNH PHẠM VI KINH DOANH

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ THU NGOẠI TỆ CỦA NGÀNH VĂN HOÁ.

 

Thi hành Quyết định số 113-HĐBT ngày 10-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng xuất khẩu và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu và Nghị quyết số 159-HĐBT ngày 19-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt, Bộ Văn Hoá và Bộ Ngoại thương quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá theo các nội dung dưới đây:

 

1. Các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ trực thuộc Bộ Văn Hoá gồm:

- Công ty xuất nhập khẩu sách báo và văn hoá phẩm (XUNHASABA),

- Công ty xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam (FAFIM),

- Công ty biểu diễn nghệ thuật Việt Nam (VINACONCERT).

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và dịch vụ của các đơn vị nói trên được quy định cụ thể tại các phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo thông tư này.

2. Nhằm tập trung đầu mối và tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động kinh tế đối ngoại về văn hoá, liên Bộ quy định:

a) Các đơn vị nhập khẩu trực thuộc Bộ Văn hoá là đơn vị duy nhất được quyền xuất nhập khẩu các loại ấn loát phẩm, nhạc phẩm, tác phẩm nghệ thuật về hội hoạ, điêu khắc, đồ cổ, phim chiếu bóng và phim đèn chiếu các loại đã in tráng, băng đã ghi hình (video cassette).

b) Công ty biểu diễn nghệ thuật là đơn vị đầu mối tổ chức và ký kết với nước ngoài về biểu diễn các loại hình nghệ thuật, sân khấu.

c) Các đơn vị xuất nhập khẩu khác của Trung ương không kinh doanh các mặt hàng thuộc phạm vi kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá.

d) Các địa phương được quyền xuất nhập khẩu các văn hoá phẩm của địa phương ngoài danh mục đã quy định ở tiết a, điểm 2 trên đây sau khi được Bộ Văn hoá duyệt về mặt văn hoá và Bộ Ngoại thương duyệt kế hoạch hàng hoá.

đ) Các địa phương được thực hiện các dịch vụ văn hoá nghệ thuật thu ngoại tệ ở địa phương sau khi được Bộ Văn Hoá duyệt về nội dung văn hoá, và ở nước ngoài thông qua đầu mối ký kết của Công ty biểu diễn nghệ thuật Việt Nam.

3. Các đơn vị kinh doanh đối ngoại trực thuộc Bộ Văn hoá được kinh doanh bổ sung ngoài chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao và được hưởng quyền sử dụng ngoại tệ theo chế độ quy định của Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định của liên Bộ Văn hoá - Ngoại thương trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THUỘC
PHẠM VI KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

SÁCH BÁO VÀ VĂN HOÁ PHẨM (XUNHASABA)

TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ VĂN HOÁ- NGOẠI THƯƠNG

SỐ 7-TTLB/VH/NGT NGÀY 17-1-1985)

 

A. XUẤT KHẨU VÀ DỊCH VỤ

 

1. Các loại ấn phẩm: sách, báo, tạp chí, báo ảnh, bưu ảnh, tranh in...

2. Nhận gia công in cho nước ngoài .

3. Các loại tác phẩm nghệ thuật, hội hoạ, điêu khắc, gồm:

- Tranh tác phẩm nguyên bản và phục chế có chữ ký của tác giả thuộc mọi chất liệu.

- Bưu thiếp vẽ trên giấy, trên lụa, thêu trên lụa,

- Tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống.

- Điêu khắc và gốm mỹ thuật bao gồm các sáng tác mới, phục chế, phong chế thuộc mọi chất liệu.

4. Tem bưu chính các loại (tạm thời vẫn giao cho Công ty tem trực thuộc Tổng cục Bưu điện phụ trách xuất sang các nước ngoài khu vực xã hội chủ nghĩa theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng).

5. Đĩa hát và băng nhạc các loại đã ghi âm thanh.

6. Các loại nhạc cụ và các bộ phận của nhạc cụ.

7. Các sản phẩm tạo hình nghệ thuật bằng đá, không phải đá quý (theo quyết định số 38-CP ngày 9-2-1979 của Hội đồng Chính phủ).

8. Thực hiện các dịch vụ triển lãm về sách báo, hàng mỹ thuật trong và ngoài nước thuộc phạm vi kinh doanh của Xunhasaba có thu ngoại tệ.

 

B. NHẬP KHẨU:

 

1. Các loại ấn phẩm (chi tiết như phần xuất).

2. Các loại tem chơi.

3. Đĩa hát, băng nhạc đã ghi âm thanh.

4. Các loại nhạc cụ và bộ phận của nhạc cụ.

5. Thần sa, chu sa.

6. Kim khắc đĩa hát và đĩa gốc.

7. Nhập khẩu các phương tiện và vật liệu chuyên dùng cho sản xuất văn hoá phẩm và biểu diễn nghệ thuật bằng vốn tự có.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ
THUỘC PHẠM VI KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM (FAFIM)

TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ.

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ VĂN HOÁ - NGOẠI THƯƠNG
SỐ 7- TTLB/VH/NGT NGÀY 17-1- 1985).

 

A. XUẤT KHẨU VÀ DỊCH VỤ:

 

1. Phim chiếu bóng các loại, các cỡ đã in tráng.

2. Băng đã ghi hình (Video cassette).

3. Phim đèn chiếu đã in tráng.

4. Phim tư liệu và trích đoạn phim tư liệu đã in tráng.

5. Hợp tác làm phim với nước ngoài, bao gồm cả việc cử diễn viên điện ảnh đi làm phim cho nước ngoài.

6. Tổ chức các dịch vụ làm phim cho nước ngoài tại Việt Nam.

7. Gia công làm phụ đế phim cho nước ngoài.

8. Thực hiện dịch vụ chiếu phim cho người nước ngoài ở Việt Nam.

 

B. NHẬP KHẨU:

 

1. Phim chiếu bóng các loại, các cỡ đã in tráng.

2. Băng đã ghi hình (video cassette).

3. Phim đèn chiếu đã in tráng.

4. Thiết bị và nguyên liệu làm phụ đế phim.

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC DỊCH VỤ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT
THUỘC PHẠM VI KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA CÔNG TY BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM (VINACONCERT)

TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ.

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ VĂN HOÁ - NGOẠI THƯƠNG
SỐ 7- TTLB/VH/NGT NGÀY 17-1-1985)

 

A. CÁC DỊCH VỤ:

 

1. Biểu diễn các loại hình nghệ thuật ở nước ngoài và trong nước có thu ngoại tệ.

2. Dạy nhạc, múa, hát... cho người nước ngoài ở Việt Nam có thu ngoại tệ.

3. Cho người nước ngoài thu thanh, thu hình... các cuộc biểu diễn nghệ thuật của nước ta ở nước ngoài và trong nước có thu ngoại tệ.

 

B. NHẬP KHẨU:

 

Trong phạm vi số ngoại tệ Vinaconcert được quyền sử dụng theo chế độ quy định của Nhà nước, Vinaconcert được nhập khẩu các phương tiện kỹ thuật chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật theo kế hoạch được Bộ Văn hoá duyệt và Bộ Ngoại thương chấp nhận.

Tên văn bản : Thông tư quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá
Loại văn bản : Thông tư liên tịch
Số hiệu : 7-TTLB/VH/NgT
Ngày ban hành : 17/01/1985
Cơ quan ban hành : Bộ Ngoại thương, Bộ Văn hoá,
Người ký : Hoàng Trọng Đại, Vũ Khắc Liên,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng