QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 176-CT NGÀY 29-9-1981
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HAI TRƯỜNG ÂM NHẠC THUỘC BỘ VĂN HOÁ

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;

Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20/11/1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trưởng, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đổi tên hai trường âm nhạc thuộc Bộ Văn hoá như sau:

- Trường Âm nhạc Việt Nam đổi thành trường đại học âm nhạc Hà Nội, gọi là Nhạc viện Hà Nội.

- Trường quốc gia âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh đổi thành Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2: Hai nhạc viện nói trên có nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ đại học; thời gian đào tạo mỗi khoá là 5 năm.

- Tiếp tục đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ trung học theo chương trình 9 năm và 11 năm, nhằm mục đích nghiên cứu, thể nghiệm và tạo nguồn cho đại học.

 

Điều 3: Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Văn hóa, Tài chính, Lao động, Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 176-CT
Ngày ban hành : 29/09/1981
Cơ quan ban hành : Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Phạm Văn Đồng,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng