QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 175-CT NGÀY 29-9-1981
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

THUỘC BỘ VĂN HÓA

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;

Căn cứ và Nghị định số 171-CP ngày 20/11/1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đổi tên hai trường mỹ thuật thuộc Bộ Văn hoá như sau:

- Trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam đổi tên thành Trường đại học mỹ thuật Hà Nội.

- Trường cao đẳng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2: Hai trường đại học mỹ thuật nói trên có các ngành đào tạo về hội hoạ, điêu khắc, đồ hoạ và lý luận, lịch sử mỹ thuật.

Thời gian đào tạo của mỗi khoá là 5 năm.

 

Điều 3: Các đồng chí bộ trưởng các Bộ Văn hoá, Tài chính, Lao động, Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc đổi tên hai trường Đại học mỹ thuật thuộc bộ Văn Hoá
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 175-CT
Ngày ban hành : 29/09/1981
Cơ quan ban hành : Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Phạm Văn Đồng,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng