NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
UỶ BAN PHÁP LUẬT VÀ UỶ BAN KINH TẾ, KẾ HOẠCH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 92 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý xã hội và tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa; theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội;

Sau khi tham khảo ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

 

A. Bầu bổ sung các đại biểu sau đây làm thành viên Uỷ ban Pháp luật:

1. Phùng Văn Tửu , đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phú;

2. Kỹ sư Bùi Duy Khư, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng;

3. Đặng Phú Tựu, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh;

4. Lư Giang, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

5. Lê Công Cơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng;

6. Nguyễn Văn A, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

7. Phùng Sĩ Các, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

B. Bầu bổ sung đồng chí Mai Thúc Lân, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà bắc làm thành viên Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

C. Đồng ý để đồng chí Nguyễn Quyết, đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng rút khỏi Uỷ ban pháp luật vì lý do công tác.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.

Tên văn bản : Nghị quyết về việc bổ sung thanh viên Uỷ ban Pháp luật và Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 22/12/1988
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Lê Quang Đạo,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng