NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CỬ ĐỒNG CHÍ CÙ HUY CẬN GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG, ĐẶC TRÁCH CÔNG TÁC VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT TẠI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đề nghị của Hội đồng nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

 

Phê chuẩn Nghị quyết số 551 NQ/HĐNN7 ngày 27 tháng 9 năm 1984 của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Cù Huy Cận giữ chức Bộ trưởng, đặc trách công tác văn hoá, nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1984.

Tên văn bản : Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và việc cử đồng chí Cù Huy Cận giữ chức Bộ trưởng, đặc trách công tác văn hoá, nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 27/12/1984
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Nguyễn Hữu Thọ,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng