NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1982 PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN HỢP TÁC

KINH TẾ, VĂN HOÁ VỚI LÀO VÀ CAM-PU-CHIA VÀ CỬ

MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt - Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

  

Phê chuẩn các Nghị quyết dưới đây của Hội đồng Nhà nước:

- Nghị quyết số 252 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 11 năm 1982 về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia;

- Nghị quyết số 253 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 11 năm 1982 về việc cử đồng chí Đặng Thí giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia;

- Nghị quyết số 243 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 10 năm 1982 về việc cử đồng chí Đỗ Quốc Sam giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

Tên văn bản : Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 28/12/1982
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Nguyễn Hữu Thọ,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng