SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ: 8 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Xét vì trước tình thế nghiêm trọng hiện thời, toàn thể quốc dân phải đoàn kết để bảo vệ nền độc lập quốc gia,

Xét vì theo ccs cuộc điều tra của Ty Liêm phòng Bắc bộ, "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia và nền kinh tế Việt Nam,

Sau khi Hội đồng Các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

SẮC:

 

Khoản thứ nhất : Nay giải tán "Đại Việt Quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng".

 

Khoản thứ hai : Nếu hai Đảng ấy còn tụ họp và hoạt động thì những người can phạm sẽ phải đem ra Toà án chiểu luật nghiêm trị.

 

Khoản thứ ba : Các ông Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng và Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh giải tán "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng"
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 8
Ngày ban hành : 05/09/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Võ Nguyên Giáp,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng