QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 125/1998/QĐ-TTG
NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 123/TTg ngày 01 tháng 03 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 1247/TTr-BVHTT ngày 16 tháng 4 năm 1998, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3536/TCCB ngày 08 tháng 05 năm 1998 và của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 158/ TCCP-TC ngày 20 tháng 05 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Sân khấu và Trường Trung học Điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2. Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành về sân khấu và điện ảnh, cán bộ quản lý, cán bộ lý luận - phê bình, sư phạm về sân khấu và điện ảnh có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

  

Điều 3. Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục - đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng nói chung và các chính sách, chế độ đặc thù cho các trường đại học, cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật.

 

Điều 4. Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc sáp nhập, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 125/1998/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 10/07/1998
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực : 25/07/1998
Văn bản liên quan : 0    Đóng