SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 125 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/45 tổ chức chính quyền nhân dân và các uỷ ban hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18/12/1946 thành lập các uỷ ban Bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28/12/46 thi hành Sắc lệnh ấy;

Chiểu Sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 23-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 34/SL ngày 19-3-1947 và Sắc lệnh số 38/SL ngày 28-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946;

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu;

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-1-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều thứ 1

Nay cử các ông có tên sau đây làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính liên khu 3:

Ông Nguyễn Văn Trân              Uỷ viên Nhân dân

Đặng Kim Giang                       Uỷ viên Hành chính

Hoàng Sam                              Uỷ viên quân sự

 

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cử các ông: Nguyễn Văn Trân, Đặng Kim Giang, Hoàng Săm làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Liên khu III
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 125
Ngày ban hành : 25/01/1948
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng