NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 10 NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1996 PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu ngày 06 tháng 11 năm 1996;

QUYẾT NGHỊ:

 

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ như sau:

 

I- PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC BỘ TRƯỞNG:

 

1- Ông Bùi Danh Lưu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

2- Ông Đỗ Quốc Sam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3- Ông Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4- Ông Bùi Thiện Ngộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5- Ông Hồ Tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6- Ông Phan Ngọc Tường, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

7- Ông Nguyễn Tấn Trịnh, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

8- Ông Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

9- Ông Lê Xuân Trinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

10- Ông Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng, phụ trách một số công tác của Chính phủ.

11- Ông Nguyễn Kỳ Cẩm, Bộ trưởng, Thường trực Ban chỉ đạo công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu.

12- Ông Đậu Ngọc Xuân, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.

 

II- PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG:

 

1- Ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2- Ông Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3- Ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4- Ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5- Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

6- Ông Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

7- Ông Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

8- Ông Lại Văn Cử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 11 năm 1996.

 

Tên văn bản : Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 06/11/1996
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Nông Đức Mạnh,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng