QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 564/TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1996 VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4681/KHTC ngày 8 tháng 7 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nâng cấp Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2.- Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

 

Điều 3.- Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các Trường Đại học và cao đẳng.

 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 564/TTg
Ngày ban hành : 21/08/1996
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Khánh,
Ngày hiệu lực : 21/08/1996
Văn bản liên quan : 0    Đóng