SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ 36 NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Xét tình hình kinh tế hiện thời,

Chiểu theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

SẮC:

 

Khoản nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, tất cả các nghiệp đoàn có tên sau đây đều bị bãi bỏ trong toàn cõi Việt Nam:

Nghiệp đoàn Nông sản và Lâm sản

Nghiệp đoàn kỹ nghệ

Nghiệp đoàn khoáng sản

Nghiệp đoàn Thương mại (cả hai ngành Nội thương và Ngoại thương)

Nghiệp đoàn vận tải

Nghiệp đoàn ngân hàng

Khoản hai: Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế có uỷ nhiệm tổ chức công việc thanh toán các nghiệp đoàn ấy.

 

Khoản ba: Tài sản còn lại của các nghiệp đoàn ấy sẽ sát nhập vào các cơ quan Kinh tế liên can đến ngành hoạt động của nghiệp đoàn.

Những cơ quan đó sẽ do ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định.

 

Khoản tư: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tư pháp và Bộ Kinh tế chiểu sắc thi hành.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt nam
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 36
Ngày ban hành : 22/09/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng