QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/TTG

NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1995 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG QUẦN THỂ CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ DÂN TỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điêu 1.- Phê duyệt định hướng chủ yếu trong Dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (số 4081/UB-NCVX ngày 5/9/1994) và tờ trình của Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước (số 47/UB-VPTĐ ngày 6/12/1994) với những nội dung chính như sau:

1- Về mục tiêu: Xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm:

- Giáo dục truyền thống dân tộc cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tạo điều kiện giao lưu văn hoá trong nước và giới thiệu với nước ngoài,

tăng thêm tính đa dạng, phong phú của thành phố.

- Tạo cảnh quan thoáng rộng, góp phần cải thiện môi trường cho thành phố đang mở rộng và phát triển.

2- Về quy mô:

- Diện tích xây dựng quần thể công trình là 325 ha tại địa điểm được lựa chọn theo bản đồ hiện trạng kiến trúc và sử dụng đất đai đính kèm theo công văn số 4081/UB-NCVX ngỳ 5/9/1994 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (theo quyết định 156/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/1995 về địa điểm quần thể công trình). Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng phương án đền bù đất đai, nhà cửa công trình kỹ thuật, di dân và tái định cư. Các cơ quan có chức năng và có liên quan cần làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục về quyết định giao đất theo quy định của pháp luật.

- Quần thể công trình bao gồm các khu vực thể hiện các mốc lịch sử - văn hoá dân tộc từ thời cổ đại đến hiện đại và khu vực sinh hoạt văn hoá.

3- Về nguyên tắc thực hiện:

- Đây là một dự án lớn về quy mô sử dụng đất và mức vốn đầu tư, có nội dung phong phú và phức tạp, vì vậy trên cơ sở quy hoạch tổng thể cần triển khai xây dựng quy hoạch chi thiết từng khu chức năng. Trong dự án này việc sắp xếp các công trình văn hoá - lịch sử mới ở mức phác thảo; việc lựa chọn các mốc lịch sử và các công trình (mô hình) thể hiện đang còn cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích. Tuỳ tính chất của một số công trình cụ thể, cần xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Việc xây dựng các công trình kiến trúc tái hiện lịch sử cần bảo đảm sự hài hoà giữa tính dân tộc và việc sử dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại.

Việc sắp xếp vị trí, thiết kế kiến trúc và kỹ thuật các công trình cụ thể cần được cân nhắc kỹ, có sự tham gia ý kiến của các chuyên gia thuộc các ngành văn hoá - xã hội, lịch sử, kiến trúc và kỹ thuật có liên quan. Bộ Văn hoá - Thông tin cần tham gia xét duyệt trước khi quyết định đầu tư.

Việc thực hiện các giải pháp giao thông cần bảo đảm mối liên hệ giữa các khu chức năng, đồng thời không gây cản trở giao thông trên quốc lộ.

- Cần chủ động tập trung đầu tư từng giai đoạn theo đặc điểm từng công trình tuỳ theo khả năng huy động vốn, không làm dàn trải. Cơ sở kỹ thuật hạ tầng phải đồng bộ, bảo đảm những quy định chung về bảo vệ môi trường đối với khu vực xung quanh và ngay trong khu vực xây dựng quần thể công trình. Môi trường của quần thể công trình phải thực sự đóng góp cải thiện môi trường chung của thành phố.

 

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, lập và trình duyệt các dự án cụ thể để quyết định đầu tư theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đề xuất các biện pháp thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước (kể cả người Việt sống ở nước ngoài) và bằng các hình thức liên doanh trong nước, liên doanh với nước ngoài phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch. Nguồn vốn xây dựng quần thể công trình chủ yếu do thành phố tự huy động.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé , Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc duyệt Dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử - văn hoá dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 229/TTg
Ngày ban hành : 20/04/1995
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Khánh,
Ngày hiệu lực : 20/04/1995
Văn bản liên quan : 0    Đóng