QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 123/TTG

NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1995 VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay tổ chức lại một số đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có tên sâu đây:

1/ Thành lập Cục Bản quyền tác giả trên cơ sở tổ chức lại cơ quan bảo hộ quyền tác giả.

2/ Thành lập Cục Bảo tồn - Bảo tàng trên cơ sở tổ chức lại Vụ Bảo tồn - Bảo tàng.

3/ Thành lập Vụ Pháp chế Văn hoá - Thông tin.

 

Điều 2.- Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin theo danh sách dưới đây:

a) Các Viện nghiên cứu:

1- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (bao gồm Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh).

2- Viện Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh.

3- Viện Kỹ thuật điện ảnh - Viđiô.

4- Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích.

b) Các trường Đại học và Trung học:

1- Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (trong đó có Trường viết văn Nguyễn Du và Viện Văn hoá).

2- Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (trong đó có Viện Mỹ thuật).

3- Nhạc viện Hà Nội.

4- Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (trong đó có Viện Sấn khấu và trường Trung học Điện ảnh Cổ Loa).

5- Thành lập Đại học Văn hóa - Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại các trường Văn hoá - Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm có:

- Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng văn hoá thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng Sân khẫu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Mỹ thuật trang trí Đồng Nai,

- Trường Trung học múa thành phố Hồ Chí Minh.

6- Trường Trung học Múa Việt Nam.

7- Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

8- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc.

9- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc.

10- Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý.

11- Trường Trung học kỹ thuật in:

c) Các Bảo tàng, Thư viện:

1- Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2- Bảo tàng Lịch sử.

3- Bảo tàng Cách mạng.

4- Bảo tàng Mỹ thuật.

5- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

6- Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

7- Thư viện Quốc gia.

d) Các Báo:

1- Báo Văn hoá.

2- Báo Điện ảnh Việt Nam.

3- Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật.

4- Tạp chí Toàn cảnh - sự kiện và dư luận.

e) Các đơn vị nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn:

1- Nhà hát Tuồng Trung ương.

2- Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

3- Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

4- Nhà hát Kịch Việt Nam.

5- Nhà hát Tuổi trẻ.

6- Nhà hát Chèo Việt Nam.

7- Nhà hát Cải lương Trung ương.

8- Nhà hát Múa rối Trung ương.

9- Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

10- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

11- Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương.

12- Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc.

đ) Các đơn vị sự nghiệp khác:

1- Trung tâm Triểm lãm Văn hoá - Nghệ thuật,

2- Trung tâm Hợp tác báo chí truyền thông quốc tế,

3- Trung tâm Hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá,

4- Khu Sáng tác.

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị ghi tại Điều 1, 2 của Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trong các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 123/TTg
Ngày ban hành : 01/03/1995
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Khánh,
Ngày hiệu lực : 01/03/1995
Văn bản liên quan : 0    Đóng