QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 675-TTG NGÀY 15-11-1994

VỀ VIỆC GIAO CHO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ PALI

TRUNG CẤP NAM BỘ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cơ quan Đại diện đặc trách công tác khmer Nam Bộ;

Xét ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của các Ban, ngành liên quan về việc thành lập Trường Bổ tục văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

1- Đồng ý Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng trực tiếp quản lý, với nhiệm vụ vừa dạy bổ túc văn hoá (từ cấp I đến cấp III), vừa dạy chữ Pali và chữ Khmer nhằm đào tạo cán bộ người dân tộc Khmer trong khu vực đồng bằng Nam Bộ.

2- Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ được hưởng mọi chế độ như trường phổ thông dân tộc nội trú khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh có học viên gửi đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch kinh phí phục vụ nhiệm vụ học tập và giảng dạy ở Trường này.

3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 675-TTg
Ngày ban hành : 15/11/1994
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Khánh,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng