SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ 30 NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu chi lời yêu cầu của Hội trưởng Hội Việt Nam Hưng quốc Thanh niên Hà Đông;

Xét hành động của Việt Nam Thanh niên ái quốc hội có phương hại đến nền độc lập Việt Nam;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

 

SẮC:

 

Điều 1: Nay giải tán Việt Nam Hưng quốc Thanh niên hội và Việt Nam Thanh niên ái quốc hội.

 

Điều 2: Kể từ ngày ký sắc lệnh này những hội viên hai hội nói trên không được tụ họp và hành động gì nữa về chính trị.

 

Điều 3: Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc bộ, Thành phố Hà Nội và tỉnh lỵ Hà Đông chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh giải tán "Việt nam Hưng quốc thanh niên hội" và "Việt nam thanh niên ái quốc hội"
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 30
Ngày ban hành : 12/09/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Võ Nguyên Giáp,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng