QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 364/TTG NGÀY 17-7-1993

BỔ SUNG CƠ CẤU BỘ MÁY UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THẬP KỶ QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 97-CT ngày 5-4-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam;

Xét đề nghị của Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam và Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thay đổi một số điểm trong Điều 3 của Quyết định số 97- CT ngày 5-4-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) như sau:

1. Cử Ông Nguyễn Duy Niên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESSO của Việt Nam, làm Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam, thay Ông Đình Quang.

Ông Đình Quang vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam.

2. Cơ quan thường trực của Uỷ ban quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam, (ban thư ký) đặt tại Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, có trách nhiệm giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban tổ chức và điều phối các hoạt động của Uỷ ban.

 

Điều 2.- Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định bổ sung cơ cấu bộ máy Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 364-TTg
Ngày ban hành : 17/07/1993
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Khánh,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng