THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 54/2010/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2010

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 90/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 06/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại công văn số 4241/BNV-TCBC ngày 31/12/2009;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2, Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 như sau:

“11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc Sở Tài chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Tên văn bản : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 54/2010/TT-BTC
Ngày ban hành : 15/04/2010
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính,
Người ký : Nguyễn Cụng Nghiệp,
Ngày hiệu lực : 01/06/2010
Văn bản liên quan : 0    Đóng