NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2009

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ BỈM SƠN, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SẦM SƠN TỈNH THANH HOÁ

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Trung để thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở điều chỉnh 287,85 ha diện tích tự nhiên và 7.163 nhân khẩu của xã Quang Trung.

- Phường Phú Sơn có 287,85 ha diện tích tự nhiên và 7.163 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Phú Sơn: Đông giáp xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Tây giáp xã Quang Trung và phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Nam giáp xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Bắc giáp phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

2. Thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 328,77 ha diện tích tự nhiên và 18.515 nhân khẩu của xã Quảng Tiến.

- Phường Quảng Tiến có 328,77 ha diện tích tự nhiên và 18.515 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Tiến: Đông giáp xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn; Tây giáp xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương; Nam giáp phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn; Bắc giáp các xã: Hoằng Châu, Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các phường:

Xã Quang Trung còn lại 667,99 ha diện tích tự nhiên và 5.096 nhân khẩu.

Thị xã Bỉm Sơn có 6.688,59 ha diện tích tự nhiên và 56.893 nhân khẩu; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Phú Sơn, Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình và 02 xã: Hà Lan, Quang Trung.

Thị xã Sầm Sơn có 1.788,83 ha diện tích tự nhiên và 60.913 nhân khẩu; có 05 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Quảng Tiến, Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn và xã Quảng Cư.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tên văn bản : Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : 61/NQ-CP
Ngày ban hành : 08/12/2009
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng,
Ngày hiệu lực : 08/12/2009
Văn bản liên quan : 0    Đóng