NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2009

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHƯ SÊ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN CHƯ PƯH THUỘC TỈNH GIA LAI

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê:

a) Thành lập xã Ia Rong thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở điều chỉnh 2.311,18 ha diện tích tự nhiên và 4.518 nhân khẩu của xã Ia Hrú.

Xã Ia Rong có 2.311,18 ha diện tích tự nhiên và 4.518 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia Rong: Đông giáp xã HBông, huyện Chư Sê; Tây giáp xã Ia Blang và xã Ia Dreng, huyện Chư Sê; Nam giáp xã Ia Hrú, huyện Chư Sê; Bắc giáp xã Dun, huyện Chư Sê.

b) Thành lập xã Ia Pal thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở điều chỉnh 2.273,28 ha diện tích tự nhiên và 4.755 nhân khẩu của xã Dun.

Xã Ia Pal có 2.273,28 ha diện tích tự nhiên và 4.755 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ia Pal: Đông giáp xã Dun, huyện Chư Sê; Tây giáp xã Ia Blang, huyện Chư Sê; Nam giáp xã Ia Rong, huyện Chư Sê; Bắc giáp thị trấn Chư Sê và xã Dun, huyện Chư Sê.

c) Thành lập xã Kông HTok thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở điều chỉnh 1.107,9 ha diện tích tự nhiên và 908 nhân khẩu của xã Dun; 1.721,84 ha diện tích tự nhiên và 3.404 nhân khẩu của xã Albá.

Xã Kông HTok có 2.829,74 ha diện tích tự nhiên và 4.312 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Kông HTok: Đông giáp xã Ayun, huyện Chư Sê; Tây giáp xã Dun, huyện Chư Sê; Nam giáp xã Ia Pal, huyện Chư Sê; Bắc giáp xã Albá, huyện Chư Sê.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã:

- Xã Ia Hrú còn lại 3.951,31 ha diện tích tự nhiên và 7.199 nhân khẩu.

- Xã Dun còn lại 1.993,64 ha diện tích tự nhiên và 3.462 nhân khẩu.

- Xã Albá còn lại 2.969 ha diện tích tự nhiên và 5.011 nhân khẩu.

Huyện Chư Sê có 135.991,29 ha diện tích tự nhiên và 149.279 nhân khẩu; có 24 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ia Le, Ia BLứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Dreng, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Rong, Ia Blang, Dun, Ayun, Albá, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Hbông, Ia Pal, Kông HTok, thị trấn Nhơn Hòa và thị trấn Chư Sê.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai.

Thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở điều chỉnh 71.695,02 ha diện tích tự nhiên và 54.890 nhân khẩu của huyện Chư Sê (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Ia Le, Ia BLứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Dreng, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Rong và thị trấn Nhơn Hòa).

Huyện Chư Pưh có 71.695,02 ha diện tích tự nhiên và 54.890 nhân khẩu; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Ia Le, Ia BLứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Dreng, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Rong và thị trấn Nhơn Hòa.

Địa giới hành chính huyện Chư Pưh: Đông giáp huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Tây giáp huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh:

Huyện Chư Sê còn lại 64.296,27 ha diện tích tự nhiên và 94.389 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thị trấn Chư Sê và các xã: Ia Blang, Dun, Ayun, Albá, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Hbông, Ia Pal và Kông HTok.

Tỉnh Gia Lai có 1.553.693,31 ha diện tích tự nhiên và 1.185.311 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Chư Prông, Đức Cơ, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro và Kbang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tên văn bản : Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : 43/NQ-CP
Ngày ban hành : 27/08/2009
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng,
Ngày hiệu lực : 27/08/2009
Văn bản liên quan : 0    Đóng