THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 111/2005/TT-BTC
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

 

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam );

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bảo hiểm thoả mãn các điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

1. Đối tượng chịu thuế GTGT

Các dịch vụ bảo hiểm và các hàng hoá, dịch vụ khác dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (trừ các dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại điểm 2 Thông tư này) là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:

- Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ quy định tại điểm 2 dưới đây);

- Dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

- Hàng hoá, dịch vụ khác tnt-family:Times New Roman;font-weight:bold;letter-spacing:1.3pt;font-size:10pt;} .dieu-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-align:center;text-align:left;} .dieu-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:Times New Roman;font-weight:bold;font-family:Times New Roman;font-size:13pt;} .Loai-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-align:center;} .Loai-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:Times New Roman;font-weight:bold;font-family:Times New Roman;letter-spacing:1.3pt;font-size:16pt;} .BodyTextIndent2-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;} .BodyTextIndent2-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnTime;color:#000000;font-size:14pt;} .BodyTextIndent3-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-align:left;} .BodyTextIndent3-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnTime;color:windowtext;font-size:8pt;} .BodyTextIndent-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-align:left;} .BodyTextIndent-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnTime;color:windowtext;font-size:13pt;} .1chinhtrang-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:1.1;} .1chinhtrang-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnCentury Schoolbook;color:#000000;font-size:11pt;} .BodyText2-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:2;text-align:left;} .BodyText2-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnTime;color:windowtext;font-size:13pt;} .PageNumber-H{} .BodyText-P{ margin-left:0pt;margin-right:0pt;margin-top:0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-align:left;} .BodyText-H{font-size: 10pt;font-family:Times New Roman;color:#0000FF;font-size:12pt;font-family:.VnTime;color:windowtext;font-size:13pt;} /*sections*/ @page Section1{size:595.35pt 842pt;margin:72pt 89.85pt 72pt 89.85pt;} div.Section1{page:Section1;} -->

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 111/2005/TT-BTC
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

 

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam );

- Tổ chức, cá nhân làm đại lý bảo hiểm thoả mãn các điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

1. Đối tượng chịu thuế GTGT

Các dịch vụ bảo hiểm và các hàng hoá, dịch vụ khác dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (trừ các dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại điểm 2 Thông tư này) là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:

- Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ quy định tại điểm 2 dưới đây);

- Dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

- Hàng hoá, dịch vụ khác t">

II. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

1. Đối tượng chịu thuế GTGT

Các dịch vụ bảo hiểm và các hàng hoá, dịch vụ khác dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (trừ các dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại điểm 2 Thông tư này) là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:

- Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ quy định tại điểm 2 dưới đây);

- Dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

- Hàng hoá, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

2. Đối tượng không chịu thuế GTGT

Các dịch vụ bảo hiểm sau đây không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

- Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh và các dịch vụ bảo hiểm con người như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, thuyền viên, bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm sinh mạng cá nhân và các bảo hiểm khác liên quan đến con người;

- Bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác;

- Các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp;

- Các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế, như bảo hiểm thân tàu hoặc thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu hoặc trách nhiệm dân sự chung đối với máy bay.

Phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu về vận tải của phương tiện đó trong năm; đối với phương tiện vận tải quốc tế là máy bay thì phải có số giờ bay quốc tế đạt trên 50% tổng số giờ bay của máy bay đó trong năm.

- Bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí (kể cả tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài) do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam (kể cả vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thoả thuận đặt dưới chế độ khai thác chung);

- Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hàng hoá xuất khẩu, dầu thô bán cho nước ngoài;

- Tái bảo hiểm ra nước ngoài;

3. Đối tượng nộp thuế GTGT

Đối tượng nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Thông tư này là các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, và các tổ chức bảo hiểm khác (gọi chung là doanh nghiệp bảo hiểm) tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT quy định tại điểm 1 Mục II của Thông tư này.

4. Giá tính thuế

Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm và dịch v