QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/2005/QĐ-TTG
NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 3440/TCCB, ngày 05 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2. Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

 

Điều 3. Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 154/2005/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 23/06/2005
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng