SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 85 NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46 qui định việc tổ chức cán bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 58 ngày 3-5-46 tổ chức Bộ Nội vụ,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thông qua.

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều thứ nhất

Nay cử ông Đặng Việt Châu sung chức Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

 

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cử ông Đặng Việt Châu giữ chức Chánh văn phòng Bộ nội vụ
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 85
Ngày ban hành : 30/05/1946
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng