NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN SÌN HỒ VÀ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ),

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Giải thể phường Lê Lợi (thị xã Lai Châu) để thành lập xã Lê Lợi. Sáp nhập xã Lê Lợi vào huyện Sìn Hồ.

2. Sáp nhập hai xã Pú Đao, Chăn Nưa (huyện Mường Lay) vào huyện Sìn Hồ.

3. Sáp nhập bản Thành Chử của xã Xá Tổng (huyện Mường Lay) với 813 ha diện tích tự nhiên và 328 nhân khẩu vào xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ.

4. Chuyển xã Nậm Hàng thuộc huyện Mường Lay về huyện Mường Tè.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Huyện Sìn Hồ có 203.875,60 ha diện tích tự nhiên và 75.942 nhân khẩu, có 24 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Mã Quai, Phăng Sô Lin, Noong Hẻo, Tả Phìn, Làng Mô, Pa Tần, Hồng Thu, Căn Co, Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Nậm Cha, Pu Sam Cáp, Huổi Luông, Tủa Sín Chải, Phìn Hồ, Nậm Ban, Tả Ngảo, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Xà Dề Phìn, Lê Lợi, Pú Đao, Chăn Nưa và thị trấn Sìn Hồ.

- Xã Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ có 9.683 ha diện tích tự nhiên và 3.284 nhân khẩu.

- Huyện Mường Tè có 367.883 ha diện tích tự nhiên và 47.406 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Bum Nưa, Bum Tở, Mường Mô, Mường Tè, Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm, Nậm Khao, Kan Hồ, Hua Bun, Tà Tổng, Pa ủ, Pa Vệ Sử, Nậm Hàng và thị trấn Mường Tè.

- Tỉnh Lai Châu (mới) có 906.512,30 ha diện tích tự nhiên và 313.511 nhân khẩu, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 01/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành : 02/01/2004
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 23/01/2004
Văn bản liên quan : 0    Đóng