QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 59/2003/QĐ-BVHTT NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH
LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Sau khi xem xét hồ sơ di tích và đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp hạng 07 di tích, và đổi tên 01 di tích sau:

 

TỈNH HÀ TÂY (01)

 

1. Di tích lịch sử: chùa Chương Dương - xã Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

 

TỈNH QUẢNG NINH (02)

 

2. Di tích lịch sử: Đình Hải Yến - xã Yên Hải huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

3. Di tích lịch sử: Thương cảng Vân Đồn - Bến Cống Đông, Cống Tây, xã Thắng Lợi Bến Cái Làng, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2002/QĐ-BVHTT ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích Thương cảng Vân Đồn, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

 

TỈNH HẢI DƯƠNG (01)

 

4. Di tích khảo cổ: Khu vực chùa Nhẫm Dương và các hang động - xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

TỈNH NINH BÌNH

 

* Nay điều chỉnh tên di tích những địa điểm thuộc khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu thành di tích lịch sử Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu (Vườn Hồ, Đồi Riềng, Đồi Son - xã Quỳnh Lưu; Khu Trũng, Đồng Báng - xã Sơn Lai; Đền Sầy, Đình ác - xã Sơn Thành; Cầu Rịa - xã Phú Lộc; Thung Lóng - xã Phú Long, Chùa Lỗi Sơn - xã Gia Phong; Núi chùa Bái Đính - xã Gia Sinh) thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (Quyết định này thay thế các Quyết định số 28VH/QĐ ngày 18/1/1988; số 2015/VHQĐ ngày 16/12/1993; số 423VH/QĐ ngày 20/02/1997; số 1543/VH-QĐ ngày 18/6/1997; số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin).

 

TỈNH LÀO CAI (01)

 

5. Di tích lịch sử: Đền Bắc Hà - Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

 

TỈNH NGHỆ AN (01)

 

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Sừng - xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 

TỈNH HÀ TĨNH (01)

 

7. Di tích lịch sử: Đền thờ Nguyễn Biên - xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

 

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 59/2003/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 29/10/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá-Thông tin,
Người ký : Vy Trọng Toán,
Ngày hiệu lực : 22/11/2003
Văn bản liên quan : 0    Đóng