QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ- THÔNG TIN SỐ 46/2003/QĐ-BVHTT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH
XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 2015/VHQĐ ngày 16 tháng 12 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc công nhận: Di tích lịch sử Miếu Mộ và Nhà thờ Phan Vân, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 

Điều 2. Chuyển hồ sơ di tích lịch sử Miếu Mộ và Nhà thờ Phan Vân, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để Uỷ ban nhân tỉnh Nghệ An xem xét quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh theo thẩm quyền.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 46/2003/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 15/08/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá-Thông tin,
Người ký : Phạm Quang Nghị,
Ngày hiệu lực : 27/09/2003
Văn bản liên quan : 0    Đóng