quyÕt ®Þnh

cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 170/2003/Q§-TTg
ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2003 VÒ “ChÝnh s¸ch ­u ®·i

h­ëng thô v¨n hãa"

 

Thñ t­íng chÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

Nh»m thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng lÇn thø 5 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam kho¸ VIII vÒ ''X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n hãa ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc'';

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé V¨n hãa - Th«ng tin,

quyÕt ®Þnh:

 

§iÒu 1. Ban hµnh "ChÝnh s¸ch ­u ®·i h­ëng thô v¨n ho¸" ®èi víi mét sè ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i.

 

§iÒu 2. C¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i h­ëng thô v¨n hãa gåm:

1. Nh©n d©n ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa ®­îc quy ®Þnh trong Ch­¬ng tr×nh 135 cña ChÝnh phñ.

2. Ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng:

a) C¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng; c¸n bé ''tiÒn khëi nghÜa''.

b) Th©n nh©n liÖt sÜ.

c) Anh hïng Lùc l­îng vò trang, Anh hïng Lao ®éng, Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng.

d) Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, bÖnh binh.

®) C¸c ®èi t­îng ®­îc ch¨m sãc t¹i c¸c c¬ së nu«i d­ìng, ®iÒu d­ìng th­¬ng, bÖnh binh vµ ng­êi cã c«ng.

3. Ng­êi thuéc diÖn chÝnh s¸ch x· héi:

a) Ng­êi tµn tËt, ng­êi giµ c« ®¬n.

b) C¸c ®èi t­îng ®­îc ch¨m sãc t¹i c¬ së b¶o trî x· héi.

c) Häc sinh c¸c tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró.

 

§iÒu 3. Nh÷ng ho¹t ®éng v¨n hãa ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i h­ëng thô v¨n hãa bao gåm:

- BiÓu diÔn nghÖ thuËt, chiÕu phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh.

- Th­ viÖn.

- Th«ng tin l­u ®éng; triÓn l·m.

- B¶o tµng, di tÝch.

 

§iÒu 4. C¸c ®èi t­îng ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 ®­îc Nhµ n­íc ­u ®·i ë møc tèi thiÓu nh­ sau:

1. §èi víi ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy trong mét n¨m ®­îc xem miÔn phÝ:

a) ChiÕu phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh 04 lÇn vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt 02 lÇn.

b) §éi th«ng tin l­u ®éng biÓu diÔn 04 lÇn vµ triÓn l·m do tØnh, thµnh phè tæ chøc l­u ®éng 02 lÇn.

2. C¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh:

a) §èi víi c¸c ®èi t­îng nªu t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d kho¶n 2 §iÒu 2 cña quyÕt ®Þnh, trong mét n¨m:

- §­îc Së V¨n ho¸ - Th«ng tin (hoÆc ®¬n vÞ ®­îc ñy nhiÖm) mêi xem phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh, xem biÓu diÔn nghÖ thuËt 04 lÇn; tham quan b¶o tµng, di tÝch, c«ng tr×nh v¨n ho¸ do c¬ quan Nhµ n­íc hoÆc tæ chøc x· héi thùc hiÖn trªn ®Þa bµn 02 lÇn.

- §­îc gi¶m 50% gi¸ vÐ hiÖn hµnh trong tr­êng hîp tæ chøc tËp thÓ tham gia xem phim, biÓu diÔn nghÖ thuËt, tham quan b¶o tµng, di tÝch do c¬ quan Nhµ n­íc vµ tæ chøc x· héi thùc hiÖn trªn ®Þa bµn.

b) §èi víi c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 2 §iÒu 2 cña quyÕt ®Þnh th× ®­îc tæ chøc xem phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh, xem biÓu diÔn nghÖ thuËt 04; xem tr­ng bµy chuyªn ®Ò l­u ®éng cña B¶o tµng do c¬ quan Nhµ n­íc hoÆc tæ chøc x· héi thùc hiÖn trªn ®Þa bµn 02 lÇn.

3. §èi víi c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy ®­îc Nhµ n­íc ­u ®·i trªn c¬ së tù nguyÖn tham gia:

a) Ng­êi tµn tËt, ng­êi giµ c« ®¬n ®­îc Së V¨n ho¸ - Th«ng tin (hoÆc ®¬n vÞ ®­îc ñy nhiÖm) mêi xem phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh, xem biÓu diÔn nghÖ thuËt 04 lÇn/n¨m.

§­îc gi¶m 50% gi¸ vÐ hiÖn hµnh trong tr­êng hîp tæ chøc tËp thÓ xem phim hoÆc b¨ng h×nh, xem biÓu diÔn nghÖ thuËt, tham quan b¶o tµng, di tÝch do c¬ quan Nhµ n­íc hoÆc tæ chøc x· héi thùc hiÖn trªn ®Þa bµn.

b) §èi víi c¸c ®èi t­îng ®­îc ch¨m sãc t¹i c¸c c¬ së b¶o trî x· héi vµ häc sinh c¸c tr­êng phæ th«ng d©n téc néi tró ®­îc tæ chøc xem phim nhùa hoÆc b¨ng h×nh, xem biÓu diÔn nghÖ thuËt 04 lÇn/n¨m; ®­îc tham quan b¶o tµng di tÝch, c«ng tr×nh v¨n hãa, triÓn l·m hoÆc triÓn l·m l­u ®éng theo h×nh thøc tËp thÓ 02 lÇn/n¨m

4. §èi víi c¸c x· miÒn nói, vïng s©u, vïng xa ®Õn hÕt n¨m 2005:

a) §¶m b¶o thùc hiÖn lu©n chuyÓn s¸ch b¸o tõ hÖ thèng th­ viÖn cÊp trªn xuèng hÖ thèng th­ viÖn cÊp x·, tñ s¸ch c¬ së. §¶m b¶o 35% sè x· cã th­ viÖn cÊp x· ho¹t ®éng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ 65% sè x· cßn l¹i cã tñ s¸ch c¬ së hoÆc ®iÓm ®äc s¸ch b¸o.

b) §èi víi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®¶m b¶o cÊp hµng n¨m 10 ®Çu s¸ch ph¸p luËt, 10 ®Çu s¸ch phæ biÕn kiÕn thøc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ë n«ng th«n vµ cã Ýt nhÊt 10 lo¹i b¸o, t¹p chÝ.

 

§iÒu 5. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy ®­îc c©n ®èi tõ nguån kinh phÝ sù nghiÖp v¨n hãa th«ng tin hµng n¨m vµ nguån kinh phÝ cña c¸c Ch­¬ng tr×nh môc tiªu thùc hiÖn t¹i ®Þa ph­¬ng ®­îc ph©n cÊp chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Nhµ n­íc khuyÕn khÝch, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi tµi trî kinh phÝ hay hiÖn vËt vµ tham gia tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, tuæi t¸c, thÓ chÊt vµ tinh thÇn cña c¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i h­ëng thô v¨n ho¸.

 

§iÒu 6. Tæ chøc thùc hiÖn:

1. Bé V¨n hãa - Th«ng tin:

a) Chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh, trong ®ã chó träng ®Õn sù t«n vinh, ­u ®·i trong tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®èi t­îng ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy.

b) Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1637/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp mét sè lo¹i b¸o, t¹p chÝ cho vïng d©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói.

c) Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng lång ghÐp thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i h­ëng thô v¨n hãa trong c¸c Ch­¬ng tr×nh môc tiªu cã liªn quan vµ c¸c Ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn.

Phèi hîp víi Bé Quèc phßng tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy ë nh÷ng ®Þa bµn n¬i lùc l­îng v¨n hãa kh«ng cã ®iÒu kiÖn tæ chøc thùc hiÖn.

d) Phèi hîp víi c¸c Bé: Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Quèc phßng, Uû ban D©n téc vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn vµ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy; tæng hîp b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ hµng n¨m.

2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé V¨n hãa - Th«ng tin trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.

 

§iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

Tên văn bản : Quyết định về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá"
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 170/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 14/08/2003
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng