QUYÕT §ÞNH

cña THñ T¦íNG CHÝNH PHñ sè 124/2003/Q§-TTg
ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc Phª duyÖt §Ò ¸n B¶o tån, ph¸t triÓn v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam

 

THñ T¦íNG CHÝNH PHñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001;

C¨n cø Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (kho¸ VIII) vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc" (v¨n b¶n sè 1109/CP-VX ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 1998);

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin (C«ng v¨n sè 200 TTr- BVHTT ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2002),

QUYÕT §ÞNH:

 

§iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n "B¶o tån, ph¸t triÓn v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam" víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:

1. Tªn §Ò ¸n: "B¶o tån, ph¸t triÓn v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam".

2. Chñ §Ò ¸n: Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin;

3. C¸c c¬ quan phèi hîp chñ yÕu: Uû ban D©n téc, c¸c bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Quèc phßng (Tæng côc ChÝnh trÞ, Bé T­ lÖnh bé ®éi Biªn phßng), B­u chÝnh - ViÔn th«ng, Trung t©m Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n quèc gia, §µi TiÕng nãi ViÖt Nam, §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, Héi V¨n häc NghÖ thuËt c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã liªn quan.

4. Thêi gian thùc hiÖn §Ò ¸n: Tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2010.

5. Môc tiªu tæng qu¸t:

a) B¶o tån, kÕ thõa cã chän läc vµ ph¸t huy nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ truyÒn thèng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nh÷ng gi¸ trÞ míi vÒ v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña c¸c d©n téc thiÓu sè;

b) Ph¸t hiÖn, båi d­ìng ®éi ngò nh÷ng ng­êi s¸ng t¸c v¨n häc - nghÖ thuËt lµ ng­êi c¸c d©n téc thiÓu sè;

c) Tæ chøc ®iÒu tra, s­u tÇm, nghiªn cøu, phæ biÕn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ - nghÖ thuËt; b¶o tån, ph¸t huy c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña c¸c d©n téc thiÓu sè; ®Èy m¹nh x©y dùng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸, th«ng tin; ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ lµnh m¹nh;

d) X©y dùng nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸; më réng m¹ng l­íi th«ng tin ë vïng d©n téc thiÓu sè, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, xo¸ bá tËp tôc l¹c hËu, gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo.

6. Néi dung b¶o tån, ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ truyÒn thèng cña c¸c d©n téc thiÓu sè:

a) §iÒu tra, kh¶o s¸t, thèng kª, qu¶n lý, trïng tu c¸c di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch m¹ng, di tÝch v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, khu vùc sinh th¸i ®Æc biÖt, v­ên quèc gia ë miÒn nói, vïng d©n téc thiÓu sè;

b) S­u tÇm, gi÷ g×n, nghiªn cøu, giíi thiÖu c¸c kiÓu kiÕn tróc, trang phôc, nh¹c cô, khÝ cô, c«ng cô s¶n xuÊt, hµng thæ cÈm, ®å gèm - sø cña c¸c d©n téc thiÓu sè trong c¸c b¶o tµng, c¸c trung t©m v¨n ho¸, c¸c triÓn l·m vµ trong ®êi sèng hµng ngµy; ng¨n chÆn viÖc thÊt tho¸t, h­ h¹i c¸c di vËt, cæ vËt quÝ cña c¸c d©n téc cßn ®ang tiÒm Èn trong ®ång bµo;

c) Tæ chøc s­u tÇm, nghiªn cøu, giíi thiÖu, l­u gi÷ c¸c lo¹i h×nh v¨n häc, nghÖ thuËt d©n gian cña c¸c d©n téc; s¸ng t¹o nh÷ng gi¸ trÞ míi vÒ v¨n häc, nghÖ thuËt trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng s¾c th¸i riªng, ®éc ®¸o truyÒn thèng cña c¸c d©n téc thiÓu sè; tæ chøc vµ h­íng dÉn nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý, gi÷ g×n, ph¸t huy c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ lÔ héi truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n lµnh m¹nh cña c¸c d©n téc thiÓu sè; lùa chän mét sè ®Þa chØ (th«n, b¶n, bu«n, phun, sãc, pl©y) tËp trung phong phó, ®Æc s¾c vÒ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña tõng d©n téc ®Ó b¶o tån vµ ph¸t huy;

d) §iÒu tra, kh¶o s¸t, ph©n lo¹i, b¶o tån, ph¸t huy vµ ph¸t triÓn c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, v¨n ho¸ Èm thùc cña c¸c d©n téc thiÓu sè;

®) Cïng víi viÖc phæ cËp tiÕng ViÖt, cÇn sö dông réng r·i h¬n tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña tõng d©n téc trong viÖc truyÒn b¸, giao l­u v¨n ho¸, th«ng tin kinh tÕ khoa häc - kü thuËt, luËt ph¸p, trong vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.

e) Ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin, n©ng cao møc h­ëng thô cña ®ång bµo:

Cñng cè, ph¸t triÓn vÒ chÊt vµ l­îng c¸c ®éi chiÕu bãng, ®éi th«ng tin l­u ®éng, c¸c ®éi v¨n nghÖ quÇn chóng, c¸c th­ viÖn, tñ s¸ch kÕt hîp víi c¸c ®iÓm B­u ®iÖn - v¨n ho¸ x·; t¨ng c­êng ®­a v¨n ho¸, nghÖ thuËt vÒ c¬ së phôc vô ®ång bµo víi nh÷ng néi dung, ch­¬ng tr×nh phï hîp; t¨ng c­êng cñng cè, ph¸t triÓn toµn diÖn hÖ thèng th«ng tin c¬ së; ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc giao l­u v¨n ho¸, nghÖ thuËt gi÷a c¸c vïng d©n téc thiÓu sè.

g) X©y dùng gia ®×nh, b¶n, lµng (bu«n, pl©y, phun, sãc) v¨n ho¸:

- X©y dùng c¸c m« h×nh, tiªu chuÈn quy ­íc phï hîp;

- Tæ chøc cho c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n häc tËp n¾m v÷ng m« h×nh, tiªu chuÈn quy ­íc vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn;

- Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc, tiÕn hµnh s¬ kÕt, tæng kÕt viÖc thùc hiÖn x©y dùng gia ®×nh, b¶n, lµng v¨n ho¸ trong phong trµo thi ®ua cña ®Þa ph­¬ng.

h) §µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé:

N©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, luËt ph¸p cña Nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸ d©n téc vµ n¨ng lùc qu¶n lý c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vµ céng t¸c viªn nßng cèt cã ®ñ kh¶ n¨ng tham m­u cho cÊp uû vµ chÝnh quyÒn nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin ë c¬ së.

§èi t­îng chÝnh lµ c¸n bé cÊp huyÖn, x·, c¬ quan, ®¬n vÞ, tr­êng häc; trong ®ã chó träng ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè.

7. §Þa bµn b¶o tån vµ ph¸t huy nh÷ng di s¶n truyÒn thèng c¸c d©n téc thiÓu sè:

a) Nh÷ng ®Þa bµn cã nguy c¬ cao trong viÖc thÊt tho¸t c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ truyÒn thèng (di vËt, cæ vËt quý vµ c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ phi vËt thÓ);

b) Nh÷ng d©n téc cã sè l­îng ng­êi Ýt, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, ®êi sèng khã kh¨n, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù b¶o vÖ vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh (nh­ c¸c d©n téc: Slila, La Hñ, Rôc, R¾c Lai, Br©u,...);

c) Nh÷ng vïng do c¸c t¸c ®éng tiªu cùc, b¶n s¾c d©n téc cña v¨n ho¸ ®· vµ ®ang bÞ xo¸ nhoµ, khiÕn ng­êi d©n ch­a thËt sù coi träng di s¶n v¨n ho¸ d©n téc;

d) Nh÷ng vïng n»m trong quy ho¹ch cña c¸c dù ¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i,... ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Nhµ n­íc, ph¶i di dêi lµng, b¶n... ®Õn t¸i ®Þnh c­ ë ®Þa bµn míi;

®) ¦u tiªn cho nh÷ng ®Þa bµn träng ®iÓm lµ nh÷ng vïng ®ång bµo hiÖn cã møc h­ëng thô thÊp vÒ v¨n ho¸, th«ng tin nh­ biªn giíi, vïng cao, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n cña miÒn nói (KV3), c¸c ®Þa bµn thuéc An toµn Khu vµ ChiÕn khu trong c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn, vïng träng ®iÓm tËp trung ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè nh­ T©y Nguyªn, T©y B¾c, ViÖt B¾c, T©y Nam bé vµ vïng cao. Chó träng c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm lµ vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè cã truyÒn ®¹o tr¸i phÐp vµ vïng ®Æc biÖt khã kh¨n (135).

8. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn:

C¨n cø ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng trong tõng thêi gian, triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé, hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p sau:

a) Thèng nhÊt vµ n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ trong toµn ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin;

b) T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc t¹i c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng;

c) §Èy m¹nh c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé;

d) T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ trang bÞ cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin;

®) §Èy m¹nh c¸c h×nh thøc x· héi ho¸ thÝch hîp trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin ë vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói nh»m huy ®éng tiÒm lùc s½n cã ë c¬ së cña c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh, c¸c lùc l­îng vµ cña ng­êi d©n ®Ó n©ng cao møc h­ëng thô vÒ ®êi sèng tinh thÇn cña ®ång bµo,

e) §Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, giíi thiÖu nh÷ng m« h×nh, phæ biÕn nh÷ng kinh nghiÖm, nh÷ng ®iÓn h×nh tèt trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin ®Ó khÝch lÖ vµ häc tËp lÉn nhau.

9. Nguån vèn:

a) Nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp cho ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin (x©y dùng c¬ b¶n, ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ vèn dµnh cho Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸);

b) Nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp cho c¸c ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã kho¶n ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin;

c) Nguån ng©n s¸ch cña c¸c ngµnh dµnh cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin;

d) §ãng gãp cña nh©n d©n;

®) §ãng gãp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;

e) Tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi.

 

§iÒu 2. Tæ chøc thùc hiÖn:

1. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, cïng c¸c c¬ liªn quan x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vµ chØ ®¹o triÓn khai ®Ò ¸n nµy.

C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan liªn quan theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ theo sù ph©n c«ng cña chñ ®Ò ¸n tæ chøc triÓn khai c¸c néi dung ®­îc ph©n c«ng.

2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng c¨n cø vµo néi dung ®Ò ¸n vµ theo h­íng dÉn cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai hµng n¨m, bè trÝ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn.

3. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan h­íng dÉn, lång ghÐp thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy víi c¸c ®Ò ¸n vÒ v¨n ho¸ - x· héi, "Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸ ®Õn n¨m 2005" ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt.

 

§iÒu 3.

1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

2. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 124/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 17/06/2003
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng