nghÞ ®Þnh

cña chÝnh phñ Sè 63/2003/N§-CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2003
Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc

cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin

 

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø nhÊt quy ®Þnh danh s¸ch c¸c bé vµ c¬ quan ngang bé cña ChÝnh phñ;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé tr­ëng Bé Néi vô,

 

­NghÞ ®Þnh :

 

§iÒu 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng

Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸, th«ng tin bao gåm : di s¶n v¨n ho¸, nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®iÖn ¶nh, mü thuËt, nhiÕp ¶nh, triÓn l·m, b¸o chÝ, xuÊt b¶n, quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc - nghÖ thuËt, th­ viÖn, qu¶ng c¸o, v¨n ho¸ quÇn chóng, th«ng tin cæ ®éng; qu¶n lý nhµ n­íc c¸c dÞch vô c«ng vµ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n

Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y :

1. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé;

2. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, 5 n¨m vµ hµng n¨m thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé;

3. Ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t­ thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé;

4. ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®­îc phª duyÖt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé.

5. VÒ di s¶n v¨n ho¸:

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh :

- Quy ho¹ch m¹ng l­íi b¶o tµng; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

- Thµnh lËp b¶o tµng quèc gia, b¶o tµng chuyªn ngµnh;

- XÕp h¹ng hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng, khu vùc b¶o vÖ ®èi víi di tÝch quèc gia ®Æc biÖt;

- §Ò nghÞ Tæ chøc Gi¸o dôc, Khoa häc vµ V¨n ho¸ cña Liªn hîp quèc (UNESCO) c«ng nhËn Di s¶n v¨n ho¸ tiªu biÓu cña ViÖt Nam lµ Di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi;

- Cho phÐp ®­a b¶o vËt quèc gia ra n­íc ngoµi.

b) QuyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn :

- Ban hµnh quy chÕ b¶o qu¶n, tu bæ, phôc håi di tÝch, th¨m dß vµ khai quËt kh¶o cæ; tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña b¶o tµng t­ nh©n;

- Quy ®Þnh thñ tôc lËp hå s¬ khoa häc vÒ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ, di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia;

- XÕp h¹ng hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng di tÝch quèc gia, b¶o tµng h¹ng I; giao di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia cho b¶o tµng nhµ n­íc cã chøc n¨ng thÝch hîp;

- Phª duyÖt dù ¸n b¶o qu¶n, tu bæ vµ phôc håi di tÝch quèc gia vµ di tÝch quèc gia ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; phª duyÖt hoÆc tho¶ thuËn viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ë khu vùc b¶o vÖ II ®èi víi di tÝch quèc gia vµ di tÝch quèc gia ®Æc biÖt;

- ThÈm ®Þnh dù ¸n b¶o qu¶n, tu bæ vµ phôc håi di tÝch quèc gia, di tÝch quèc gia ®Æc biÖt, dù ¸n c¶i t¹o x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n»m ngoµi c¸c khu b¶o vÖ di tÝch quèc gia vµ di tÝch quèc gia ®Æc biÖt xÐt thÊy cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn di tÝch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

- CÊp phÐp th¨m dß khai quËt kh¶o cæ; ®­a di vËt, cæ vËt ra n­íc ngoµi; lµm b¶n sao di vËt, cæ vËt vµ b¶o vËt quèc gia thuéc c¸c b¶o tµng quèc gia, b¶o tµng chuyªn ngµnh; qu¶n lý viÖc cÊp phÐp cho ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi nghiªn cøu, s­u tÇm di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam;

c) H­íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸;

d) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan huy ®éng, qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸.

6. VÒ nghÖ thuËt biÓu diÔn :

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n­íc vÒ nghÖ thuËt biÓu diÔn; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

b) Ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; quy chÕ tæ chøc liªn hoan, héi thi, héi diÔn vÒ nghÖ thuËt biÓu diÔn;

c) H­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc cÊp phÐp biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp;

d) Quy ®Þnh viÖc thÈm ®Þnh, cÊp phÐp ch­¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë diÔn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam ®i biÓu diÔn ë n­íc ngoµi vµ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam biÓu diÔn;

®) Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt, ph¸t hµnh b¨ng, ®Üa ca nh¹c, s©n khÊu.

7. VÒ ®iÖn ¶nh :

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n­íc vÒ ®iÖn ¶nh; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

b) Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së ®iÖn ¶nh; dÞch vô vµ hîp t¸c lµm phim víi n­íc ngoµi;

c) Quy ®Þnh viÖc cÊp phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ phæ biÕn phim;

d) Quy ®Þnh viÖc tæ chøc liªn hoan phim quèc gia vµ quèc tÕ, nh÷ng ngµy phim n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ nh÷ng ngµy phim ViÖt Nam ë n­íc ngoµi;

®) Qu¶n lý phim l­u chiÓu s¶n xuÊt trong n­íc vµ l­u tr÷ c¸c t­ liÖu, h×nh ¶nh ®éng s¶n xuÊt ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi.

8. VÒ mü thuËt, nhiÕp ¶nh, triÓn l·m :

a) Ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng mü thuËt, nhiÕp ¶nh, triÓn l·m;

b) LËp quy ho¹ch t­îng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng quèc gia;

c) Quy ®Þnh viÖc tæ chøc vµ trùc tiÕp tæ chøc tr­ng bµy, triÓn l·m t¸c phÈm mü thuËt, nhiÕp ¶nh quy m« quèc gia, quèc tÕ.

9. VÒ b¸o chÝ :

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch m¹ng l­íi b¸o chÝ trong c¶ n­íc, v¨n phßng ®¹i diÖn c¬ quan th­êng tró ë n­íc ngoµi cña c¸c c¬ quan b¸o chÝ ViÖt Nam;

b) Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng b¸o chÝ trong c¶ n­íc bao gåm b¸o in, b¸o nãi, b¸o h×nh, b¸o ®iÖn tö, th«ng tÊn;

c) Tæ chøc th«ng tin cho b¸o chÝ, qu¶n lý th«ng tin cña b¸o chÝ theo quy ®Þnh cña LuËt B¸o chÝ;

d) Ban hµnh quy chÕ tæ chøc héi thi vÒ b¸o chÝ;

®) KiÓm tra b¸o l­u chiÓu, qu¶n lý kho l­u chiÓu b¸o chÝ quèc gia;

e) CÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng b¸o chÝ; giÊy phÐp xuÊt b¶n ®Æc san, sè phô, phô tr­¬ng, ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt, ch­¬ng tr×nh phô; thÎ nhµ b¸o; cÊp phÐp cho b¸o chÝ xuÊt b¶n ë n­íc ngoµi ph¸t hµnh t¹i ViÖt Nam;

g) Qu¶n lý ho¹t ®éng cña b¸o chÝ vµ nhµ b¸o trong c¶ n­íc, phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan qu¶n lý ho¹t ®éng cña b¸o chÝ ViÖt Nam liªn quan ®Õn n­íc ngoµi vµ ho¹t ®éng b¸o chÝ cña ng­êi n­íc ngoµi, tæ chøc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

h) Tho¶ thuËn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Tæng biªn tËp, Phã Tæng biªn tËp, Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c c¬ quan b¸o chÝ.

10. VÒ xuÊt b¶n:

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch m¹ng l­íi xuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh s¸ch; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

b) Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thµnh lËp vµ kinh doanh vÒ xuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

c) CÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt b¶n, ho¹t ®éng in theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

d) CÊp phÐp xuÊt b¶n xuÊt b¶n phÈm kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh cho c¸c tæ chøc ViÖt Nam vµ tæ chøc n­íc ngoµi cã trô së t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý viÖc c«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm ra n­íc ngoµi theo thÈm quyÒn;

®) Quy ®Þnh viÖc ®¨ng ký vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt b¶n cña c¸c nhµ xuÊt b¶n;

e) Qu¶n lý xuÊt b¶n phÈm l­u chiÓu vµ thÈm ®Þnh xuÊt b¶n phÈm khi cÇn thiÕt;

g) QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ, thu håi, tÞch thu, cÊm l­u hµnh vµ tiªu huû xuÊt b¶n phÈm vi ph¹m ph¸p luËt;

h) Tho¶ thuËn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, Tæng biªn tËp, Phã Tæng biªn tËp nhµ xuÊt b¶n.

11. VÒ quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt :

­a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é nhuËn bót cho t¸c gi¶, chñ së h÷u t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

b) ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt;

c) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn hîp ph¸p cña nhµ n­íc, tæ chøc, c¸ nh©n trong lÜnh vùc quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt;

d) Quy ®Þnh viÖc cung cÊp, hîp t¸c, ®Æt hµng, sö dông vµ b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®iÖn ¶nh ph¸t trªn truyÒn h×nh, ph¸t thanh, m¹ng Internet;

®) H­íng dÉn nghiÖp vô b¶o hé quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt cho c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi vµ c«ng d©n.

12. VÒ th­ viÖn :

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch m¹ng l­íi th­ viÖn; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

b) Quy ®Þnh viÖc hîp t¸c, trao ®æi s¸ch, b¸o, tµi liÖu víi n­íc ngoµi vµ viÖc liªn th«ng s¸ch, b¸o, tµi liÖu gi÷a c¸c th­ viÖn;

c) Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thµnh lËp vµ h­íng dÉn ho¹t ®éng th­ viÖn.

13. VÒ qu¶ng c¸o :

a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh qu¶ng c¸o n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

b) Qu¶n lý ho¹t ®éng qu¶ng c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

14. VÒ v¨n ho¸ quÇn chóng, th«ng tin cæ ®éng :

a) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh nghi thøc nhµ n­íc theo ph©n c«ng cña ChÝnh phñ;

b) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ thiÕt chÕ v¨n ho¸, th«ng tin; tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt;

c) Ban hµnh quy chÕ tæ chøc liªn hoan, héi thi, héi diÔn v¨n nghÖ quÇn chóng, th«ng tin cæ ®éng, tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ dÞch vô v¨n ho¸ n¬i c«ng céng;

d) Ban hµnh quy chÕ, h­íng dÉn vµ chØ ®¹o phong trµo x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸, ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn cæ ®éng vµ viÖc tæ chøc lÔ héi.

15. Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao vµ c¸c bé, ngµnh liªn quan thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c th«ng tin ®èi ngo¹i;

16. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c gi¶i th­ëng vµ danh hiÖu vinh dù Nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸, th«ng tin;

Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc thµnh lËp theo thÈm quyÒn c¸c Héi ®ång quèc gia vÒ lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin;

17. Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, ph¸t hµnh b¨ng ©m thanh, ®Üa ©m thanh, b¨ng h×nh, ®Üa h×nh; ®iÒu kiÖn cho tæ chøc vµ c¸ nh©n trong n­íc liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c, dÞch vô víi n­íc ngoµi vÒ di s¶n v¨n ho¸, nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®iÖn ¶nh, b¸o chÝ, xuÊt b¶n; viÖc tµi trî, ®Æt hµng cã sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc ®èi víi nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®iÖn ¶nh, mü thuËt, b¸o chÝ, xuÊt b¶n, qu¶ng c¸o;

18. CÊp phÐp cho tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin ë ViÖt Nam; cÊp phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm, thiÕt bÞ ngµnh in theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

19. QuyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn mª tÝn, hñ tôc, v¨n ho¸ phÈm ®åi trôy vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin vi ph¹m ph¸p luËt;

Trùc tiÕp tæ chøc mét sè ho¹t ®éng v¨n hãa, th«ng tin quèc gia, quèc tÕ quan träng;

20. ThÈm ®Þnh vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia, dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

21. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

22. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ trong lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin;

23. QuyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p cô thÓ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc dÞch vô c«ng thuéc Bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé;

24. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ thuéc quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n­íc thuéc Bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

25. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c héi vµ tæ chøc phi chÝnh phñ trong lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

26. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ v¨n ho¸, th«ng tin thuéc thÈm quyÒn cña Bé;

27. QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé theo môc tiªu vµ néi dung ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt;

28. Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸c tµi n¨ng v¨n hãa, nghÖ thuËt, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, c«ng nh©n kü thuËt trong lÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin; x©y dùng tiªu chuÈn nghiÖp vô chøc danh c«ng chøc, viªn chøc, tiªu chuÈn, cÊp bËc kü thuËt, nghiÖp vô vÒ v¨n ho¸, th«ng tin;

29. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®­îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®­îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Bé

a) C¸c tæ chøc gióp Bé tr­ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc :

1. Vô Mü thuËt vµ NhiÕp ¶nh;

2. Vô Th­ viÖn;­

3. Vô V¨n ho¸ d©n téc;

4. Vô §µo t¹o;

5. Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh;

6. Vô Hîp t¸c quèc tÕ;

7. Vô Ph¸p chÕ;

8. Vô Tæ chøc c¸n bé;

9. Thanh tra;

10. V¨n phßng;

11. Côc Di s¶n v¨n hãa;

12. Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn;

13. Côc §iÖn ¶nh;

14. Côc B¸o chÝ;

15. Côc XuÊt b¶n;

16. Côc B¶n quyÒn t¸c gi¶ v¨n häc - nghÖ thuËt;

17. Côc V¨n ho¸ - Th«ng tin c¬ së.

b) C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé :

1. ViÖn V¨n ho¸ - Th«ng tin;

2. ViÖn Phim ViÖt Nam;

3. ViÖn B¶o tån di tÝch;

4. Tr­êng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi;

5. Tr­êng §¹i häc Mü thuËt Hµ Néi;

6. Nh¹c viÖn Hµ Néi;

7. Tr­êng §¹i häc S©n khÊu - §iÖn ¶nh Hµ Néi;

8. Tr­êng §¹i häc Mü thuËt thµnh phè Hå ChÝ Minh;

9. Nh¹c viÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh;

10. B¶o tµng Hå ChÝ Minh;

11. Khu di tÝch Chñ tÞch Hå ChÝ Minh t¹i Phñ Chñ tÞch;

12. B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam;

13. B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam;

14. B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam;

15. B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam;

16. Th­ viÖn Quèc gia ViÖt Nam;

17. Ban Qu¶n lý Lµng V¨n ho¸ - Du lÞch c¸c d©n téc ViÖt Nam;

18. Khu S¸ng t¸c;

19. Trung t©m TriÓn l·m V¨n ho¸ - NghÖ thuËt ViÖt Nam;

20. Trung t©m Tin häc;

21. T¹p chÝ V¨n ho¸ - NghÖ thuËt;

22. B¸o V¨n ho¸.

Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé tr­ëng Bé Néi vô x©y dùng ph­¬ng ¸n s¾p xÕp c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh¸c hiÖn cã thuéc Bé, tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

 

§iÒu 4. HiÖu lùc thi hµnh

NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 81/CP ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy.

 

§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, c¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

Tên văn bản : Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 63/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành : 11/06/2003
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng