QuyÕt ®Þnh

cña Thñ t­íng chÝnh phñ Sè 103/2003/Q§-TTg
ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003 Phª duyÖt Ph­¬ng ¸n tæng thÓ

s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc

Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin ®Õn n¨m 2005

 

Thñ t­íng chÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 58/2002/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc;

C¨n cø ChØ thÞ sè 01/2003/CT-TTg ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc;

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin (c«ng v¨n sè 49/ TTr-BVHTT, c«ng v¨n sè 1180/§A-BVHTT ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2003, c«ng v¨n sè 1696/VHTT KH ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2003), ý kiÕn cña c¸c Bé : KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ (c«ng v¨n sè 2441 BKH/DN ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2003), Tµi chÝnh (c«ng v¨n sè 4287 TC/TCDN ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2003), Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi (c«ng v¨n sè 1169/L§TBXH-CSL§VL ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003), Néi vô (c«ng v¨n sè 704/BNV-TCBC ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2003) vµ Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng (c«ng v¨n sè 182 CV/KTTW ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003),

QuyÕt ®Þnh :

 

§iÒu 1. Phª duyÖt Ph­¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin ®Õn n¨m 2005 nh­ Phô lôc kÌm theo.

 

§iÒu 2. Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é ®· ®­îc duyÖt. Tr­êng hîp ®iÒu chØnh, bæ sung Ph­¬ng ¸n ph¶i ®­îc sù chÊp thuËn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

 

§iÒu 3. Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Néi vô, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin trong viÖc thùc hiÖn Ph­¬ng ¸n nãi trªn.

Ban ChØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, h­íng dÉn vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn Ph­¬ng ¸n nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.

 

§iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.


Phô lôc

Danh môc doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc
Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi ®Õn

n¨m 2005

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 103/2003/Q§-TTg
ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

 

A. Doanh nghiÖp nhµ n­íc.

 

I. Doanh nghiÖp nhµ n­íc gi÷ nguyªn ph¸p nh©n

 

- Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc,

- Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin,

- Nhµ xuÊt b¶n V¨n häc,

- Nhµ xuÊt b¶n ThÕ giíi,

- Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c,

- H·ng phim Tµi liÖu khoa häc Trung ­¬ng,

- H·ng phim Ho¹t h×nh,

- H·ng phim TruyÖn ViÖt Nam ,

- H·ng phim Gi¶i phãng,

- H·ng phim TruyÖn I ,

- C«ng ty In TrÇn Phó,

- C«ng ty In vµ V¨n ho¸ phÈm,

- C«ng ty Mü thuËt Trung ­¬ng,

- C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸,

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Ph¸t hµnh phim ViÖt Nam,

- Trung t©m Héi chî triÓn l·m ViÖt Nam,

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu s¸ch b¸o (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch).

 

II. Doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc
s¾p xÕp

 

1. Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸.

a) N¨m 2003.

* Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn :

- C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸,

- C«ng ty X©y dùng vµ Söa ch÷a nhµ cöa,

- C«ng ty T­ vÊn vµ ThiƠt kƠ c«ng tr×nh v¨n ho¸,

- C«ng ty NhiƠp ¶nh vµ Diafilm,

- C«ng ty Kh¸ch s¹n vµ D̃ch vô v¨n ho¸ (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch).

b) N¨m 2004.

* Doanh nghiÖp thµnh viªn Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp:

- C«ng ty In khoa häc kü thuËt,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch H¶i D­¬ng,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ T©y,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch khu vùc II,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch NghÖ An,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Thanh Ho¸.

* Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn thÊp nhÊt 51%, khi b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu :

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vËt t­ - ThiƠt b̃ ngµnh in,

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu ngµnh in.

c) N¨m 2005.

* Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp :

- C«ng ty In Thèng NhÊt,

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Nam Hµ (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch),

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Qu¶ng Ninh (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch),

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Ninh B×nh (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch),

- C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch §µ N½ng (Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch).

* Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn thÊp nhÊt 51%, khi b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu :

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Ph¸t triÓn v¨n ho¸,

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thiƠt b̃ ®iÖn ¶nh - Truỷn h×nh.

* Doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn :

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vËt t­ - ThiÕt bÞ v¨n ho¸,

- C«ng ty Ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ Truỷn h×nh.

2. Doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸n, giao cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp :

N¨m 2004.

- C«ng ty XuÊt nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm.

 

B. Tæng c«ng ty nhµ n­íc

 

Gi÷ nguyªn ph¸p nh©n, tiÕp tôc cñng cè Tæng c«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch ViÖt Nam (n¨m 2003 chuyÓn Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ - Th«ng tin, Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c vµ C«ng ty In khoa häc kü thuËt lµm thµnh viªn Tæng c«ng ty) vµ ®æi tªn thµnh Tæng c«ng ty S¸ch ViÖt Nam.

Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 103/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 27/05/2003
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng