Th«ng t­

cña Bé y tÕ sè 02/2003/TT-BYT ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2003
h­íng dÉn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng

®Èy m¹nh ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”

 

Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (kho¸ VIII) vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc vµ QuyÕt ®Þnh sè 730/2002/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 30/8/2002 vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”, ngµy 23/01/2003 Bé Y tÕ, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Ban th­êng trùc Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ®· ký kÕt Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng ®Èy m¹nh phong trµo ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” (sau ®©y gäi t¾t lµ Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng). Bé Y tÕ h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng nh­ sau:

 

I. Néi dung thùc hiÖn

 

1. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa vµ lîi Ých x· héi thiÕt thùc cña viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n, phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” vËn ®éng mäi tÇng líp nh©n d©n cïng tham gia ho¹t ®éng.

2. Phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chÝ søc khoÎ cña Gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, Khu phè v¨n ho¸ vµ Khu d©n c­ tiªn tiÕn.

3. Ph¸t ®éng phong trµo “Toµn d©n thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh phßng bÖnh, gi÷ g×n søc khoÎ trong céng ®ång d©n c­” vµ phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc x©y dùng c¸c m« h×nh Gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, Khu phè v¨n ho¸ vµ Khu d©n c­ tiªn tiÕn ®¹t c¸c tiªu chÝ vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n (sau ®©y gäi t¾t lµ tiªu chÝ søc khoÎ).

4. VËn ®éng nh©n d©n tÝch cùc tham gia vµo c«ng t¸c phßng chèng bÖnh dÞch, phßng cèng HIV/AIDS, y tÕ m«i tr­êng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, phèi hîp ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c Ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia trªn toµn quèc.

5. Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu kiÕn thøc y tÕ vµ phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt quÇn chóng vÒ ®Ò tµi ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n.

6. Phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m, h­íng dÉn, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc lång ghÐp vµ thùc hiÖn tiªu chÝ søc khoÎ trong qu¸ tr×nh x©y dùng Gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, Khu phè v¨n ho¸ vµ khu d©n c­ tiªn tiÕn.

 

II. Tæ chøc thùc hiÖn

 

2.1. Tæ chøc:

a. Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng ®Èy m¹nh ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” (sau ®©y gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o) cña Bé Y tÕ do mét Thø tr­ëng lµm Tr­ëng ban, c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o cña c¸c Vô, Côc vµ c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña Bé Y tÕ. Ban ChØ ®¹o cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh Y tÕ tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ lµm ®Çu mèi phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam.

b. Y tÕ c¸c cÊp tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó cã ®¹i diÖn cña ngµnh Y tÕ lµ thµnh viªn cña Ban ChØ ®¹o cuéc vËn ®éng phong trµo “Toµ d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” c¸c cÊp.

c. Thµnh lËp c¸c Ban ChØ ®¹o cña ngµnh Y tÕ ë cÊp tØnh, huyÖn triÓn khai thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng ®Èy m¹nh ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” ®Ó chØ ®¹o viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng vµ phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp.

2.2. Phèi hîp liªn ngµnh vµ chØ ®¹o theo ngµnh däc:

a. Ban chØ ®¹o cña Bé Y tÕ phèi hîp víi Bé V¨n hãa - Th«ng tin vµ Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ®Ó cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc phèi hîp liªn ngµnh ë tÊt c¶ c¸c cÊp.

b. C¸c ®Þa ph­¬ng chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp hµnh ®éng hµng n¨m víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp vÒ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ®Èy m¹nh ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n trong phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” vµ x©y dùng, xÐt c«ng nhËn c¸c m« h×nh Gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, Khu phè v¨n ho¸, Khu d©n c­ tiªn tiÕn ®¹t c¸c tiªu chÝ vÒ søc khoÎ theo quy ®Þnh trong c¸c phô lôc cña Th«ng t­ nµy.

2.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan y tÕ c¸c cÊp:

a. C¸c ViÖn Trung ­¬ng vµ khu vùc thuéc hÖ Y tÕ dù phßng, c¸c BÖnh viÖn vµ ViÖn cã gi­êng bÖnh trùc thuéc Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ kinh phÝ hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung cña Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng.

- ChØ ®¹o, h­íng dÉn vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan y tÕ ®Þa ph­¬ng tæ chøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng phßng chèng dÞch bÖnh, vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, an toµn céng ®ång,.... ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng lµm c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng.

- TiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu ®Ó t×m nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Èy m¹nh phong trµo còng nh­ vËn ®éng sù tham gia ®«ng ®¶o cña c¸c tÇng líp nh©n d©n.

- H­íng dÉn chuyªn m«n vµ x©y dùng c¸c tµi liÖu tËp huÊn, tuyªn truyÒn vÒ c¸c néi dung phßng chèng dÞch bÖnh, vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, an toµn céng ®ång,...

- TiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Ban ChØ ®¹o cña Bé Y tÕ.

b. Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ Së Y tÕ tØnh) cã tr¸ch nhiÖm:

- Gi¸m ®èc Së Y tÕ tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o cÊp tØnh do mét ®ång chÝ l·nh ®¹o Së Y tÕ lµm Tr­ëng ban, c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ y tÕ trong tØnh. Ban ChØ ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ng©n s¸ch hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp.

- ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ y tÕ trong tØnh triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cô thÓ vÒ ®Èy m¹nh ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n.

- Trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ y tÕ trªn ®Þa bµn tØnh viÖc phèi hîp triÓn khai, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c m« h×nh ®iÓm Gia ®×nh v¨n ho¸, Lµng v¨n ho¸, Khu phè v¨n ho¸ vµ Khu d©n c­ tiªn tiÕn ®¹t tiªu chÝ vÒ søc khoÎ.

- ChØ ®¹o viÖc ký cam kÕt gi÷a Ban ChØ ®¹o c¸c cÊp trong tØnh vµ gi÷a Tr¹m Y tÕ x· víi c¸c gia ®×nh vÒ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng dùa theo c¸c tiªu chÝ søc khoÎ quy ®Þnh trong c¸c phô lôc cña Th«ng t­ nµy.

- ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ y tÕ kh¸c ë tuyÕn tØnh (Trung t©m Y tÕ dù phßng, Trung t©m TruyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ, Trung t©m Phßng chèng bÖnh x· héi, Trung t©m B¶o vÖ søc khoÎ bµ mÑ, trÎ em vµ KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan kh¸c) x©y dùng tµi liÖu h­íng dÉn vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng, gi¸o dôc céng ®ång thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n cña m×nh.

- TiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Ban chØ ®¹o cña Bé Y tÕ.

- Tæ chøc s¬ kÕt hµng n¨m vµ khen th­ëng, khuyÕn khÝch c¸c ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng.

c. C¸c Trung t©m Y tÕ tuyÕn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh (sau ®©y gäi t¾t lµ Trung t©m Y tÕ huyÖn) cã tr¸ch nhiÖm:

- Gi¸m ®èc Trung t©m Y tÕ huyÖn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o cÊp huyÖn do mét ®ång chÝ l·nh ®¹o Trung t©m Y tÕ huyÖn lµm Tr­ëng ban, c¸c thµnh viªn lµ nh÷ng c¸n bé chñ chèt cña c¸c Khoa, Phßng thuéc Trung t©m Y tÕ huyÖn. Ban chØ ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ m×nh vµ kÕ ho¹ch phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp.

- Chñ ®éng t×m nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó phong trµo ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Th­êng xuyªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng, nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c lªn c¸c c¬ quan cÊp trªn.

- KiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng t¹i c¬ së vµ b¸o c¸o lªn Ban ChØ ®¹o cÊp trªn.

- Tæ chøc s¬ kÕt hµng n¨m trong ngµnh Y tÕ, khen th­ëng vµ ®Ò nghÞ c¬ quan y tÕ cÊp trªn khen th­ëng nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng.

- Phèi hîp víi ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc huyÖn tæ chøc Héi nghÞ s¬ kÕt hµng n¨m viÖc thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh phèi hîp ho¹t ®éng.

- Hµng n¨m Ban ChØ ®¹o huyÖn phèi hîp víi Tr¹mY tÕ x· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c gia ®×nh, lµng, khu phè, khu d©n c­ ®¹t c¸c tiªu chÝ søc khoÎ theo quy ®Þnh trong c¸c phô lôc cña Th«ng t­ nµy. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ trªn, Trung t©m Y tÕ huyÖn xÐt vµ cÊp chøng nhËn danh hiÖu Gia ®×nh søc khoÎ, Lµng søc khoÎ, Khu phè søc khoÎ, Khu d©n c­ søc khoÎ cho c¸c gia ®×nh, lµng, khu phè, khu d©n c­ ®¹t c¸c tiªu chÝ vÒ søc khoÎ. §èi víi c¸c gia ®×nh, lµng, khu phè, khu d©n c­ ®· ®­îc chøng nhËn ®¹t danh hiÖu trªn th× cø hai n¨m mét lÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ cÊp l¹i.

d. Tr¹m y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi t¾t lµ Tr¹m Y tÕ x·) cã tr¸ch nhiÖm:

- Tr¹m tr­ëng Tr¹m Y tÕ x· chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc triÓn khai c¸c h­íng dÉn cña Ban chØ ®¹o huyÖn.

- B¸o c¸o víi Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· ®Ó tranh thñ sù ñng hé cña chÝnh quyÒn vµ phèi hîp víi Ban V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc x· triÓn khai c¸c ho¹t ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng.

- KiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng t¹i c¬ së vµ b¸o c¸o lªn Ban ChØ ®¹o huyÖn.

- Tæ chøc s¬ kÕt hµng n¨m, khen th­ëng vµ ®Ò nghÞ c¬ quan y tÕ cÊp trªn khen th­ëng nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng.

 

III. §iÒu kho¶n thi hµnh

 

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, v­íng m¾c, c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé Y tÕ (Vô Y tÕ dù phßng - Th­êng trùc cña Ban ChØ ®¹o) ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.


PHô LôC C¸C TI£U CHÝ SøC KHáE

(ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 02/2003/TT-BYT ngµy 28/3/2003 cña Bé Y tÕ)

 

Phô lôc 1

C¸C TI£U CHÝ VÒ SøC KHáE §èI VíI GIA §×NH V¡N HãA (GIA §×NH SøC KHáE)

 

1. Kh«ng ®Ó m¾c mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch th­êng gÆp.

2. §­a trÎ em ®i tiªm chñng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i v¨cxin phßng bÖnh theo quy ®Þnh.

3. Kh«ng cã ng­êi bÞ ngé ®éc thùc phÈm vµ kh«ng cã trÎ em suy dinh d­ìng.

4. Cã ®ñ ba c«ng tr×nh vÖ sinh ®¶m b¶o vÖ sinh (nhµ tiªu, nhµ t¾m, n­íc s¹ch).

5. Phô n÷ cã thai ®i kh¸m thai Ýt nhÊt lµ 3 lÇn trong thêi kú thai nghÐn, tiªm phßng uèn v¸n ®ñ liÒu.

6. C¸c thµnh viªn trong gia ®×nh thùc hiÖn lèi sèng lµnh m¹nh: ch¨m lo rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao, kh«ng nghiÖn r­îu, kh«ng sö dông ma tóy, kh«ng hót thuèc l¸.

7. Cã c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn t¹i gia ®×nh.

 

Phô lôc 2

C¸C TI£U CHÝ VÒ SøC KHáE §èI VíI KHU PHè V¡N HãA, KHU D¢N C¦ TI£N TIÕN*
(KHU PHè SøC KHáE, KHU D¢N C¦ SøC KHáE)

 

1. Kh«ng cã dÞch x¶y ra trªn ®Þa bµn.

2. Gi¶m Ýt nhÊt 10% tû lÖ m¾c vµ chÕt mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch th­êng gÆp so víi n¨m tr­íc.

3. §¶m b¶o Ýt nhÊt 95% trÎ em d­íi 1 tuæi ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh.

4. Kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vô ngé ®éc thùc phÈm cã trªn 30 ng­êi m¾c/vô.

5. Gi¶m hµng n¨m 1,5% tû lÖ suy dinh d­ìng ë trÎ em d­íi 5 tuæi.

6. Ýt nhÊt 90% sè hé gia ®×nh sö dông n­íc s¹ch vµ cã nhµ t¾m.

7. 80% sè hé gia ®×nh cã nhµ tiªu hîp vÖ sinh.

8. 100% phô n÷ cã thai ®­îc kh¸m thai Ýt nhÊt 1 lÇn, trong ®ã trªn 85% ®­îc kh¸m thai 3 lÇn trë lªn trong thêi kú thai nghÐn.

9. Gi¶m 10% c¸c vô tai n¹n th­¬ng tÝch so víi n¨m tr­íc.

10. Cã phong trµo thÓ dôc, thÓ thao rÌn luyÖn søc kháe.

*: ¸p dông ®èi víi khu d©n c­ ë khu vùc ®« thÞ.

 

Phô lôc 3

C¸C TI£U CHÝ VÒ SøC KHáE §èI VíI LµNG V¡N HãA,
KHU D¢N C¦ TI£N TIÕN**

(LµNG SøC KHáE, KHU D¢N C¦ SøC KHáE)

 

1. Tiªu chÝ ®èi víi khu vùc ®ång b»ng vµ trung du

1. Kh«ng cã dÞch x¶y ra trªn ®Þa bµn.

2. Gi¶m Ýt nhÊt 5% tû lÖ m¾c vµ chÕt mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch th­êng gÆp so víi n¨m tr­íc.

3. Ýt nhÊt 95% trÎ em d­íi 1 tuæi ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh.

4. Kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vô ngé ®éc thùc phÈm cã trªn 30 ng­êi m¾c/vô.

5. Gi¶m hµng n¨m 1,5% tû lÖ suy dinh d­ìng ë trÎ em d­íi 5 tuæi.

6. Ýt nhÊt 80% sè hé gia ®×nh sö dông n­íc s¹ch vµ cã nhµ t¾m.

7. Ýt nhÊt 60% sè hé gia ®×nh cã nhµ tiªu hîp vÖ sinh.

8. 100% phô n÷ cã thai ®­îc kh¸m thai Ýt nhÊt 1 lÇn, trong ®ã trªn 75% ®­îc kh¸m thai 3 lÇn trë lªn trong thêi kú thai ghÐn.

9. Gi¶m 10% c¸c vô tai n¹n th­¬ng tÝch so víi n¨m tr­íc.

10. Cã phong trµo thÓ dôc, thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ.

2. Tiªu chÝ ®èi víi khu vùc miÒn nói

1. Kh«ng cã dÞch x¶y ra trªn ®Þa bµn.

2. Gi¶m Ýt nhÊt 5% tû lÖ m¾c vµ chÕt mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm g©y dÞch th­êng gÆp so víi n¨m tr­íc.

3. §¶m b¶o Ýt nhÊt 90% trÎ em d­íi 1 tuæi ®­îc tiªm chñng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh.

4. Kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vô ngé ®éc thùc phÈm cã trªn 30 ng­êi m¾c/vô.

5. Gi¶m hµng n¨m 1,5% tû lÖ suy dinh d­ìng ë trÎ em d­íi 5 tuæi.

6. Ýt nhÊt 60% sè hé gia ®×nh sö dông n­íc s¹ch vµ cã nhµ t¾m.

7. Ýt nhÊt 50% sè hé gia ®×nh cã nhµ tiªu hîp vÖ sinh.

8. TÊt c¶ phô n÷ cã thai ®­îc kh¸m thai Ýt nhÊt 1 lÇn, trong ®ã trªn 50% ®­îc kh¸m thai 3 lÇn trë lªn trong thêi kú thai nghÐn.

9. Gi¶m 5 - 7% c¸c vô tai n¹n th­¬ng tÝch so víi n¨m tr­íc.

10. Cã phong trµo thÓ dôc, thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ.

**. ¸p dông ®èi víi khu d©n c­ ë khu vùc n«ng th«n.

 

Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 02/2003/TT-BYT
Ngày ban hành : 28/03/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế,
Người ký : Trần Thị Trung Chiến,
Ngày hiệu lực : 12/04/2003
Văn bản liên quan : 0    Đóng