Th«ng t­

cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o sè 15/2003/TT-BGD§T
ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 h­íng dÉn thôc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së

v¨n hãa, gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam

 

Thùc hiÖn §iÒu 28, §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 04/5/2001 quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së v¨n hãa, gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 18), Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn cô thÓ mét sè ®iÓm vÒ thñ tôc, c¸c mÉu hå s¬ xin phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, cÊp, gia h¹n, söa ®æi, bæ sung, thu håi giÊy phÐp thµnh lËp ®èi víi: v¨n phßng ®¹i diÖn, c¬ së liªn kÕt, c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam nh­ sau:

 

A. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG

 

I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

1. Th«ng t­ nµy quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, ®¹i häc vµ sau ®¹i häc kh«ng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn.

2. Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi, sau khi trõ mäi chi phÝ hîp ph¸p, chØ dïng ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng vµ chi cho c¸c ho¹t ®éng v× lîi Ých chung cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

3. C¸c c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh sè 18 vµ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam .

II. VÒ tªn gäi cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

C¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ tªn gäi chung cña c¸c tæ chøc, c¬ së gi¸o dôc (nh­ v¨n phßng ®¹i diÖn, tr­êng häc quèc tÕ, tr­êng ®¹i häc, tr­êng v¨n hãa nghÖ thuËt) ®­îc Nhµ n­íc ViÖt Nam cho phÐp ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, ng­êi n­íc ngoµi, ph¸p nh©n n­íc ngoµi (gäi chung lµ Bªn n­íc ngoµi) thµnh lËp hoÆc tham gia thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam.

III. LÜnh vùc ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam khuyÕn khÝch më c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

§µo t¹o kü thuËt viªn; c¸n bé khoa häc vµ c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é cao trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, c«ng nghÖ, khoa häc kü thuËt, khoa häc tù nhiªn vµ m«i tr­êng; c¸n bé chuyªn m«n trong lÜnh vùc v¨n hãa, nghÖ thuËt, ©m nh¹c, th«ng tin.

IV. C¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®­îc thµnh lËp d­íi c¸c h×nh thøc sau: v¨n phßng ®¹i diÖn, c¬ së liªn kÕt, c¬ së ®éc lËp

1. V¨n phßng ®¹i diÖn lµ ®¬n vÞ cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi, cã nhiÖm vô ®¹i diÖn cho tæ chøc ®ã trong viÖc xóc tiÕn x©y dùng c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh hîp t¸c trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®­îc phÝa ViÖt Nam quan t©m; ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tháa thuËn vÒ hîp t¸c gi¸o dôc ®· ký kÕt víi c¸c tæ chøc gi¸o dôc ViÖt Nam.

2. C¬ së liªn kÕt lµ c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së §iÒu ­íc quèc tÕ mµ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét Bªn ký kÕt, hoÆc trªn c¬ së hîp ®ång tháa thuËn gi÷a Bªn n­íc ngoµi víi tæ chøc gi¸o dôc ViÖt Nam.

3. C¬ së ®éc lËp lµ c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi do Bªn n­íc ngoµi chÞu chi phÝ toµn bé trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c¬ së.

V. ViÖc hîp ph¸p hãa c¸c giÊy tê, tµi liÖu cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

C¸c giÊy tê, tµi liÖu (cã trong hå s¬ ®Ó xin phÐp) do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc ngoµi cÊp, tr­íc khi nép cho Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Òu ph¶i ®­îc hîp ph¸p hãa t¹i Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, l·nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, trõ tr­êng hîp §iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ mét Bªn ký kÕt cã quy ®Þnh kh¸c (Theo §iÒu 26 Ph¸p lÖnh L·nh sù ngµy 13/11/1990).

 

B. NH÷NG QUY §ÞNH VÒ THñ TôC Vµ Hå S¥ XIN PHÐP

 

I. Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp (®Æt) v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam

Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp (®Æt) v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam do tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi lµm trªn c¬ së b¶o ®¶m cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh 18.

Hå s¬ gåm:

1. §¬n xin më v¨n phßng ®¹i diÖn, víi nh÷ng néi dung theo MÉu sè 1/VP§D (®Ýnh kÌm);

2. §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ ho¹t ®éng cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi xin ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam

3. V¨n b¶n chøng nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n (®èi víi tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi), nguån vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi xin ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn do c¬ quan cã thÈm quyÒn n¬i tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi ®Æt trô së chÝnh x¸c nhËn trong thêi gian kh«ng qu¸ 30 (ba m­¬i) ngµy tr­íc khi nép Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

4. S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ ®­îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc V¨n phßng ®¹i diÖn ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn;

5. Tãm t¾t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hîp t¸c gi÷a tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi xin ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn víi c¸c tæ chøc gi¸o dôc ViÖt Nam;

6. Tãm t¾t c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c, dù ¸n ®· tháa thuËn hoÆc dù kiÕn ký kÕt gi÷a tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi xin ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn víi c¸c tæ chøc gi¸o dôc ViÖt Nam;

NÕu cã c¸c tµi liÖu liªn quan d­íi ®©y th× nép kÌm hå s¬ ®Ó tham kh¶o:

7. V¨n b¶n giíi thiÖu tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi do mét tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi cña n¬i mµ tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi ®Æt trô së chÝnh x¸c nhËn;

8. §Ò ¸n ho¹t ®éng trong ®ã tr×nh bµy râ c¸c néi dung: sù cÇn thiÕt vµ lý do xin më v¨n phßng ®¹i diÖn; m« h×nh tæ chøc, ®éi ngò, c¬ së vËt chÊt, nguån tµi chÝnh;

9. Danh s¸ch (trÝch ngang) cña nh÷ng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi dù kiÕn ®­îc tuyÓn chän ®Ó ho¹t ®éng t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn;

10. Tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm dù kiÕn ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn.

II. Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt gi÷a bªn n­íc ngoµi víi bªn ViÖt Nam trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt do bªn n­íc ngoµi vµ bªn ViÖt Nam cïng lµm trªn c¬ së b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 18. Ngoµi ra, c¬ së liªn kÕt trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®¹i häc, sau ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1/§KTC (®Ýnh kÌm).

Hå s¬ gåm:

1. §¬n xin phÐp thµnh lËp c¬ s¬ liªn kÕt víi nh÷ng néi dung theo MÉu sè 2/CSLK (®Ýnh kÌm);

2. Hîp ®ång tháa thuËn gi÷a c¸c bªn liªn kÕt víi nh÷ng néi dung chÝnh theo MÉu sè 3/H§LK (®Ýnh kÌm);

3. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý cña c¸c bªn liªn kÕt, nguån vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c bªn liªn kÕt trong lÜnh vùc gi¸o dôc do c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn trong thêi gian kh«ng qu¸ ba m­¬i ngµy tr­íc khi nép cho Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

4. §Ò ¸n ho¹t ®éng trong ®ã nªu râ: sù cÇn thiÕt, lý do liªn kÕt, môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng; m« h×nh tæ chøc; dù kiÕn ®éi ngò gi¶ng viªn, c¬ së vËt chÊt (kÓ c¶ trang thiÕt bÞ phôc vô cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp), nguån tµi chÝnh, ®èi t­îng tuyÓn sinh vµ v¨n b»ng, chøng chØ sÏ cÊp. C¬ chÕ ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c bªn liªn kÕt;

5. §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së liªn kÕt víi nh÷ng néi dung chñ yÕu d­íi ®©y:

a) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ së.

b) Tæ chøc vµ qu¶n lý.

c) C¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, khoa häc vµ c«ng nghÖ.

d) NhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o.

e) NhiÖm vô vµ quyÒn cña ng­êi häc.

f) Tµi s¶n, tµi chÝnh.

6. Tãm t¾t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÒ sù hîp t¸c cña hai bªn liªn kÕt;

7. Danh s¸ch trÝch ngang cña nh÷ng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi dù kiÕn tuyÓn chän ®Ó ho¹t ®éng t¹i c¬ së liªn kÕt;

8. S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ ®­îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc (hoÆc HiÖu tr­ëng) cña c¬ së liªn kÕt trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn.

III. Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®éc lËp t¹i ViÖt Nam

Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®éc lËp t¹i ViÖt Nam do bªn n­íc ngoµi lµm trªn c¬ së b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 18.

Hå s¬ gåm:

1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp t¹i n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam gåm nh÷ng néi dung chÝnh theo MÉu sè 4/CS§L (®Ýnh kÌm);

2. §Ò ¸n ho¹t ®éng bao gåm c¸c néi dung: t«n chØ môc ®Ých ho¹t ®éng, hÖ thèng tæ chøc ®iÒu hµnh, néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph­¬ng ¸n x©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn, ph­¬ng ¸n x©y dùng c¬ së vËt chÊt (kÓ c¶ trang thiÕt bÞ phôc vô cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp), quy m« trong n¨m ®Çu vµ nh÷ng n¨m sau, nguån tuyÓn sinh, quy tr×nh ®µo t¹o, thu chi häc phÝ vµ v¨n b»ng, chøng chØ sÏ cÊp vµ c¬ chÕ ®¶m b¶o chÊt l­îng ®µo t¹o cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi. KÕ ho¹ch chi tiÕt triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n ho¹t ®éng.

3. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý, nguån vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña bªn n­íc ngoµi x¸c nhËn trong thêi gian kh«ng qu¸ ba m­¬i ngµy tr­íc khi nép cho Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

4. §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së ®éc lËp n­íc ngoµi víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ së.

b) Tæ chøc vµ qu¶n lý.

c) C¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, khoa häc vµ c«ng nghÖ

d) NhiÖm vô vµ quyÒn cña nhµ gi¸o.

e) NhiÖm vô vµ quyÒn cña ng­êi häc.

f) Tµi s¶n, tµi chÝnh.

5. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc gi¸o dôc xin thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp t¹i n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

6. S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc (hoÆc HiÖu tr­ëng) cña c¬ së ®éc lËp ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn;

7. Hå s¬ cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm (nhµ, ®Êt) dù kiÕn ®Æt (hoÆc x©y dùng) c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

NÕu cã c¸c tµi liÖu liªn quan d­íi ®©y th× nép kÌm hå s¬ ®Ó tham kh¶o:

8. V¨n b¶n giíi thiÖu bªn n­íc ngoµi do mét tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi cña n­íc mµ bªn n­íc ngoµi mang quèc tÞch;

9. Danh s¸ch trÝch ngang cña nh÷ng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi dù kiÕn sÏ tuyÓn chän ®Ó ho¹t ®éng t¹i c¬ së.

IV. Tr×nh tù, thñ tôc xin cÊp giÊy phÐp

1. C¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi xin lËp v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp c¬ së liªn kÕt hoÆc c¬ së ®éc lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc ph¶i lµm 08 (t¸m) bé hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i c¸c Môc I, II, III cña Th«ng t­ nµy vµ göi tíi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (Vô Quan hÖ Quèc tÕ). C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i cã sæ theo dâi vµ ph¶i trao giÊy biªn nhËn cho ng­êi nép hå s¬ khi tiÕp nhËn hå s¬.

2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh vµ lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i ®Æt c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi tr­íc khi quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh ®Ó Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt phª duyÖt hay kh«ng phª duyÖt.

3. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh:

ViÖc thÈm ®Þnh hå s¬ xin thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y:

a) ViÖc thµnh lËp c¬ së liªn kÕt, c¬ së ®éc lËp lµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc cña ®Þa ph­¬ng, cña ®Êt n­íc, kh«ng tr¸i víi nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña ViÖt Nam.

b) Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc theo tõng bËc häc, cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o lµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p theo quy ®Þnh cña LuËt Gi¸o dôc.

c) §Ò ¸n ho¹t ®éng lµ kh¶ thi, tr­íc hÕt ®èi víi ph­¬ng ¸n x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò nhµ gi¸o

4. Thêi h¹n thÈm ®Þnh hå s¬ quy ®Þnh nh­ sau:

a) §èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp, c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh 18), kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, trong thêi h¹n 90 ngµy, c¬ quan tiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh hå s¬ ph¶i thÈm ®Þnh xong vµ tr×nh lªn Thñ t­íng ChÝnh phñ. Trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ tõ ngµy cã ý kiÕn quyÕt ®Þnh cÊp giÊy phÐp hoÆc th«ng b¸o kh«ng cÊp giÊy phÐp cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th«ng b¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n cho ®­¬ng sù.

b) §èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh 18, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, trong thêi h¹n 30 ngµy ®èi víi v¨n phßng ®¹i diÖn, 60 ngµy ®èi víi c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi liªn kÕt ®µo t¹o ë bËc mÇm non, phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ cao ®¼ng, Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n cho ®­¬ng sù.

c) Tr­êng hîp hå s¬ kh«ng lµm theo quy ®Þnh t¹i Môc I, II, III cña Th«ng t­ nµy, néi dung kª khai cã thiÕu sãt nh­: kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c giÊy tê trong hå s¬, tªn cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi trïng hoÆc g©y nhÇm lÉn víi tªn cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi kh¸c cïng lo¹i h×nh ®· ®¨ng ký trªn cïng ®Þa bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, ®iÒu kiÖn vµ hå s¬ cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi kh«ng ®óng víi quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, 6, 7 cña NghÞ ®Þnh 18 th× trong thêi h¹n tèi ®a 20 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o th«ng b¸o cho ®­¬ng sù nh÷ng néi dung cÇn ph¶i bæ sung ®Ó tiÕp tôc hoµn chØnh hå s¬.

V. §¨ng ký ho¹t ®éng

1. Theo §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh 18 th× trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp, c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ph¶i hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®ãng trô së theo MÉu sè 5/§KH§ (®Ýnh kÌm).

2. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®ãng trô së, c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ph¶i th«ng tin qua b¸o Trung ­¬ng vµ b¸o ®Þa ph­¬ng trong 5 sè liªn tiÕp c¸c néi dung sau:

a) Tªn c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi: V¨n phßng ®¹i diÖn; c¬ së liªn kÕt hoÆc c¬ së ®éc lËp b»ng tiÕng ViÖt, tiÕng n­íc ngoµi th«ng dông;

b) GiÊy phÐp thµnh lËp (sè, ngµy vµ c¬ quan cÊp);

c) Hä vµ tªn Gi¸m ®èc;

d) §Þa ®iÓm ®Æt trô së, ®iÖn tho¹i, FAX, biÓu t­îng vµ trang Web (nÕu cã), E-mail;

®) Sè tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng giao dÞch.

3. NÕu trong thêi h¹n trªn, c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi kh«ng hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng th× tuú theo møc ®é mµ ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng V cña NghÞ ®Þnh 18 hoÆc xö lý theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam.

4. Sau khi hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i c¬ së ®ãng trô së, viÖc triÓn khai ho¹t ®éng cña c¬ së ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) V¨n phßng ®¹i diÖn ®­îc triÓn khai ngay c¸c ho¹t ®éng theo môc tiªu, néi dung, ph¹m vi, thêi h¹n ®· ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp.

b) C¬ së liªn kÕt, c¬ së ®éc lËp cã tr¸ch nhiÖm tËp trung x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, nhµ gi¸o vµ c¬ së vËt chÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký trong ®Ò ¸n ho¹t ®éng cña c¬ së. ChØ khi nµo c¬ së cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu vÒ ®éi ngò vµ c¬ së vËt chÊt, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o míi ra quyÕt ®Þnh cho phÐp tuyÓn sinh khãa häc ®Çu tiªn. Khi ®ã c¬ së míi ®­îc th«ng b¸o tuyÓn sinh theo ®óng môc tiªu, néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng ®· ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp.

c) Trong thêi h¹n m­êi hai th¸ng kÓ tõ ngµy hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i c¬ c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®ãng trô së, nÕu c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi kh«ng ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®Ò ¸n vµ kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt th× Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ thu håi giÊy phÐp hoÆc thu håi giÊy phÐp theo thÈm quyÒn.

VI. §¨ng ký thay ®æi tªn gäi, trô së, gi¸m ®èc, lËp chi nh¸nh, bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng, hoÆc gia h¹n giÊy phÐp

1. Khi cã yªu cÇu thay ®æi tªn gäi, trô së, gi¸m ®èc, lËp chi nh¸nh, bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng, hoÆc gia h¹n giÊy phÐp (sau ®©y gäi chung lµ thay ®æi bæ sung) c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ph¶i b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ chØ ®­îc thay ®æi, bæ sung hoÆc gia h¹n khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®èi víi diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 18 hoÆc cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®èi víi c¸c lo¹i h×nh kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 18.

2. Hå s¬ ®¨ng ký thay ®æi bæ sung gåm:

a) §¬n xin thay ®æi, bæ sung víi nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y:

- Tªn ®Çy ®ñ, ®Þa chØ cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

- GiÊy phÐp thµnh lËp (sè, ngµy vµ c¬ quan cÊp)

- GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng (sè, ngµy vµ c¬ quan cÊp);

- Môc tiªu, néi dung, ph¹m vi, thêi h¹n ho¹t ®éng ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp;

- Lý do thay ®æi, bæ sung;

- Néi dung thay ®æi, bæ sung.

b) C¸c tµi liÖu kÌm theo nh»m b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña viÖc thay ®æi bæ sung. Cô thÓ nh­ sau:

- Hå s¬ vÒ n¬i dù kiÕn lµm trô së míi nÕu lµ thay ®æi trô së;

- S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn lµm gi¸m ®èc míi nÕu lµ thay ®æi gi¸m ®èc;

- §Ò ¸n ho¹t ®éng bæ sung nÕu lµ lËp chi nh¸nh, bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng hoÆc gia h¹n giÊy phÐp.

3. Khi tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký thay ®æi, bæ sung cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (Vô Quan hÖ Quèc tÕ) ph¶i cã sæ theo dâi vµ ph¶i cã giÊy biªn nhËn ®Ó trao cho c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi khi tiÕp nhËn hå s¬.

4. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ViÖt Nam, c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ph¶i ®¨ng trªn b¸o Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong 5 sè liªn tiÕp vÒ néi dung ®­îc phÐp thay ®æi.

VII. B¸o c¸o ho¹t ®éng, kiÓm tra, thanh tra

1. C¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 NghÞ ®Þnh 18. Vô Quan hÖ Quèc tÕ, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i ®Æt trô së cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o; tiÕp nhËn b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng n¨m; tæng hîp tr×nh l·nh ®¹o Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, l·nh ®¹o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i ®Æt trô së cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi, ®Ó cã kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra vµ ®¸nh gi¸ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi.

B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi (trong tr­êng hîp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã thu) ®­îc göi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (Vô KÕ ho¹ch Tµi chÝnh).

2. C¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn th­êng xuyªn viÖc tù kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña c¬ së theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 18, giÊy phÐp thµnh lËp vµ §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi.

3. C¸c Vô bËc häc vµ Vô KÕ ho¹ch Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, n¬i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®Æt trô së chÝnh, ®Ó ®Þnh kú kiÓm tra ho¹t ®éng chuyªn m«n, ho¹t ®éng tµi chÝnh (trong tr­êng hîp cã thu) cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ Bé Tµi chÝnh; c«ng bè c«ng khai kÕt qu¶ kiÓm tra, ®¸nh gi¸

4. Thanh tra Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, thanh tra Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thanh tra c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 101/2002/N§-CP ngµy 10/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra Gi¸o dôc.

VIII. VÒ chÊm døt ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

1. Tr­íc 30 ngµy khi v¨n phßng ®¹i diÖn, c¬ së liªn kÕt, c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp chÊm døt ho¹t ®éng do hÕt thêi h¹n ghi trong giÊy phÐp hoÆc theo ®Ò nghÞ cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi hoÆc theo QuyÕt ®Þnh thu håi GiÊy phÐp, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (Vô Quan hÖ Quèc tÕ) cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã liªn quan biÕt.

2. Trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc th«ng b¸o chÊm døt ho¹t ®éng c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ph¶i gi¶i quyÕt xong mäi thñ tôc cã liªn quan bao gåm th«ng b¸o trªn b¸o Trung ­¬ng vµ b¸o ®Þa ph­¬ng vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng, thanh to¸n c¸c kho¶n nî, tiÒn thuÕ, tiÒn l­¬ng, tiÒn thuª nhµ, thanh lý tµi s¶n, thanh lý hîp ®ång, hoµn tr¶ GiÊy phÐp, con dÊu vµ göi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¬ quan cÊp giÊy phÐp vµ c¬ quan nhµ n­íc liªn quan cã thÈm quyÒn.

Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, ®­îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp chuÈn y, thêi h¹n nµy cã thÓ kÐo dµi h¬n, nh­ng kh«ng qu¸ mét n¨m.

IX. §iÒu kho¶n thi hµnh

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi Th«ng t­ nµy ®Òu b·i bá.

2. §èi víi c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn ®· ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam cho phÐp thµnh lËp tr­íc khi ban hµnh NghÞ ®Þnh 18, Vô Quan hÖ Quèc tÕ cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi Thanh tra Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o rµ so¸t c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ hå s¬ thµnh lËp; yªu cÇu c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi hoµn tÊt ®iÒu kiÖn vµ hoµn chØnh hå s¬ theo quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy; b¸o c¸o Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o giao nhiÖm vô cho Vô bËc häc cã liªn quan vµ Vô KÕ ho¹ch Tµi chÝnh phèi hîp víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®ãng trô së ®Ó theo dâi, ®«n ®èc c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra theo quy ®Þnh t¹i Môc VII, PhÇn B cña Th«ng t­ nµy.

3. Tæ chøc, c¸ nh©n cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam, c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 18 vµ cña Th«ng t­ nµy th× bÞ xö lý theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ theo c¸c quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng V cña NghÞ ®Þnh 18.

§Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ó nghiªn cøu, söa ®æi vµ bæ sung nÕu thÊy cÇn thiÕt.


MÉu sè 1/VP§D

 

(Tªn tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi)

Sè.........                   Tªn tØnh, thµnh phè, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200...

 

§¥N XIN PHÐP

LËP V¡N PHßNG §¹I DIÖN T¹I
N¦íC CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

 

KÝnh göi: Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O

 

- C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ®­îc Quèc héi Khãa X n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 02/12/1998;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së v¨n hãa gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

C¨n cø Th«ng t­ sè:..../2003-TT-BGD§T ngµy...... th¸ng.... n¨m...

cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ.

1. Tªn cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi (ghi b»ng ch÷ in hoa tiÕng ViÖt, tiÕng Anh vµ b»ng tiÕng n­íc së t¹i):

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

2. GiÊy chøng nhËn hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp (sè................... do.....................

cÊp ngµy:.........................................................................

3. §Þa chØ trô së chÝnh (ë n­íc ngoµi n¬i cã tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi lµm ®¬n xin phÐp):

........................................................................................

........................................................................................

§iÖn tho¹i:................. Fax............... E-mail....................

4. LÜnh vùc ®ang ho¹t ®éng hîp ph¸p cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi:

5. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi:

........................................................................................

........................................................................................

6. Nguån vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh:

Xin phÐp lËp V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam víi néi dung sau:

1. Tªn V¨n phßng ®¹i diÖn (ghi b»ng ch÷ in hoa)

........................................................................................

- §Þa chØ dù kiÕn ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn:

- §iÖn tho¹i:............... Fax........... E-mail...................Website:

- T«n chØ, môc ®Ých ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn:

- ........................................................................................

..........................................................................................

- Néi dung ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn:

- ......................................................................................

........................................................................................

- Lý do thµnh lËp V¨n phßng ®¹i ®iÖn ë ViÖt Nam:

2. Sè ng­êi dù kiÕn lµm viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn lµ... ng­êi

- Sè ng­êi tõ n­íc ngoµi vµo lµ....................... ng­êi

- Sè ng­êi tuyÓn dông t¹i ViÖt Nam lµ............ ng­êi

3. Hä tªn ng­êi ®øng ®Çu V¨n phßng ®¹i diÖn:

........................................................................................

........................................................................... Nam/n÷

- Sinh ngµy...../...../..... D©n téc............ Quèc tÞch...........

- Hé chiÕu (Chøng minh nh©n d©n), sè:

Ngµy cÊp...../..../...... N¬i cÊp

Thêi h¹n sö dông:

- N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró ë n­íc së t¹i vµ ®Þa chØ n¬i lµm viÖc:

- §Þa chØ ®¨ng ký c­ tró t¹i ViÖt Nam:

- ThÎ th­êng tró (thÎ t¹m tró, chøng nhËn t¹m tró) do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp sè: Ngµy cÊp.............. n¬i cÊp....................

Thêi h¹n:................................................................................................

Tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ hoµn toµn ®óng sù thËt. Chóng t«i xin chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi, V¨n phßng ®¹i diÖn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc ViÖt Nam; kh«ng lµm bÊt cø viÖc g× dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam.

 

ngµy.... th¸ng.... n¨m 200...

 

KÌm theo ®¬n xin phÐp

-

-

-

§¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc
gi¸o dôc n­íc ngoµi

(Ký, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)

MÉu sè 2/CSLK

 

(Tªn tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi)

(Tªn tæ chøc gi¸o dôc ViÖt Nam)

(Tªn tØnh, thµnh phè, ngµy... th¸ng... n¨m....)

 

§¥N XIN PHÐP
THµNH LËP C¥ Së LI£N KÕT HO¹T §éNG

TRONG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O

 

KÝnh göi:

 

- C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ®­îc Quèc héi khãa X n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 02/12/1998;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së v¨n hãa, gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

- C¨n cø Th«ng t­ sè: ..../2003-TT-BG§&§T ngµy.... th¸ng... n¨m.... cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ.

Nh÷ng ng­êi ký tªn d­íi ®©y göi ®¬n xin phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (hoÆc Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o).

 

I. C¸c bªn liªn kÕt gåm:

- Bªn (c¸c bªn) ViÖt Nam (tªn ®Çy ®ñ, quèc tÞch, ®Þa chØ):

- Bªn (c¸c bªn) n­íc ngoµi (tªn ®Çy ®ñ, quèc tÞch, ®Þa chØ):

Xin ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång liªn kÕt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc ký ngµy.... th¸ng.... n¨m 200... víi c¸c môc tiªu, ph¹m vi vµ thêi h¹n ho¹t ®éng nh­ sau:

II. Chóng t«i xin cam kÕt:

1. ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ sù trung thùc vµ sù chÝnh x¸c cña néi dung ®¬n xin vµ hå s¬ kÌm theo.

2. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam

III. C¸c tµi liÖu göi kÌm §¬n nµy gåm:

1. Hîp ®ång liªn kÕt,

2. §iÒu lÖ c¬ së liªn kÕt,

3. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c bªn,

4. §Ò ¸n ho¹t ®éng cña c¬ së liªn kÕt,

5. S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ ®­îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc.

 

Lµm t¹i..., ngµy... th¸ng... n¨m 200...

Bªn (c¸c bªn) ViÖt Nam

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Bªn (c¸c bªn) n­íc ngoµi

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 


MÉu sè 3/H§LK

 

HîP §åNG LI£N KÕT

 

- C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ®­îc Quèc héi Khãa X n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 02/12/1998;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së v¨n hãa gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

C¨n cø Th«ng t­ sè: ...../2003-TT-BGD&§T ngµy... th¸ng... n¨m... cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ.

A. Bªn (c¸c Bªn) ViÖt Nam:

1. Tªn c¬ së gi¸o dôc, hoÆc c¸ nh©n ...............................................

2. §¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn...............................................................

Chøc vô...........................................................................................

3. §Þa chØ trô së chÝnh ....................................................................

§iÖn tho¹i............... Telex/Fax.................. E.mail.........................

4. LÜnh vùc ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh gi¸o dôc..........................

........................................................................................................

5. Sè giÊy phÐp hay QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ......................................

.........................................................................................................

Do c¬ quan nµo cÊp?.......................................................................

ngµy........ th¸ng...... n¨m...... cÊp t¹i ..............................................

Tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng................... Sè tµi kho¶n ..................

B. Bªn (c¸c Bªn) n­íc ngoµi:

1. Tªn c¬ së gi¸o dôc hoÆc c¸ nh©n .................................................

2. §¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn................................................................

Chøc vô..................... Quèc tÞch ......................................................

Sè hé chiÕu.............................. Thêi h¹n sö dông.............................

N¬i cÊp .............................................................................................

§Þa chØ th­êng tró.............................................................................

3. Trô së chÝnh:

§iÖn tho¹i......... Telex/Fax.......... E.mail................... Website:.......

4. LÜnh vùc ®ang ho¹t ®éng trong gi¸o dôc: .....................................

5. Sè giÊy phÐp hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp ........................................

Do c¬ quan nµo cÊp ...........................................................................

Ngµy......... th¸ng......... n¨m............ CÊp t¹i ....................................

..........................................................................................................

Tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng: ..........................................................

Sè tµi kho¶n: ....................................................................................

Ghi chó: NÕu mét hoÆc c¶ hai Bªn liªn kÕt gåm nhiÒu thµnh viªn th× tõng thµnh viªn sÏ m« t¶ ®Çy ®ñ theo c¸c chi tiÕt nªu trªn. Mçi Bªn sÏ chØ ®Þnh ®¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn cña m×nh.

Cïng tháa thuËn ký Hîp ®ång liªn kÕt ho¹t ®éng trong gi¸o dôc, ®µo t¹o víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y:

 

§iÒu 1. Môc tiªu liªn kÕt trong lÜnh vùc gi¸o dôc..............................

(Nªu chi tiÕt néi dung vµ ph¹m vi liªn kÕt trong gi¸o dôc).

 

§iÒu 2.

1. §Þa ®iÓm thùc hiÖn:

2. Kh¶ n¨ng liªn kÕt trong gi¸o dôc. (Nªu cô thÓ cÊp bËc, ngµnh nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o...).

3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong liªn kÕt. (V¨n b»ng, chøng chØ).........

4. V¨n phßng ®iÒu hµnh cña bªn n­íc ngoµi (nÕu cã):

- §Þa chØ:...

- §iÖn tho¹i..............Fax............ Mail..........Website...........

 

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bªn liªn kÕt trong viÖc gãp vèn ®Ó thùc hiÖn Hîp ®ång:

a) Bªn (c¸c Bªn) ViÖt Nam gãp............... USD b»ng............... §VN

b) Bªn (c¸c Bªn) n­íc ngoµi gãp............. USD b»ng............... §VN.

NÕu vµo thêi ®iÓm ®ãng gãp thùc tÕ nh÷ng gi¸ trÞ ®ãng gãp thay ®æi víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i th× c¸c bªn liªn kÕt ph¶i tháa thuËn vÒ nh÷ng söa ®æi ®ã vµ b¸o c¸o c¬ quan cÊp GiÊy phÐp xem xÐt chuÈn y.

Trong tr­êng hîp mét bªn kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh nghÜa vô nh­ ®· tháa thuËn th× bªn ®ã ph¶i th«ng b¸o cho c¸c bªn kia biÕt lý do vµ nh÷ng biÖn ph¸p xö lý tr­íc....... ngµy. ThiÖt h¹i thùc tÕ do sù chËm trÔ hay kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghÜa vô cña mét bªn g©y ra, sÏ ®­îc båi th­êng theo tháa thuËn cña c¸c bªn; trong tr­êng hîp kh«ng tháa thuËn ®­îc th× sÏ do c¬ quan xÐt xö quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 Hîp ®ång nµy quyÕt ®Þnh

 

§iÒu 4. Nh÷ng tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô kh¸c cña c¸c Bªn thùc hiÖn Hîp ®ång liªn kÕt.

- Bªn ViÖt Nam....................................................................................

- Bªn n­íc ngoµi..................................................................................

§iÒu 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång liªn kÕt, c¸c Bªn tháa thuËn c¬ chÕ gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra.

(CÇn nªu râ c¬ chÕ gi¸m s¸t; cã thÓ thµnh lËp Ban ®iÒu phèi, V¨n phßng ®iÒu hµnh...).

 

§iÒu 6. Thêi h¹n hîp ®ång liªn kÕt nµy lµ.......... (tèi ®a 50 n¨m) kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt.

 

§iÒu 7. KÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt, Hîp ®ång nµy ®­îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é sau:

1. Khëi c«ng x©y dùng trô së tõ th¸ng thø .........................................

2. L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ tõ th¸ng thø ..................................................

3. Kh¸nh thµnh ...................................................................................

4. Khai gi¶ng .....................................................................................

 

§iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh cña mçi Bªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

 

§iÒu 9. C¸c Bªn tham gia Hîp ®ång liªn kÕt tháa thuËn vÒ xö lý tµi chÝnh (lîi nhuËn, c¸c kho¶n lç).......

 

§iÒu 10. C¸c Bªn tham gia Hîp ®ång liªn kÕt cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh theo NghÞ ®Þnh 18 nÕu ho¹t ®éng liªn kÕt lµ ho¹t ®éng cã thu.

 

§iÒu 11. Hîp ®ång liªn kÕt nµy cã thÓ chÊm døt hiÖu lùc tr­íc thêi h¹n hoÆc kÕt thóc trong c¸c tr­êng hîp sau:

(M« t¶ chi tiÕt)

 

§iÒu 12. Khi Hîp ®ång liªn kÕt hÕt h¹n, c¸c Bªn tháa thuËn viÖc thanh lý tµi s¶n liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c Bªn trong Hîp ®ång liªn kÕt.

 

§iÒu 13. Mäi ®iÒu kho¶n kh¸c cã liªn quan kh«ng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Hîp ®ång liªn kÕt nµy sÏ ®­îc c¸c Bªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ cña GiÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt.

 

§iÒu 14. Hîp ®ång liªn kÕt cã thÓ ®­îc söa ®æi, bæ sung sau khi ®· tháa thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a c¸c Bªn tham gia liªn kÕt vµ ph¶i ®­îc c¬ quan cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt chuÈn y tr­íc khi thùc hiÖn.

 

§iÒu 15. Tranh chÊp gi÷a c¸c Bªn tham gia Hîp ®ång liªn kÕt hoÆc ph¸t sinh tõ Hîp ®ång tr­íc hÕt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hßa gi¶i. Trong tr­êng hîp c¸c Bªn tranh chÊp vÉn kh«ng tháa thuËn ®­îc víi nhau th× vô tranh chÊp sÏ ®­îc ®­a ra........... (ghi râ tªn vµ ®Þa chØ Tßa ¸n hoÆc tæ chøc träng tµi).

QuyÕt ®Þnh cña......... (tæ chøc ghi ë trªn) lµ chung thÈm vµ c¸c bªn liªn kÕt ph¶i tu©n theo.

 

§iÒu 16. Hîp ®ång liªn kÕt nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp c¬ së liªn kÕt.

 

§iÒu 17. Hîp ®ång liªn kÕt nµy ®­îc ký ngµy...... th¸ng...... n¨m...... t¹i..... gåm...... b¶n gèc b»ng tiÕng ViÖt Nam vµ b»ng tiÕng n­íc ngoµi th«ng dông.

C¶ hai b¶n tiÕng ViÖt vµ tiÕng (n­íc ngoµi th«ng dông)................. ®Òu cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau.

 

§¹i diÖn

Bªn (c¸c Bªn) n­íc ngoµi

(Ký, chøc vô, ghi râ hä tªn vµ dÊu)

§¹i diÖn

Bªn (c¸c Bªn) ViÖt Nam

(Ký, chøc vô, ghi râ hä tªn, dÊu)

 

 

 

 


MÉu sè 4/CS§L

Tªn tæ chøc gi¸o dôc n­íc ngoµi

(giÊy tiªu ®Ò)

TØnh, thµnh phè, ngµy... th¸ng.... n¨m.....

 

§¥N XIN PHÐP THµNH LËP C¥ Së GI¸O DôC §éC LËP
T¹I N¦íC CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

 

KÝnh göi: Thñ t­íng ChÝnh phñ

n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

 

- C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ®­îc Quèc héi Khãa X n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 02/12/1998;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së v¨n hãa, gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (VHGDNN);

- C¨n cø Th«ng t­ sè: ...../2003/TT-BGD&§T ngµy... th¸ng... n¨m.... cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ.

I. Tªn c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi....

- Ghi tªn ®Çy ®ñ, quèc tÞch, ®Þa chØ bªn n­íc ngoµi;

- Môc tiªu, ph¹m vi vµ thêi h¹n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xin cÊp giÊy phÐp;

- Lý do thµnh lËp vµ ®Þa ®iÓm dù kiÕn ®Æt trô së;

- Sè l­îng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi dù kiÕn lµm viÖc t¹i c¬ së.

Xin ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Ó thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®éc lËp t¹i Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam theo §iÒu lÖ ®Ýnh kÌm víi c¸c môc tiªu ho¹t ®éng nh­ sau:

................................................................................................................

................................................................................................................

II. Chóng t«i xin cam kÕt:

1. ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ sù trung thùc vµ chÝnh x¸c cña néi dung ®¬n vµ hå s¬ kÌm theo.

2. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.

III. C¸c tµi liÖu göi kÌm theo ®¬n nµy gåm:

1. §Ò ¸n ho¹t ®éng cña c¬ së ®éc lËp n­íc ngoµi;

2. V¨n b¶n x¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p lý, nguån vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña bªn n­íc ngoµi;

3. §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së ®éc lËp n­íc ngoµi;

4. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc gi¸o dôc xin thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc ®éc lËp t¹i n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam;

5. S¬ yÕu lý lÞch cña ng­êi dù kiÕn sÏ bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc (hoÆc HiÖu tr­ëng);

6. Hå s¬ cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm (nhµ, ®Êt) dù kiÕn ®Æt (hoÆc x©y dùng) c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

Ngoµi ra, nÕu cã c¸c tµi liÖu liªn quan d­íi ®©y th× nép kÌm theo ®¬n ®Ó tham kh¶o:

7. V¨n b¶n giíi thiÖu bªn n­íc ngoµi do mét tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi cña n­íc mµ bªn n­íc ngoµi mang quèc tÞch x¸c nhËn.

8. Danh s¸ch trÝch ngang cña nh÷ng ng­êi ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi dù kiÕn sÏ tuyÓn chän ®Ó ho¹t ®éng t¹i c¬ së.

 

Lµm t¹i....., ngµy..... th¸ng..... n¨m.....

Chñ c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

(hay ®¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn)

(Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu nÕu cã)

 

 


MÉu sè 5/§KH§

 

(GiÊy tiªu ®Ò)

Tªn tØnh, thµnh phè n¬i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ®ãng trô së, ngµy... th¸ng... n¨m..

 

GIÊY §¡NG Ký HO¹T §éNG

 

KÝnh göi: Ngµi Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè:................

 

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04/5/2001 cña ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ lËp vµ ho¹t ®éng cña c¬ së v¨n hãa, gi¸o dôc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

- C¨n cø Th«ng t­ sè: .../2003/TT-BGD§T ngµy th¸ng n¨m 2003 cña Bé GD&§T h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ;

C¬ së GDNN ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè.... ngµy.... th¸ng.... n¨m..... cña Thñ t­íng ChÝnh phñ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (hoÆc Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) ®¨ng ký ho¹t ®éng nh­ sau:

1. Tªn V¨n phßng ®¹i diÖn, c¬ së liªn kÕt hoÆc c¬ së ®éc lËp:....................

2. Trô së ®Æt t¹i sè nhµ................ ®­êng phè.............. quËn........................

(huyÖn).................... tØnh (thµnh phè)..........................................................

§iÖn tho¹i.................................... Tele/Fax ................................................

3. Tªn, ®Þa chØ cña ng­êi chñ së h÷u nhµ cho thuª:....................................

4. Néi dung, ph¹m vi, thêi h¹n ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi:

5. Sè ng­êi lµm viÖc t¹i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi 1µ................. trong ®ã:

- Sè ng­êi tõ n­íc ngoµi vµo (tèi ®a): .........................................................

- Sè ng­êi tuyÓn dông t¹i ViÖt Nam (tèi thiÓu): ..........................................

(Ghi râ hä, tªn, quèc tÞch, chøc danh, tr×nh ®é v¨n hãa, nhiÖm vô ®­îc giao).

6. Hä vµ tªn Gi¸m ®èc c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi:.......... ngµy sinh............

Quèc tÞch:...................................................................

Sè hé chiÕu:.................. Thêi h¹n sö dông:................

Ngµy cÊp:....................................................................

N¬i cÊp:......................................................................

7. Thêi gian giÊy phÐp thµnh lËp hÕt hiÖu lùc.

8. Tµi liÖu kÌm theo gåm: §Ò ¸n ho¹t ®éng; ®iÒu lÖ (hoÆc quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng); b¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp.

 

 

UBND tØnh (thµnh phè)........

ChuÈn y viÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng cña.........

Sè.... ngµy... th¸ng... n¨m...

Chñ tÞch UBND

(hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn
ký tªn vµ ®ãng dÊu)

Tr­ëng c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi

Ký tªn

(Ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu nÕu cã)

 

 

 

 


Phô lôc sè 1/§KTC

NH÷NG QUY §ÞNH VÒ §IÒU KIÖN TRONG LI£N KÕT
§µO T¹O TR×NH §é §¹I HäC Vµ SAU §¹I HäC

 

1. §iÒu kiÖn gi¶ng d¹y

1.1. Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y

Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ph¶i ®­îc so¹n th¶o trªn c¬ së ®¶m b¶o cho sinh viªn, häc viªn n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë bËc d­íi hoÆc ë bËc ®¹i häc; hiÖn ®¹i hãa kiÕn thøc chuyªn ngµnh, mçi m«n häc ph¶i cã ®Ò c­¬ng chi tiÕt nªu râ:

- Môc tiªu, néi dung ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõng phÇn, ch­¬ng môc.

- Thêi gian lªn líp, thùc hµnh.

- Danh môc tµi liÖu tham kh¶o, c¸c tµi liÖu nµy ph¶i cã trong th­ viÖn cña tr­êng ®¹i häc ë ViÖt Nam.

- Yªu cÇu vÒ bµi tËp, tiÓu luËn, kiÓm tra th­êng kú, thi kÕt thóc m«n häc.

- Hä vµ tªn, häc vÞ, chøc danh gi¸o s­ cña c¸c gi¶ng viªn n­íc ngoµi, c¸c trî gi¶ng cña ViÖt Nam.

1.2. Gi¶ng viªn, trî gi¶ng, biªn dÞch vµ phiªn dÞch

- Gi¶ng viªn n­íc ngoµi tham gia gi¶ng d¹y trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i lµ ng­êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ë chuyªn ngµnh sÏ tham gia gi¶ng d¹y vµ cã kinh nghiÖm c«ng t¸c thuéc lÜnh vùc gi¶ng d¹y Ýt nhÊt lµ 03 n¨m; ®èi víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é sau ®¹i häc c¸c gi¶ng viªn ph¶i lµ ng­êi cã häc vÞ tiÕn sÜ, tiÕn sÜ khoa häc hoÆc chøc danh (phã gi¸o s­ hoÆc gi¸o s­), cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh ®µo t¹o Ýt nhÊt lµ 05 n¨m.

- Tr­íc khi gi¶ng viªn n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó tham gia gi¶ng d¹y ph¶i göi tr­íc lý lÞch khoa häc vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ tham kh¶o vÒ chuyªn ngµnh ®ã phï hîp víi khung ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc thèng nhÊt khi ký kÕt c¸c v¨n b¶n tháa thuËn hoÆc hîp ®ång liªn kÕt.

Trong tr­êng hîp ph¶i dÞch bµi gi¶ng, c¬ së ®µo t¹o cÇn bè trÝ c¸n bé phiªn dÞch cã hiÓu biÕt vÒ chuyªn ngµnh ®Ó gióp häc viªn n¾m ®­îc bµi gi¶ng, hoÆc gióp gi¶ng viªn gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña häc viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y.

2. H×nh thøc liªn kÕt

2.1. Liªn kÕt ®µo t¹o nh­ng v¨n b»ng do tr­êng ®¹i häc n­íc ngoµi cÊp

- Sinh viªn ®¹i häc ph¶i ®­îc ®µo t¹o theo ch­¬ng tr×nh ®ang ®­îc ¸p dông ®Ó ®µo t¹o t¹i c¬ së gi¸o dôc n­íc ngoµi ë n­íc së t¹i.

- Häc viªn cao häc ph¶i ®­îc häc t¹i c¬ së tr­êng ®¹i häc liªn kÕt ë n­íc ngoµi Ýt nhÊt 06 th¸ng cuèi khãa hoÆc ®­îc ®µo t¹o c¸c khãa ng¾n h¹n vµ ph¶i b¶o vÖ luËn v¨n b»ng tiÕng n­íc ngoµi.

- Nghiªn cøu sinh tiÕn sÜ ph¶i ®­îc tham gia nghiªn cøu t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm cña tr­êng n­íc ngoµi theo h×nh thøc xen kÏ, cã ®ång h­íng dÉn vµ luËn ¸n ph¶i viÕt vµ b¶o vÖ b»ng tiÕng n­íc ngoµi do tr­êng quy ®Þnh.

2.2. Liªn kÕt ®µo t¹o nh­ng v¨n b»ng ®­îc hai tr­êng ®¹i häc cïng ký

- Ch­¬ng tr×nh khung do hai bªn ®èi t¸c x©y dùng vµ tr×nh Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o duyÖt.

- Ýt nhÊt 50% c¸c m«n häc ph¶i ®­îc gi¶ng viªn n­íc ngoµi ®¶m nhiÖm, khuyÕn khÝch b¶o vÖ luËn v¨n b»ng tiÕng n­íc ngoµi.

2.3. Liªn kÕt ®µo t¹o nh­ng v¨n b»ng do tr­êng ®¹i häc trong n­íc ký

- Ch­¬ng tr×nh khung so¹n th¶o theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

- Cã Ýt nhÊt 20% c¸c m«n häc chuyªn m«n do gi¸o viªn n­íc ngoµi ®¶m nhiÖm.

Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 15/2003/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 31/03/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Người ký : Nguyễn Minh Hiển,
Ngày hiệu lực : 15/04/2003
Văn bản liên quan : 0    Đóng