NghÞ ®Þnh

cña chÝnh phñ Sè 49/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003
Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ

c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Y tÕ

 

chÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø nhÊt quy ®Þnh danh s¸ch c¸c bé vµ c¬ quan ngang bé cña ChÝnh phñ;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vµ Bé tr­ëng Bé Néi vô,

NghÞ ®Þnh:

 

§iÒu 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng

Bé Y tÕ lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n, bao gåm c¸c lÜnh vùc: y tÕ dù phßng, kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng, y häc cæ truyÒn, thuèc phßng ch÷a bÖnh cho ng­êi, mü phÈm ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe con ng­êi, an toµn vÖ sinh thùc phÈm vµ trang thiÕt bÞ y tÕ; qu¶n lý nhµ n­íc c¸c dÞch vô c«ng thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý cña Bé vµ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n­íc thuéc Bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n

Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y:

1. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n;

2. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ hµng n¨m vÒ lÜnh vùc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n vµ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n quan träng cña Bé Y tÕ;

3. Ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t­ thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé;

4. ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia sau khi ®­îc phª duyÖt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n;

5. H­íng dÉn c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n.

6. VÒ y tÕ dù phßng:

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch, ph©n tuyÕn kü thuËt hÖ thèng y tÕ dù phßng vµ hÖ thèng kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi;

b) Quy ®Þnh tiªu chuÈn ngµnh vÒ chuyªn m«n, kü thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc: c¸c bÖnh nhiÔm trïng, c¸c bÖnh kh«ng nhiÔm trïng, HIV/AIDS; tai n¹n th­¬ng tÝch, søc kháe tr­êng häc, søc khoÎ lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp; vÒ dinh d­ìng céng ®ång; vÒ vÖ sinh an toµn n­íc uèng, n­íc sinh ho¹t; vÒ vacxin vµ sinh phÈm y tÕ; vÒ c¸c lo¹i ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt khuÈn, diÖt c«n trïng trong lÜnh vùc y tÕ; vÒ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu vµ vÒ truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ; vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh vacxin, sinh phÈm y tÕ. ChØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn;

c) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc quy ®Þnh theo thÈm quyÒn vµ tæ chøc thøc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó dËp t¾t dÞch;

d) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh cã liªn quan trong viÖc quy ®Þnh ph©n lo¹i, ph©n h¹ng c¸c c¬ së y tÕ dù phßng;

®) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh ®Ó phßng chèng, cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ n¹n nh©n trong thiªn tai th¶m häa;

e) Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh danh môc dù tr÷ quèc gia vµ tæ chøc thùc hiÖn dù tr÷ quèc gia vÒ thuèc, vacxin, sinh phÈm vµ trang thiÕt bÞ y tÕ;

f) Lµm th­êng trùc vÒ lÜnh vùc HIV/AIDS cña Uû ban Quèc gia phßng chèng HIV/AIDS, phßng chèng tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m.

7. VÒ kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng:

a) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ho¹ch, ph©n tuyÕn kü thuËt m¹ng l­íi kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng, gi¸m ®Þnh (gi¸m ®Þnh y khoa, y ph¸p, t©m thÇn);

b) Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, quy tr×nh, thñ tôc thµnh lËp, s¸p nhËp, gi¶i thÓ c¸c bÖnh viÖn c«ng;

c) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh cã liªn quan thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸p nhËp, gi¶i thÓ c¸c bÖnh viÖn c«ng ®a khoa, chuyªn khoa tuyÕn Trung ­¬ng;

d) Chñ tr×, phèi hîp víi bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng thÈm ®Þnh c¸c ®Ò ¸n thµnh lËp vµ n©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn thuéc c¸c bé, ngµnh vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ®ã quyÕt ®Þnh;

®) Quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, quy chÕ chuyªn m«n, kü thuËt vÒ kh¸m, ch÷a bÖnh, ch¨m sãc, ®iÒu d­ìng, phôc håi chøc n¨ng, chØnh h×nh, thÈm mü, gi¸m ®Þnh (gi¸m ®Þnh y khoa, gi¸m ®Þnh y ph¸p, gi¸m ®Þnh t©m thÇn), vÒ y häc cæ truyÒn, vÒ b¶o vÖ søc kháe c¸c ®èi t­îng ­u tiªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; vÒ ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n vµ thùc hiÖn dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng;

e) Chñ tr×, phèi hîp víi bé, ngµnh cã liªn quan trong viÖc quy ®Þnh ph©n lo¹i, ph©n h¹ng c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh c«ng;

f) Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn hµnh nghÒ kh¸m, ch÷a bÖnh t­ nh©n. Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ kh¸m, ch÷a bÖnh, giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cho c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh t­ nh©n, b¸n c«ng, d©n lËp, cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

Phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin trong viÖc quy ®Þnh th«ng tin, qu¶ng c¸o vÒ kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng, y häc cæ truyÒn, thùc phÈm vµ trang thiÕt bÞ y tÕ ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi;

g) Quy ®Þnh c¸c danh môc: thuèc, phÉu thuËt, thñ thuËt, xÐt nghiÖm cËn l©m sµng ®­îc thanh to¸n ®èi víi ng­êi cã b¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc, b¶o hiÓm y tÕ ng­êi nghÌo vµ ng­êi cã c«ng víi n­íc khi kh¸m, ch÷a bÖnh.

Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh khung møc ®ãng vµ møc h­ëng b¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn.

8. VÒ y häc cæ truyÒn:

a) Quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p cñng cè m¹ng l­íi dÞch vô y tÕ b»ng y häc cæ truyÒn, kÕt hîp y häc cæ truyÒn víi y häc hiÖn ®¹i trong phßng bÖnh, kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng, ®µo t¹o c¸n bé, nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt thuèc y häc cæ truyÒn;

b) Quy ®Þnh c¸c quy chÕ chuyªn m«n, kü thuËt ch¨m sãc søc khoÎ b»ng y häc cæ truyÒn;

c) Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn hµnh nghÒ y d­îc cæ truyÒn. Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ y d­îc cæ truyÒn t­ nh©n vµ giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cho c¸c c¬ së hµnh nghÒ y d­îc cæ truyÒn t­ nh©n, d©n lËp, b¸n c«ng, cã vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi.

9. VÒ thuèc vµ mü phÈm:

a) Quy ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸c tæ chøc, t­ nh©n ®­îc s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ nhËp khÈu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc;

b) Quy ®Þnh chÕ ®é s¶n xuÊt, l­u th«ng, sö dông, tån tr÷ c¸c lo¹i thuèc ®éc, thuèc vµ chÊt dÔ g©y nghiÖn, g©y h­ng phÊn vµ øc chÕ t©m thÇn;

c) ChØ ®¹o, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc qu¶n lý mü phÈm cã ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi;

d) X©y dùng d­îc ®iÓn vµ d­îc th­ quèc gia;

®) Phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin trong viÖc quy ®Þnh th«ng tin, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vÒ thuèc, vacxin, sinh phÈm y tÕ vµ mü phÈm cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ con ng­êi;

e) Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ d­îc t­ nh©n, giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, l­u th«ng, ph©n phèi thuèc.

10. VÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm:

a) Ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm, c¸c quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh thùc phÈm;

b) Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp vµ thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn an toµn vÖ sinh thùc phÈm;

c) ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm.

11. VÒ trang thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh y tÕ:

a) Quy ®Þnh danh môc, tiªu chuÈn kü thuËt vÒ trang thiÕt bÞ cho c¸c c¬ së y tÕ, c¸c tr­êng y, d­îc vµ c¸c tr­êng thiÕt bÞ kü thuËt y tÕ;

b) Phèi hîp víi Bé X©y dùng ban hµnh thiÕt kÕ mÉu c¸c c«ng tr×nh y tÕ theo ph©n tuyÕn kü thuËt;

c) ThÈm ®Þnh theo thÈm quyÒn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh y tÕ;

d) QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña Bé;

®) Quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trang thiÕt bÞ y tÕ.

12. VÒ ®µo t¹o c¸n bé y tÕ:

a) ChØ ®¹o viÖc biªn so¹n ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®µo t¹o c¸n bé y tÕ bao gåm c¶ néi dung, ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y chuyªn m«n, kü thuËt cña c¸c tr­êng cao ®¼ng, trung häc y tÕ ®Þa ph­¬ng vµ qu¶n lý thèng nhÊt néi dung ch­¬ng tr×nh ®ã theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

b) Qu¶n lý c¸c tr­êng §¹i häc Y, §¹i häc D­îc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ.

13. Tæ chøc vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ trong lÜnh vùc y, d­îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ;

14. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong c¸c lÜnh vùc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

15. ThÈm ®Þnh vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

16. QuyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p cô thÓ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc dÞch vô c«ng trong c¸c lÜnh vùc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n;

17. Qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé;

18. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ thuéc quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n­íc trong lÜnh vùc y tÕ thuéc Bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

19. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ trong c¸c lÜnh vùc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

20. Thanh tra, kiÓm tra c«ng t¸c y tÕ dù phßng, kh¸m, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng, trang thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh y tÕ, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn vÖ sinh thùc phÈm; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o; chèng tham nhòng, chèng tiªu cùc, chèng l·ng phÝ vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n thuéc thÈm quyÒn cña Bé;

21. QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé theo môc tiªu vµ néi dung Ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt;

22. Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c lÜnh vùc vÒ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n;

23. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®­îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®­îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Bé Y tÕ

a) C¸c tæ chøc gióp Bé tr­ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc:

1. Vô §iÒu trÞ;

2. Vô Y häc cæ truyÒn;

3. Vô Søc khoÎ sinh s¶n;

4. Vô Trang thiÕt bÞ vµ C«ng tr×nh y tÕ;

5. Vô Khoa häc vµ §µo t¹o;

6. Vô Hîp t¸c quèc tÕ;

7. Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh;

8. Vô Ph¸p chÕ;

9. Vô Tæ chøc c¸n bé;

10. V¨n phßng;

11. Thanh tra;

12. Côc Y tÕ dù phßng vµ Phßng chèng HIV/AIDS;

13. Côc Qu¶n lý D­îc ViÖt Nam;

14. Côc An toµn vÖ sinh thùc phÈm.

b) C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé:

1. BÖnh viÖn H÷u nghÞ;

2. BÖnh viÖn Thèng nhÊt;

3. BÖnh viÖn C §µ N½ng;

4. BÖnh viÖn E;

5. BÖnh viÖn §a khoa Trung ­¬ng Th¸i Nguyªn;

6. BÖnh viÖn §a khoa Trung ­¬ng HuÕ;

7. BÖnh viÖn Chî RÉy;

8. BÖnh viÖn B¹ch Mai;

9. BÖnh viÖn H÷u nghÞ ViÖt - §øc;

10. BÖnh viÖn K;

11. BÖnh viÖn Néi tiÕt;

12. BÖnh viÖn T©m thÇn Trung ­¬ng 1 (Th­êng TÝn - Hµ T©y);

13. BÖnh viÖn T©m thÇn Trung ­¬ng 2 (Biªn Hoµ- §ång Nai);

14. BÖnh viÖn §iÒu d­ìng - Phôc håi chøc n¨ng Trung ­¬ng

(SÇm S¬n - Thanh Ho¸);

15. BÖnh viÖn Nhi Trung ­¬ng;

16. BÖnh viÖn Phô - S¶n Trung ­¬ng;

17. BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn Trung ­¬ng;

18. BÖnh viÖn Ch©m cøu;

19. BÖnh viÖn Lao vµ BÖnh phæi Trung ­¬ng;

20. BÖnh viÖn M¾t Trung ­¬ng;

21. BÖnh viÖn Tai - Mòi - Häng Trung ­¬ng;

22. BÖnh viÖn R¨ng - Hµm - MÆt thµnh phè Hå ChÝ Minh;

23. ViÖn Y häc BiÓn;

24. ViÖn VÖ sinh dÞch tÔ Trung ­¬ng;

25. ViÖn VÖ sinh y tÕ c«ng céng thµnh phè Hå ChÝ Minh;

26. ViÖn VÖ sinh dÞch tÔ T©y Nguyªn;

27. ViÖn Pasteur thµnh phè Hå ChÝ Minh;

28. ViÖn Pasteur Nha Trang;

29. ViÖn Sèt rÐt - Ký sinh trïng - C«n trïng Trung ­¬ng;

30. ViÖn Sèt rÐt - Ký sinh trïng - C«n trïng Quy Nh¬n;

31. ViÖn Sèt rÐt - Ký sinh trïng - C«n trïng thµnh phè Hå ChÝ Minh;

32. ViÖn Y häc lao ®éng vµ VÖ sinh m«i tr­êng;

33. ViÖn Dinh d­ìng;

34. ViÖn D­îc liÖu;

35. ViÖn Gi¸m ®Þnh Y khoa;

36. ViÖn Y ph¸p Trung ­¬ng;

37. ViÖn ChiÕn l­îc vµ ChÝnh s¸ch y tÕ;

38. Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi;

39. Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi;

40. §¹i häc Y - D­îc thµnh phè Hå ChÝ Minh;

41. Tr­êng §¹i häc Y Th¸i B×nh;

42. Tr­êng §¹i häc Y H¶i Phßng;

43. Tr­êng §¹i häc Y tÕ c«ng céng;

44. Tr­êng §¹i häc R¨ng Hµm MÆt;

45. Tr­êng §¹i häc Y - D­îc CÇn Th¬;

46. Trung t©m tin häc;

47. B¸o Søc khoÎ vµ §êi sèng;

48. T¹p chÝ Y häc thùc hµnh;

49. T¹p chÝ D­îc häc.

Bé tr­ëng Bé Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi Bé tr­ëng Bé Néi vô x©y dùng ®Ò ¸n s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh¸c tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

 

§iÒu 4. HiÖu lùc thi hµnh

NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 68/CP ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Y tÕ vµ quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy.

 

§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

Bé tr­ëng Bé Y tÕ, c¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

Tên văn bản : Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 49/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành : 15/05/2003
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng