QUYÕT §ÞNH

CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Sè 82/2003/Q§-TTg
ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 VÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch

tæng thÓ b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ khu

di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Cè ®« Hoa L­, tØnh Ninh B×nh

 

THñ T¦íNG CHÝNH PHñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001;

XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh (c«ng v¨n sè 38/TTr -UB ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 2002) vµ ý kiÕn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ (c«ng v¨n sè 67 BKH/VPT§ ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2003),

QUYÕT §ÞNH:

 

§iÒu 1. Phª duyÖt "Quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ khu di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Cè ®« Hoa L­, tØnh Ninh B×nh" víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:

1. Môc tiªu:

a) X¸c ®Þnh c¸c c¨n cø cã tÝnh ph¸p lý trong viÖc qu¶n lý, b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ quÇn thÓ di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Cè ®« Hoa L­ theo LuËt Di s¶n v¨n ho¸.

b) B¶o vÖ, ph¸t hiÖn, lµm s¸ng tá vµ phong phó thªm c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ cña khu di tÝch, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ®Ò nghÞ c«ng nhËn Cè ®« Hoa L­ lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi.

c) Lµm c¨n cø cho viÖc lËp c¸c quy ho¹ch chi tiÕt, c¸c dù ¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ gi¸ trÞ cña khu di tÝch, lµm c¬ së tiÕn hµnh lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt c¸c dù ¸n vµ lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn, kªu gäi ®Çu t­, huy ®éng c¸c nguån vèn.

d) Phèi hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña TØnh, c¸c quy ho¹ch chuyªn ngµnh, quy ho¹ch ®« thÞ trªn ®Þa bµn TØnh, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña khu vùc.

2. Ph¹m vi quy ho¹ch vµ ph©n vïng:

Bao gåm c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ khu di tÝch Cè ®« Hoa L­, c¸c di tÝch cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn khu di tÝch ®­îc ph©n vïng nh­ sau :

a) Vïng b¶o vÖ ®Æc biÖt cã diÖn tÝch 300 ha gåm :

- Toµn bé khu vùc thµnh néi, thµnh ngo¹i;

- C¸c di tÝch lÞch sö : §Òn thê vµ L¨ng Vua §inh, Vua Lª, ®Òn thê C«ng chóa PhÊt Kim, chïa NhÊt Trô, bia C©u DÒn, chïa NgÇn, hang Bim, c¸c ®o¹n t­êng thµnh, nÒn cung ®iÖn n»m d­íi lßng ®Êt, nói M· Yªn, nói Phi V©n, nói Cét Cê, s«ng Sµo Khª, Khu hang ®éng Trµng An.

b) Vïng ®Öm cã diÖn tÝch 1087 ha, bao gåm : §éng Am Tiªn, hang Quµn, hang Muèi, hang Luån, ®éng Liªn Hoa, chïa Bµn Long, toµn thÓ c¶nh quan hai bªn s«ng Sµo Khª, khu d©n c­ c¸c th«n: Yªn H¹, Vµng Ngäc; c¸c di tÝch liªn quan trùc tiÕp ®· ®­îc xÕp h¹ng.

3. §èi t­îng:

§èi t­îng b¶o tån chñ yÕu cña quy ho¹ch lµ "Khu di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Cè ®« Hoa L­" bao gåm c¸c nói ®¸, hang ®éng, s«ng, rõng, ®Òn, chïa, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ, hÖ ®éng vËt trªn nói, d­íi n­íc, v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian, lÔ héi truyÒn thèng, nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng.

4. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn:

a) LËp c¸c dù ¸n kh¶ thi cô thÓ vµ theo thø tù ­u tiªn, thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng.

b) X©y dùng ®iÒu lÖ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng trong khu di tÝch Cè ®« Hoa L­.

5. Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 10 ®Õn 15 n¨m, b¾t ®Çu tõ n¨m 2003.

6. Nguån vèn:

a) Vèn tõ ng©n s¸ch Trung ­¬ng bè trÝ theo kÕ ho¹ch hµng n¨m;

b) Vèn tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng;

c) Vèn huy ®éng sù ®ãng gãp, ®Çu t­ tõ x· héi;

d) C¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c.

 

§iÒu 2. Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ c¸c c¬ quan liªn quan thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô :

a) TiÕp tôc triÓn khai viÖc nghiªn cøu, s­u tÇm tµi liÖu, khai quËt kh¶o cæ ®Ó x¸c ®Þnh, bæ sung c¸c c¨n cø khoa häc lµm s¸ng tá h¬n viÖc xÕp h¹ng c¸c di tÝch, khoanh vïng b¶o vÖ di tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã liªn quan tíi khu di tÝch. Tr­íc m¾t, cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn, xö lý kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng vi ph¹m tíi c¸c di tÝch ®· ®­îc xÕp h¹ng vµ c¶nh quan thiªn nhiªn thuéc c¸c vïng b¶o tån.

b) Trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ®­îc duyÖt, nghiªn cøu lËp quy ho¹ch chi tiÕt c¸c vïng b¶o tån, trong ®ã thÓ hiÖn râ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng b¶o tån, t«n t¹o di tÝch víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi bÒn v÷ng nh»m b¶o vÖ di tÝch, ph¸t huy gi¸ trÞ di tÝch, ®ång thêi b¶o ®¶m æn ®Þnh s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. Tr­íc m¾t ­u tiªn ®èi víi vïng b¶o vÖ ®Æc biÖt , vïng ®Öm vµ c¸c di tÝch cã liªn quan trùc tiÕp víi Cè ®« Hoa L­ ®· ®­îc xÕp h¹ng.

c) C¨n cø quy ho¹ch chi tiÕt cña tõng vïng nªu trªn, tiÕn hµnh lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt c¸c dù ¸n thµnh phÇn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh . §èi víi mçi dù ¸n thµnh phÇn cÇn l­u ý viÖc lùa chän chñ ®Çu t­, x¸c ®Þnh nguån vèn cho hîp lý. Ng©n s¸ch nhµ n­íc chñ yÕu tËp trung ®Çu t­ cho vïng b¶o vÖ ®Æc biÖt, vïng ®Öm vµ c¸c di tÝch cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn Cè ®« Hoa L­; cã c¸c biÖn ph¸p huy ®éng sù ®ãng gãp søc ng­êi, søc cña cña nh©n d©n trong viÖc gi÷ g×n, b¶o vÖ, ®Çu t­ b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ khu di tÝch.

d) Nghiªn cøu vµ ban hµnh ®iÒu lÖ, quy chÕ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi trªn toµn ®Þa bµn khu di tÝch vµ trong tõng vïng cô thÓ.

 

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan:

a) Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t viÖc triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch ®¶m b¶o ®óng môc tiªu ®· ®Ò ra; chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vÒ chuyªn m«n ®èi víi c¸c dù ¸n thµnh phÇn, c¸c h¹ng môc b¶o tån, t«n t¹o vµ ph¸t huy c¸c di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸.

b) Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Tæng côc Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t viÖc triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch ®¶m b¶o phï hîp víi quy ho¹ch ngµnh trªn ®Þa bµn thuéc ph¹m vi khu di tÝch.

c) Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh quy ho¹ch x©y dùng thÞ x· Ninh B×nh, thÞ trÊn Thiªn T«n, thÞ trÊn Me b¶o ®¶m viÖc x©y dùng kh«ng ph¸ vì c¶nh quan khu di tÝch, kh«ng x©m ph¹m c¸c khu vùc b¶o vÖ di tÝch, nhÊt lµ trong vïng b¶o vÖ ®Æc biÖt.

d) Bé Tµi nguyªn M«i tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó ng¨n chÆn viÖc vi ph¹m LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy d­íi luËt ®èi víi khu di tÝch trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy ho¹ch, triÓn khai thi c«ng c¸c dù ¸n thµnh phÇn.

 

§iÒu 4. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh, Bé tr­ëng c¸c Bé, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 82/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 29/04/2003
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng