QuyÕt ®Þnh

cña Thñ t­íng chÝnh phñ sè 31/2003/Q§-TTg
ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2003 vÒ viÖc bæ sung dù ¸n x©y dùng

mét sè lµng, b¶n, bu«n v¨n ho¸ ë vïng cã hoµn c¶nh

®Æc biÖt vµo ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia

vÒ v¨n ho¸ giai ®o¹n 2001 - 2005

 

Thñ t­íng ChÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¸c Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia giai ®o¹n 2001 - 2005;

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin t¹i Tê tr×nh sè 3311/VHTT-VHTTCS ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2002,

QuyÕt ®Þnh:

 

§iÒu 1. Bæ sung Dù ¸n “X©y dùng mét sè lµng, b¶n, bu«n v¨n ho¸ ë vïng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt” vµo Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸ giai ®o¹n 2001 - 2005.

 

§iÒu 2. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o x©y dùng, hoµn chØnh Dù ¸n vµ chó ý tiÕp thu c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ phª duyÖt Dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

 

§iÒu 3. Kinh phÝ thùc hiÖn Dù ¸n nµy thuéc kinh phÝ cña Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸. Riªng kinh phÝ cho dù ¸n trong n¨m 2003, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh bè trÝ bæ sung cho kinh phÝ n¨m 2003 cña Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

 

§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng.

1. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Ban chØ ®¹o 184 (Ban d©n vËn Trung ­¬ng), Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ, Uû ban D©n téc, Uû ban ThÓ dôc thÓ thao, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an vµ c¸c Bé, c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, tæ chøc chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng môc tiªu, tiÕn ®é cña Dù ¸n.

2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dù ¸n cÇn chñ ®éng lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n víi c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n kinh tÕ - x· héi kh¸c trªn ®Þa bµn; huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c bæ sung ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n.

 

§iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

 

§iÒu 6. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cã ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dù ¸n vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 31/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 26/02/2003
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng