QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 33A-HĐBT NGÀY 14-2-1987
VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂY SƠN

THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trường ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. - Nay chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

Huyện Tây Sơn.

1. Chia xã Bình An thành ba xã lấy tên là xã Tây An, xã Tây Bình và xã Tây Vinh.

A) Xã Tây An có 1.083 hécta đất với 4.756 nhân khẩu. Địa giới xã Tây An ở phía đông giáp huyện An Nhơn; phía tây giáp các xã Bình Hoà và Bình Thuận; phía nam giáp các xã Tây Bình và Tây Vinh; phía bắc giáp xã Bình Thuận.

B) Xã Tây Bình có 619 hécta đất với 6.352 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Bình ở phía đông giáp xã Tân Vĩnh; phía tây giáp xã Bình Hoà; phía nam giáp sông Kôn, phía bắc giáp xã Tây An.

C) Xã Tây Vinh có 611 hécta đất với 6.569 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Vinh ở phía đông giáp huyện An Nhơn; phía tây giáp xã Tây Bình; phía nam giáp sông Kôn; phía bắc giáp xã Tây An.

2. Chia xã Bình Phú Khánh thành hai xã lấy tên là xã Tây Xuân và xã Tây Phú.

A) Xã Tây Xuân có 2.720 hécta đất với 6.268 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Xuân ở phía đông giáp xã Bình Nghi; phía tây giáp xã Tây Phú; phía nam giáp huyện Vân Canh; phía bắc giáp sông Kôn.

B) Xã Tây Phú có 3.642 hécta đất với 8.634 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Phú ở phía đông giáp xã Tây Xuân; phía tây giáp xã Vĩnh An; phía nam giáp huyện Vân Canh; phía bắc giáp xã Bình Tường và thị trấn Phú Phong.

3. Chia xã Bình Giang thành hai xã lấy tên là xã Tây Thuận và xã Tây Giang.

A) Xã Tây Thuận có 5.129 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Thuận ở phía đông và phía nam giáp xã Tây Giang; phía tây giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh.

B) Xã Tây Giang có 8.358 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Giang ở phía đông giáp các xã Bình Thành và Bình Tường ; phía tây giáp xã Tây Thuận; phía nam giáp các xã Bình Tường và Vĩnh An; phía bắc giáp xã Bình Tân.

 

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 33a-HĐBT
Ngày ban hành : 14/02/1987
Cơ quan ban hành : Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Đoàn Trọng Truyến,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng