QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 26-HĐBT NGÀY 13-2-1987
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐỔI TÊN MỘT SỐ THỊ TRẤN CỦA

CÁC HUYỆN BÌNH LỤC, LÝ NHÂN, NGHĨA HƯNG VÀ KIM SƠN

THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1931;

Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. - Nay thành lập và đổi tên một số thị trấn của các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Nghĩa Hưng và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

A. Huyện Bình Lục:

Thành lập thị trấn Bình Mỹ (thị trấn huyện lỵ huyện Bình Lục) trên cơ sở 1,44 hécta đất với 51 nhân khẩu của xã An Đổ; 164,48 hécta đất với 947 nhân khẩu của xã An Mỹ; 90 hécta đất với 573 nhân khẩu của xã Mỹ Thọ và 3,91 hécta đất của xã Trung Lương.

Thị trấn Bình Mỹ có 256,83 hécta đất với 1.571 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Bình Mỹ ở phía đông giáp xã Trung Lương; phía tây giáp xã Mỹ Thọ; phía nam giáp các xã Mỹ Thọ và An Đổ; phía bắc giáp xã An Mỹ.

B. Huyện Lý Nhân:

Thành lập thị trấn Vĩnh Trụ (thị trấn huyện lỵ huyện Lý Nhân) trên cơ sở 175,84 hécta đất với 3.518 nhân khẩu của xã Đồng Lý và 3,15 hécta đất của xã Đức Lý.

Thị trấn Vĩnh Trụ có 179,99 hécta đất với 6.047 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Vĩnh Trụ ở phía đông giáp xã Đồng Lý; phía tây giáp sông Châu và huyện Bình Lục; phía nam giáp xã Nhân Khang; phía bắc giáp xã Đức Lý.

C. Huyện Nghĩa Hưng:

1. Giải thể xã Nghĩa Hiệp; thành lập thị trấn Liễu Đề (thị trấn huyện lỵ huyện Nghĩa Hưng) trên cơ sở diện tích và dân số của xã này với 26,8 hécta đất của xã Nghĩa Trung.

Thị trấn Liễu Đề có 421,62 hécta đất với 6.959 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Liễu Đề ở phía đông giáp huyện Nam Ninh; phía tây giáp xã Nghĩa Trung; phía nam giáp xã Nghĩa Sơn và sông Ninh Cơ; phía bắc giáp xã Nghĩa Trung và huyện Nam Ninh.

2. Đổi tên thị trấn nông trường Rạng Đông thành thị trấn Rạng Đông.

D. Huyện Kim Sơn:

Đổi tên thị trấn nông trường Bình Minh thành thị trấn Bình Minh.

 

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Minh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập và đổi tên một số thị trấn của các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Nghĩa Hưng và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 26-HĐBT
Ngày ban hành : 13/02/1987
Cơ quan ban hành : Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Đoàn Trọng Truyến,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng