THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - TÀI CHÍNH
SỐ 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2002

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG T
Ư
SỐ 97/TTLB/VHTTTTDL-TC NGÀY 15/6/1990 CỦA LIÊN BỘ

VĂN HOÁ - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH- BỘ TÀI CHÍNH "H
ƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH
ĐẦU T
Ư CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG"

 

Liên Bộ Văn hoá - Thông tin, Thể thao, Du lịch - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 "Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng". Nay, để phù hợp với tình hình thực tế, Liên Bộ Văn hoá Thông tin- Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư này như sau:

1. Điểm 1, Phần II:

- Bỏ quy định giới hạn tối đa đối với định mức về số đầu sách, số bản sách các thư viện được phép mua trong năm.

- Bỏ quy định "chủ yếu là Liên Xô và các nước anh em".

2. Điểm 2 Phần II, bổ sung nội dung: "Đối với các thư viện chưa được xếp hạng (kể cả thư viện tỉnh và thư viện huyện) được phép áp dụng định mức về số đầu sách, số bản sách của thư viện hạng nhất thấp nhất tương ứng".

3. Điểm 1.b Phần III, bổ sung nội dung "Chi ứng dụng, khia thác cộng nghệ thông tin trong thư viện".

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Tên văn bản : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 của Liên bộ Văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng
Loại văn bản : Thông tư liên tịch
Số hiệu : 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC
Ngày ban hành : 04/03/2002
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin,
Người ký : Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Thị Kim Ngân,
Ngày hiệu lực : 19/03/2002
Văn bản liên quan : 0    Đóng