QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG SỐ 210-LĐ/QĐ NGÀY 9-6-1986

BAN HÀNH BẢN DANH MỤC SỐ 1 CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ

CÁC CHỨC VỤ VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH

VĂN HOÁ QUẦN CHÚNG, MỸ THUẬT, BẢO TỒN BẢO TÀNG,

PHÁT HÀNH SÁCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

 

Căn cứ Quyết định số 36-CP ngày 2-8-1980 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị số 277-TTg ngày 1-10-1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước;

Căn cứ điều 2 Chỉ thị số 124- HĐBT ngày 7-11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng uỷ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lao động duyệt và ban hành chức danh đầy đủ cho các ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá và kết luận của cuộc họp Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước ngày 5-4-1986,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách, bao gồm như sau:

- Văn hoá quần chúng: 19 chức danh đầy đủ.

- Mỹ thuật: 43 chức danh đầy đủ.

- Bảo tồn bảo tàng: 20 chức danh đầy đủ.

- Phát hành sách: 19 chức danh đầy đủ.

(Có bản danh mục kèm theo).

 

Điều 2.- Căn cứ vào bản danh mục này Bộ Văn hoá hướng dẫn thực hiện hệ thống chức danh viên chức trong từng chuyên ngành, nhằm nâng cao trách nhiệm cán bộ, tinh giản bộ máy một cách hợp lý, tăng cường hiệu lực quản lý trên mọi mặt công tác.

 

Điều 3.- Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đầy đủ trong bản danh mục này sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá chỉ đạo xây dựng và ra quyết định ban hành sau khi có sự thống nhất với Bộ Lao động, đồng thời hướng dẫn ứng dụng thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện theo điều 3 của Chỉ thị số 124-HĐBT ngày 7- 11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Văn hoá, các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và cơ sở sử dụng các chức danh viên chức ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BẢN DANH MỤC SỐ 1

CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ CÁC CHỨC VỤ VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ

QUẦN CHÚNG, MỸ THUẬT, BẢO TỒN BẢO TÀNG, PHÁT HÀNH SÁCH.

 

I- NỘI DUNG

Bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách từ Trung ương đến địa phương và các cơ sở trực thuộc các ngành nói trên theo Quyết định số 210-LĐ/QĐ của Bộ trưởng Bộ Lao động ngày 9-6-1986 bao gồm:

1. Chức danh đầy đủ chuyên ngành Văn hoá quần chúng.

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 14 chức danh đầy đủ.

Nhóm 9: 9 chức danh đầy đủ.

Nhóm 8: 5 chức danh đầy đủ.

Loại B: Viên chức chuyên môn: 5 chức danh đầy đủ.

Nhóm 5: 5 chức danh.

Các chức danh phương pháp viên được chia ra 3 cấp trình độ:

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp I.

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp II.

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp III.

Các chức danh hướng dẫn viên được chia ra 2 cấp trình độ:

Hướng dẫn viên câu lạc bộ cấp I.

Hướng dẫn viên câu lạc bộ cấp II.

2. Chức danh đầy đủ chuyên ngành Mỹ thuật:

Loại A: Viên chức lãnh đạo : 12 chức danh đầy đủ.

Nhóm 9: 6 chức danh đầy đủ.

Nhóm 8: 6 chức danh đầy đủ.

Loại B: Viên chức chuyên môn: 31 chức danh đầy đủ.

Nhóm 5: 31 chức danh.

Các chức danh hoạ sĩ, nhà điêu khắc được chia ra 3 cấp trình độ (xem bản danh mục đính kèm).

3. Chức danh đầy đủ chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng:

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 16 chức danh đầy đủ.

Nhóm 9: 8 chức danh đầy đủ.

Nhóm 8: 8 chức danh đầy đủ.

Loại B: Viên chức chuyên môn: 4 chức danh đầy đủ.

Nhóm 5: 4 chức danh.

Các chức danh bảo tàng viên được chia ra 3 cấp trình độ:

Bảo tàng viên cấp I.

Bảo tàng viên cấp II.

Bảo tàng viên cấp III.

4. Chức danh đầy đủ chuyên ngành Phát hành sách:

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 12 chức danh đầy đủ.

Nhóm 9: 6 chức danh đầy đủ.

Nhóm 8: 6 chức danh đầy đủ.

Loại B: Viên chức chuyên môn: 7 chức danh đầy đủ.

Nhóm 5: 7 chức danh.

Các chức danh người phát hành sách được chia ra các cấp trình độ như sau:

Người phát hành sách cơ sở cấp I.

Người phát hành sách cơ sở cấp II.

Người phát hành sách cấp I (đặt, phân phối văn hóa phẩm, kỹ thuật - nghiệp vụ).

Người phát hành sách cấp II đặt, phân phối văn hoá phẩm.

Người phát hành sách cấp II kỹ thuật - nghiệp vụ.

Người phát hành sách cấp III đặt, phân phối văn hoá phẩm.

Người phát hành sách cấp III kỹ thuật - nghiệp vụ.

 

II- QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

 

Dựa theo quy định về phạm vi sử dụng, mỗi chức danh được ghi trong Bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách, Bộ Văn hoá tiến hành xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ và hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai áp dụng. Mỗi chức danh đầy đủ được sử dụng trong thực tế phải có nội dung lao động đúng với luận chứng đã nghiên cứu khi hình thành các chức danh và đúng với tiêu chuẩn nghiệp vụ đã ban hành.

Căn cứ vào độ phức tạp của tiêu chuẩn nghiệp vụ do Bộ Văn hoá xây dựng và đề xuất sự cân đối giữa các cấp trình độ nghiệp vụ của các hệ thống chức danh 4 chuyên ngành trên Bộ Lao động có trách nhiệm cân đối chung để xác định vị trí tương ứng của các chức danh đó trong hệ thống viên chức Nhà nước.

Khi có trường hợp thay đổi phạm vi ứng dụng và thay đổi các nội dung lao động đã quy định, cơ quan chủ quản phải báo cáo với Bộ Văn hoá và Bộ Lao động để xin sửa đổi và ngoại lệ (theo điều 2 của Quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng).

 

III- BẢN DANH MỤC SỐ I CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ CÁC CHỨC VỤ

VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ QUẦN CHÚNG, MỸ THUẬT,

BẢO TỒN BẢO TÀNG, PHÁT HÀNH SÁCH

 

Số

Thứ

Tự

Nhóm

Chức danh gốc
117-HĐBT

Mã số

Chức danh

Đầy đủ

Phạm vi sử

Dụng

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ngành văn hóa quần chúng

1

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

7

 

8

9

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

16

17

 

 

18

 

9

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Cục trưởng

 

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp

Viên

 

 

 

Hướng dẫn

Viên

9050

 

 

 

 

9080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa

Có mã

số

 

 

5130

 

Cục trưởng Cục Văn hóa quần chúng

Phó Cục trưởng thứ nhất Cục

Văn hóa quần chúng

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa quần

Chúng

Giám đốc Trung tâm phương pháp

Câu lạc bộ

 

Phó giám đốc thứ nhất Trung tâm

Phương pháp câu lạc bộ

Phó giám đốc Trung tâm phương

Pháp câu lạc bộ

Giám đốc Cung văn hóa

 

Phó gíám đốc thứ nhất Cung văn hóa

Phó gíám đốc Cung văn hóa

Trưởng phòng quản lý câu lạc bộ

 

Trưởng phòng quản lý văn hóa, văn

Nghệ cơ sở

Trưởng phòng xây dựng nếp sống xã

Hội

Trưởng phòng phương pháp câu lạc

bộ

Trưởng phòng tổ chức sinh hoạt văn

Hóa nghệ thuật

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp I

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp II

Phương pháp viên câu lạc bộ cấp III

 

 

Hướng dẫn viên câu lạc bộ cấp I

Hướng dẫn viên câu lạc bộ cấp II

 

 

 

 

 

(Dùng cho TW,

Tỉnh, thành phố,

Đặc khu)

 

 

 

 

(Dùng cho các

Ngành, đoàn thể)

 

 

(áp dụng cho Cục

Văn hóa)

 

 

 

 

(Dùng cho TW,

Tỉnh, thành phố)

 

 

(áp dụng cho các

Trung tâm

Phương pháp câu

Lạc bộ, Nhà văn

Hóa, Cung v.hóa)

Ngành Mỹ thuật

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

26

 

27

 

28

29

30

31

32

33

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

41

42

43

9

 

 

9

 

 

8

 

 

 

 

8

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục trưởng

 

 

Giám đốc

 

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

Quản đốc

 

 

Nhà điêu khắc

 

 

 

 

 

Họa sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9050

 

 

9080

 

 

8310

 

 

 

 

 

 

 

5340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục trưởng Cục mỹ thuật

Phó cục trưởng thứ nhất Cục mỹ thuật

Phó cục trưởng Cục mỹ thuật

Giám đốc công ty mỹ thuật

Phó giám đốc thứ nhất C.ty mỹ thuật

Phó giám đốc công ty mỹ thuật

Trưởng phòng mỹ thuật tạo hình

 

Trưởng phòng mỹ thuật ứng dụng

 

Trưởng phòng mỹ thuật

Quản đốc phân xưởng điêu khắc

Quản đốc phân xưởng hội họa

Quản đốc phân xưởng đồ họa

Nhà điêu khắc sáng tác cấp I

Nhà điêu khắc sáng tác cấp II

Nhà điêu khắc sáng tác cấp III

Nhà điêu khắc thể hiện cấp I

Nhà điêu khắc thể hiện cấp II

Nhà điêu khắc thể hiện cấp III

Họa sĩ sáng tác tạo hình cấp I

Họa sĩ sáng tác tạo hình cấp II

Họa sĩ sáng tác tạo hình cấp III

Họa sĩ sáng tác hoành tráng cấp I

Họa sĩ sáng tác hoành tráng cấp II

Họa sĩ sáng tác hoành tráng cấp III

Họa sĩ thể hiện tạo hình hòanh tráng

Cấp I

Họa sĩ thể hiện tạo hình hòanh tráng

Cấp II

Họa sĩ thể hiện tạo hình hòanh tráng

Cấp III

Họa sĩ sáng tác đồ họa cấp I

Họa sĩ sáng tác đồ họa cấp II

Họa sĩ sáng tác đồ họa cấp III

Họa sĩ thể hiện đồ họa cấp I

Họa sĩ thể hiện đồ họa cấp II

Họa sĩ thể hiện đồ họa cấp III

Họa sĩ sáng tác mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp I

Họa sĩ sáng tác mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp II

Họa sĩ sáng tác mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp III

Họa sĩ thể hiện mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp I

Họa sĩ thể hiện mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp II

Họa sĩ thể hiện mỹ thuật chuyên

Nghiệp cấp III

Họa sĩ phục chế cấp I

Họa sĩ phục chế cấp II

Họa sĩ phục chế cấp III

Kỹ thuật viên khắc gỗ và chế bản

 

 

 

(Dùng cho TW,

Tỉnh, thành phố,

Đặc khu)

(Dùng cho Cục

Mỹ thuật

(Dùng cho công

ty mỹ thuật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành bảo tồn bảo tàng

1

2

 

3

4

5

6

 

 

7

 

 

 

 

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

9

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Cục trưởng

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tàng viên

9050

 

 

 

9080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8310

 

 

 

 

 

 

 

 

5150

Cục trưởng Cục bảo tồn bảo tàng

Phó Cục trưởng thứ nhất Cục bảo tồn

Bảo tàng

Phó Cục trưởng Cục bảo tồn bảo tàng

Giám đốc bảo tàng

Phó giám đốc thứ nhất bảo tàng

Phó giám đốc bảo tàng

 

 

Giám đốc di tích

Phó giám đốc

 

 

 

Trưởng phòng quản lý di tích

Trưởng phòng bảo tồn

Trưởng phòng bảo tàng

Trưởng phòng tư liệu lưu trữ

Trưởng phòng kiểm kê bảo quản

 

Trưởng phòng trưng bày

Trưởng phòng tuyên truyền

Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm

Bảo tàng viên cấp I

Bảo tàng viên cấp II

Bảo tàng viên cấp III

Hướng dẫn viên tham quan bảo tàng,

Di tích

 

 

 

 

(áp dụng cho bảo

Tàng trung ương

Chuyên ngành,

Tỉnh, thành phố,

Huyện

(Dùng cho di tích

Huế, đền Hùng,

Điện Biên, đường

Tây Sơn, Côn

Đảo

(áp dụng cho Cục

Bảo tồn, bảo tàng)

 

 

(áp dụng cho các

Bảo tàng

 

 

 

(áp dụng cho bảo

Tàng Trung ương)

Ngành phát hành sách

1

2

 

3

4

 

5

 

6

 

7

8

9

 

10

11

 

12

 

 

13

14

 

15

 

 

16

 

 

17

 

18

 

19

9

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

Tổng giám

Đốc

 

 

 

 

Trưởng hiệu

Sách

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

Người phát

Hành sách

9080

 

 

 

9130

 

 

 

 

 

 

 

8310

 

 

 

 

 

 

 

Chưa

Có mã

Số

Giám đốc Công ty phát hành sách

Phó giám đốc thứ nhất Công ty phát

Hành sách

Phó giám đốc Công ty phát hành sách

Tổng giám đốc công ty phát hành

Sách

Phó Tổng giám đốc thứ nhất công ty

Phát hành sách

Phó Tổng giám đốc công ty phát hành

Sách

Trưởng hiệu sách trung tâm

Trưởng hiệu sách nhân dân

Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ và

Tuyên truyền sách

Trưởng phòng sách và văn hóa phẩm

Trưởng phòng đặt và phân phối sách,

Văn hóa phẩm

Trưởng phòng nghiệp vụ

 

 

Người phát hành sách cơ sở cấp I

Người phát hành sách cơ sở cấp II

 

Người phát hành sách cấp I đặt, phân

Phối văn hóa phẩm, kỹ thuật - nghiệp

vụ

Người phát hành sách cấp II đặt, phân

Phối văn hóa phẩm

 

Người phát hành sách cấp II kỹ thuật

- nghiệp vụ

Người phát hành sách cấp III đặt,

Phân phối văn hóa phẩm

Người phát hành sách cấp III kỹ thuật

- nghiệp vụ

(Dùng cho trung

Ương, tỉnh, thành

Phố, đặc khu,

Huyện

 

 

 

 

 

 

(Dùng cho công

Ty TW và tỉnh)

(Dùng cho Tổng

Công ty)

 

 

 

(Dùng cho tỉnh,

Thành phố, đặc

Khu)

(Dùng cho hiệu

Sách nhân dân và

Trung tâm)

(Dùng cho quận

Huyện)

 

(Dùng cho tỉnh,

Đặc khu, khu vực

Và Trung ương)

 

 

(Dùng cho TW,

Tổng công ty)

 

 

 

  

 

Tên văn bản : Quyết định ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức chuyên ngành Văn hoá quần chúng, Mỹ thuật, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 210-LĐ/QĐ
Ngày ban hành : 09/06/1986
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động,
Người ký : Đào Thiện Thi,
Ngày hiệu lực : 09/06/1986
Văn bản liên quan : 0    Đóng