CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 124-CT NGÀY 13-5-1986

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHỮNG NGÀY VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát huy thành quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, Uỷ ban dân tộc của Chính phủ, Bộ Văn hoá và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam được giao tổ chức Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội trong tháng 10 năm 1986.

Thông qua các hoạt động như triển lãm, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, hội thảo... "Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" nhằm mục đích nêu cao đường lối văn hoá đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta và biểu dương các thành quả văn hoá to lớn trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là 10 năm gần đây trong tất cả các thành phần dân tộc trên mọi miền đất nước.

Cùng với các hoạt động khác, "Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" góp phần vào không khí phấn khởi chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu:

- Bộ Văn hoá cùng Uỷ ban dân tộc của Chính phủ và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam lập thành Ban Tổ chức và phối hợp với các ngành có liên quan để chỉ đạo, tổ chức "Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam", hướng dẫn nội dung và cách thể hiện đạt được yêu cầu đã nêu trên một cách thiết thực, với tinh thần triệt để tiết kiệm.

Các ngành có liên quan như Tổng công đoàn Việt Nam, Bộ giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Phát thanh và truyền hình, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Tài chính có nhiệm vụ tham gia góp phần vào các hoạt động của "Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam".

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương có thành phần dân tộc, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương cung cấp những tài liệu, những hiện vật cần thiết cho Ban tổ chức, và tham gia thể hiện tốt phần của mình vào "Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam".

- Bộ trưởng Bộ Văn hoá có trách nhiệm báo cáo dự án chương trình và nội dung hoạt động cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong thời hạn một tháng.

 

Tên văn bản : Chỉ thị về việc tổ chức Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam
Loại văn bản : Chỉ thị
Số hiệu : 124-CT
Ngày ban hành : 13/05/1986
Cơ quan ban hành : Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Người ký : Tố Hữu,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng