QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 30/2001/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

TIẾN SĨ CHO VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 722/SĐH ngày 02 tháng 02 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

 

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia quy định các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 30/2001/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 12/03/2001
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phạm Gia Khiêm,
Ngày hiệu lực : 27/03/2001
Văn bản liên quan : 0    Đóng