QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 14/2001/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở sắp xếp các trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, các Khoa, Trung tâm, đơn vị trực thuộc hiện tại của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Điều 2. Đại học Quốc gia Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm có :

1. Các Trường Đại học thành viên:

A) Trường Đại học Khoa học tự nhiên;

B) Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn;

C) Trường Đại học Ngoại ngữ.

2. Viện Công nghệ thông tin.

3. Các Khoa và Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc.

4. Văn phòng và một số Ban chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

6. Căn cứ yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ của từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, bổ sung, điều chỉnh số lượng trường Đại học thành viên và Viện nghiên cứu khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Tên văn bản : Quyết định về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 14/2001/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 12/02/2001
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 27/02/2001
Văn bản liên quan : 0    Đóng