TH¤NG T¦

cña Bé Y tÕ Sè 08/2000/TT-BYT ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2000
H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP cña

ChÝnh phñ ngµy 19/8/1999 vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch

x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc

gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao

 

- C¨n cø LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao;

Bé Y TÕ ban hµnh Th«ng t­ h­íng dÉn tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¸c c¬ së hµnh nghÒ y häc cæ truyÒn d©n lËp nh­ sau:

 

Ch­¬ng I
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG

 

§iÒu 1. C¸c tæ chøc nÕu cã ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy ®­îc thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y häc cæ truyÒn d©n lËp.

C¸c tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong 1Ünh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao vµ Th«ng t­ sè 18/2000/TT-BTC ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn.

 

§iªu 2. H×nh thøc tæ chøc hµnh nghÒ y häc cæ truyÒn d©n lËp gåm:

- BÖnh viÖn y häc cæ truyÒn d©n lËp.

- Trung t©m kÕ thõa øng dông y d­îc häc cæ truyÒn d©n lËp (gäi t¾t lµ Trung t©m YHCT)

- Phßng chÈn trÞ y häc cæ truyÒn (YHCT) d©n lËp.

 

§iÒu 3. C¸c c¬ së YHCT d©n lËp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é khuyÕn khÝch quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao vµ Th«ng t­ sè 18/2000/TT-BTC ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn.

 

§iÒu 4. C¸c c¬ së YHCT d©n lËp quy ®Þnh trong Th«ng t­ nµy ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ chuyªn m«n kü thuËt do Bé Y tÕ ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.

 

Ch­¬ng II
TI£U CHUÈN Vµ §IÒU KIÖN THµNH LËP C¥ Së YHCT D¢N LËP

 

§iÒu 5. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp bÖnh viÖn YHCT d©n lËp:

1. Gi¸m ®èc BÖnh viÖn ph¶i lµ b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y cã thêi gian thùc hµnh t¹i c¸c c¬ së YHCT hîp ph¸p tõ 05 n¨m trë lªn.

2. Tæ chøc, ®Þnh møc lao ®éng, trang thiÕt bÞ cña BÖnh viÖn ph¶i ®¶m b¶o theo b¶n "Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña bÖnh viÖn YHCT thuéc Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi t¾t Së Y tÕ tØnh)" ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1529/1999/Q§-BYT ngµy 25/5/1999 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ.

- Nh÷ng ng­êi tham gia ho¹t ®éng trong bÖnh viÖn ph¶i cã ®ñ søc khoÎ, ®­îc bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn huyÖn trë lªn x¸c nhËn vµ kh«ng thuéc nh÷ng ®èi t­îng ph¸p luËt cÊm tham gia.

3. BÖnh viÖn YHCT d©n lËp tuú theo quy m« nh­ng ph¶i cã c¸c khoa, phßng sau:

3.1. Khoa kh¸m vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró.

3.2. Khoa ®iÒu trÞ néi tró.

3.3. Khoa d­îc vµ vËt t­.

3.4. Phßng tæng hîp - hµnh chÝnh - tµi vô.

4. Cã ®ñ nguån n­íc s¹ch phôc vô nh©n viªn vµ bÖnh nh©n.

5. ViÖc xö lý chÊt th¶i ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 6. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Trung t©m YHCT d©n lËp

1. Gi¸m ®èc Trung t©m YHCT lµ b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y cã thêi gian thùc hµnh tõ 05 n¨m trë lªn trong c¸c c¬ së hµnh nghÒ YHCT hîp ph¸p.

Nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong Trung t©m YHCT ph¶i cã ®ñ søc khoÎ ®­îc bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn huyÖn trë lªn x¸c nhËn vµ kh«ng thuéc ®èi t­îng bÞ ph¸p luËt cÊm tham gia.

2. Trung t©m YHCT gåm c¸c bé phËn chuyªn m«n sau:

2.1. Bé phËn thõa kÕ, båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n YHCT.

2.2. Bé phËn chÈn trÞ.

2.3. Bé phËn ®iÒu d­ìng, phôc håi chøc n¨ng.

2.4. Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc.

2.5. Bé phËn nu«i trång d­îc liÖu.

Tuú theo ®iÒu kiÖn, Trung t©m YHCT kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã ®ñ 5 bé phËn chuyªn m«n trªn nh­ng tèi thiÓu ph¶i cã 3 bé phËn: Bé phËn thõa kÕ, båi d­ìng nghiÖp vô, chuyªn m«n YHCT; Bé phËn chÈn trÞ; Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc. C¸c bé phËn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ë cïng mét ®Þa chØ.

3. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp tõng bé phËn chuyªn m«n cña Trung t©m YHCT:

3.1. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Bé phËn kÕ thõa, båi d­ìng chuyªn m«n:

- Do mét l­¬ng y hay b¸c sÜ YHCT phô tr¸ch.

- Bé phËn ph¶i cã nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é. Nh÷ng ng­êi nµy cã thÓ kiªm nhiÖm c«ng viÖc ë nh÷ng bé phËn hoÆc c¬ së YHCT kh¸c.

- Cã ®Þa ®iÓm ®Ó trao ®æi chuyªn m«n (nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ sö dông phßng chÈn trÞ cña Trung t©m lµm trô së kÕ thõa, trao ®æi, häc tËp nghiÖp vô chuyªn m«n).

3.2. Bé phËn chÈn trÞ:

- Do mét y sÜ YHCT, b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y phô tr¸ch.

- Phßng chÈn trÞ ph¶i bè trÝ riªng biÖt, diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 10 mÐt vu«ng.

- Trang thiÕt bÞ gåm: Bµn, gi­êng kh¸m bÖnh, ghÕ cho bÖnh nh©n ngåi kh¸m vµ ngåi chê kh¸m.

NÕu Trung t©m kh«ng cã Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc th× Bé phËn Phßng chÈn trÞ ph¶i cã tñ thuèc chia « hoÆc lä ®ùng thuèc cã nh·n vµ n¾p ®Ëy kÝn, xÕp trªn gi¸ kÖ, cã n¬i bµo chÕ thuèc sèng thµnh thuèc phiÕn ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n.

3.3. Bé phËn ®iÒu d­ìng, phôc håi chøc n¨ng do mét y sÜ YHCT, b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y hay kü thuËt viªn ch©m cøu, d­ìng sinh, xoa bãp phô tr¸ch.

Cã c¬ së nhµ cöa vµ trang thiÕt bÞ phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng.

Cã phßng ch©m cøu, phßng xoa bãp day Ên huyÖt cho nam vµ n÷ riªng; phßng ph¶i cao r¸o; s¹ch sÏ; tho¸ng m¸t; b×nh qu©n mçi gi­êng ph¶i cã 4 mÐt vu«ng sö dông.

Gi­êng ch©m cøu, xoa bãp day Ên huyÖt cao 70 cm, réng tèi thiÓu 70 cm, dµi 2 mÐt.

Dông cô ch©m cøu: nåi hÊp kim, khay ®ùng kim v« khuÈn; khay ®ùng kim h÷u khuÈn; Hép ®ùng b«ng s¹ch vµ hép ®ùng b«ng bÈn; mçi bÖnh nh©n cã mét bé kim riªng; kÑp Kose, m¸y ch©m cøu (nÕu cã).

Buång x«ng h¬i thuèc vµ hÖ thèng t¹o h¬i thuèc ®Ó x«ng h¬i cho ng­êi bÖnh ®¶m b¶o hîp lý vµ an toµn.

Khu vùc h­íng dÉn vµ luyÖn tËp d­ìng sinh.

3.4. Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc do mét d­îc sÜ ®¹i häc hoÆc l­¬ng d­îc phô tr¸ch vµ cã trang bÞ phï hîp, ®­îc bè trÝ nh­ sau:

- Phßng c©n b¸n thuèc: cã tñ thuèc chia « hoÆc chai lä ®ùng thuèc cã n¾p ®Ëy ®Ó trªn gi¸ kÖ, cã nh·n râ rµng, ®Ó n¬i tho¸ng m¸t vµ ®¶m b¶o vÖ sinh.

- Kho nguyªn liÖu (d­îc liÖu vµ b¸n thµnh phÈm): Ph¶i tho¸ng, cã kÖ kª ®Ó tr¸nh mèc, mät, ghi râ tªn nguyªn liÖu ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn.

- Khu vùc bµo chÕ, s¶n xuÊt:

+ Ph¶i cã khu vùc s¬ chÕ vµ kiÓm tra tiªu chuÈn d­îc liÖu tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt.

+ Khu vùc s¬ chÕ vµ kiÓm tra tiªu chuÈn d­îc liÖu tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt.

+ Khu vùc bµo chÕ s¶n xuÊt.

+ Khu vùc ®ãng gãi.

Khu vùc bµo chÕ s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng thuèc.

- Cã hÖ thèng n­íc s¹ch ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh.

- Cã trang thiÕt bÞ phï hîp.

- Cã hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y theo quy ®Þnh.

 

§iÒu 7. Phßng chÈn trÞ YHCT ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau:

Chñ nhiÖm phßng chÈn trÞ YHCT lµ ng­êi cã tr×nh ®é b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y ®· cã thêi gian thùc hµnh 02 n¨m trë lªn trong c¸c c¬ së hµnh nghÒ YHCT hîp ph¸p.

- Cã 2 thÇy thuèc YHCT (lµ y sÜ YHCT, b¸c sÜ YHCT hoÆc l­¬ng y) trë lªn. Nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong phßng chÈn trÞ ph¶i cã ®ñ søc khoÎ ®­îc bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn huyÖn trë lªn x¸c nhËn vµ kh«ng thuéc nh÷ng ®èi t­îng bÞ ph¸p luËt cÊm.

- Phßng kh¸m bÖnh ph¶i bè trÝ riªng biÖt, cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 10 mÐt vu«ng.

- Cã tñ thuèc chia « hoÆc chai lä ®ùng thuèc cã n¾p ®Ëy trªn gi¸ kÖ, cã nh·n râ rµng, ®Ó n¬i tho¸ng m¸t vµ ®¶m b¶o vÖ sinh.

Tr­êng hîp cã s¶n xuÊt d¹ng thuèc cao, ®¬n, hoµn, t¸n th× ph¶i ®¨ng ký c«ng thøc bµi thuèc, quy tr×nh s¶n xuÊt (gi¶i tr×nh c¬ së vµ trang thiÕt bÞ kÌm theo), c«ng dông, liÒu dïng, nh·n thuèc vµ chèng chØ ®Þnh víi Së Y tÕ. Së Y tÕ sÏ xem xÐt nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× míi ®­îc phÐp s¶n xuÊt. Thuèc nµy chØ ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n cña m×nh, kh«ng l­u hµnh trªn thÞ tr­êng. Trªn nh·n thuèc ph¶i ghi râ "Thuèc phôc vô bÖnh nh©n ®Õn kh¸m t¹i phßng chÈn trÞ, kh«ng l­u hµnh trªn thÞ tr­êng".

 

Ch­¬ng III
PH¹M VI HµNH NGHÒ

 

§iÒu 8. Ph¹m vi hµnh nghÒ cña BÖnh viÖn YHCT d©n lËp: BÖnh viÖn YHCT d©n lËp ®­îc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng chuyªn m«n nh­ mét bÖnh viÖn YHCT quy ®Þnh t¹i b¶n "Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña bÖnh viÖn YHCT thuéc Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng" ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1529/1999/Q§-BYT ngµy 25/5/1999 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ.

 

§iÒu 9. Ph¹m vi ho¹t ®éng chuyªn m«n cña c¸c bé phËn thuéc Trung t©m YHCT d©n lËp:

1. Ph¹m vi hµnh nghÒ cña Bé phËn kÕ thõa, båi d­ìng chuyªn m«n YHCT: Tæ chøc trao ®æi chuyªn m«n gi÷a c¸c thÇy thuèc, khai th¸c, kÕ thõa nh÷ng bµi thuèc hay, nh÷ng c©y thuèc quý, ph¸t huy néi lùc cña YHCT phôc vô sù nghiÖp ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n; th­êng xuyªn gi¸o dôc c¸c thÇy thuèc thùc hiÖn tèt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nh÷ng quy chÕ chuyªn m«n cña ngµnh Y tÕ.

2. Ph¹m vi hµnh nghÒ cña Bé phËn chÈn trÞ: Tæ chøc kh¸m, ch÷a bÖnh b»ng YHCT ngo¹i tró.

NÕu kh«ng cã Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc th× Bé phËn chÈn trÞ ®­îc phÐp bµo chÕ thuèc sèng thµnh thuèc phiÕn. Tr­êng hîp cã s¶n xuÊt mét sè d¹ng thµnh phÈm (cao, ®¬n, hoµn, t¸n) th× ph¶i ®¨ng ký c«ng thøc bµi thuèc, quy tr×nh s¶n xuÊt (gi¶i tr×nh c¬ së vµ trang thiÕt bÞ kÌm theo), c«ng dông, liÒu dïng vµ chèng chØ ®Þnh víi Së Y tÕ. Së Y tÕ sÏ xem xÐt nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× míi ®­îc phÐp s¶n xuÊt vµ thuèc nµy chØ ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n cña m×nh, kh«ng l­u hµnh trªn thÞ tr­êng; ®­îc sö dông c¸c thuèc YHCT thµnh phÈm cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc YHCT ®· ®­îc Bé Y TÕ cÊp phÐp cho s¶n xuÊt l­u hµnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh.

3. Bé phËn ®iÒu d­ìng, phôc håi chøc n¨ng: Tæ chøc kh¸m vµ ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p xoa bãp, ch©m cøu, day Ên huyÖt, x«ng h¬i thuèc vµ h­íng dÉn bÖnh nh©n luyÖn tËp d­ìng sinh ®Ó b¶o vÖ vµ phôc håi søc khoÎ.

4. Bé phËn bµo chÕ s¶n xuÊt thuèc: Tæ chøc bµo chÕ, s¶n xuÊt thuèc tõ d­îc liÖu ®­îc phÐp sö dông thuèc thµnh phÈm YHCT do c¸c c¬ së kh¸c s¶n xuÊt ®· ®­îc Bé Y tÕ cho phÐp s¶n xuÊt l­u hµnh ®Ó phôc vô cho bÖnh nh©n cña Trung t©m.

5. Bé phËn nu«i trång thu h¸i d­îc liÖu: Tæ chøc nu«i trång, thu h¸i, tham gia b¶o tån, t¸i sinh nguån d­îc liÖu phôc vô cho c«ng t¸c bµo chÕ, s¶n xuÊt thuèc cña Trung t©m vµ duy tr× nguån d­îc liÖu cña ®Þa ph­¬ng.

 

§iÒu 10. Ph¹m vi hµnh nghÒ cña phßng chÈn trÞ YHCT d©n lËp:

- Kh¸m ch÷a bÖnh b»ng YHCT ngo¹i tró.

- Bµo chÕ thuèc sèng thµnh thuèc chÝn (thuèc phiÕn), c©n thuèc thang cho bÖnh nh©n.

- §­îc sö dông c¸c thµnh phÈm thuèc YHCT do c¸c c¬ së kh¸c s¶n xuÊt ®· ®­îc Bé Y tÕ cÊp phÐp cho s¶n xuÊt l­u hµnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu trÞ.

- Trong tr­êng hîp cã s¶n xuÊt mét sè d¹ng ®ãng gãi s½n ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n cña phßng chÈn trÞ (cao, ®¬n, hoµn, t¸n...) th× ph¶i ®¨ng ký víi Së y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ Së Y tÕ tØnh) vÒ c«ng thøc bµi thuèc, quy tr×nh s¶n xuÊt (kÌm theo b¶n gi¶i tr×nh vÒ c¬ së, trang thiÕt bÞ), c«ng dông, liÒu dïng, mÉu nh·n, chèng chØ ®Þnh. Së Y tÕ tØnh sÏ xem xÐt nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× míi cho phÐp s¶n xuÊt. Trªn nh·n cña c¸c thuèc nµy ph¶i ghi râ: "Thuèc chØ ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n cña phßng chÈn trÞ, kh«ng l­u hµnh trªn thÞ tr­êng".

 

Ch­¬ng IV
Hå S¥ Vµ THÈM QUYÒN CÊP GIÊY CHøng NHËN §ñ

TI£U CHUÈN Vµ §IÒU KIÖN THµNH LËP C¥ Së

HµNH NGHÒ YHCT D¢N LËP

 

§iÒu 11. Hå s¬ xin thµnh lËp bÖnh viÖn YHCT d©n lËp:

§¬n xin thµnh lËp.

- S¬ yÕu lý lÞch cña tõng thµnh viªn trong Ban gi¸m ®èc cã d¸n ¶nh vµ cã x¸c nhËn cña UBND x·, ph­êng n¬i c­ tró.

- B¶n sao c¸c v¨n b»ng chuyªn m«n cña tõng thµnh viªn trong Ban gi¸m ®èc (cã c«ng chøng).

- PhiÕu kh¸m søc khoÎ cã chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn søc khoÎ cña tõng ng­êi trong Ban Gi¸m ®èc.

- GiÊy chøng nhËn kh«ng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù hoÆc ®ang thêi gian chÊp hµnh ¸p cña tõng thµnh viªn Ban Gi¸m ®èc (cã x¸c nhËn cña UBND x· ph­êng).

- Danh s¸ch vµ lý lÞch trÝch ngang cña nh÷ng ng­êi tham gia ho¹t ®éng.

- §Ò ¸n thµnh lËp bÖnh viÖn.

- §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn.

Hå s¬ göi Së Y tÕ tØnh. Së Y tÕ tØnh tr×nh UBND tØnh cho ý kiÕn ®ång ý vÒ mÆt nguyªn t¾c tr­íc khi tr×nh Bé Y tÕ thÈm ®Þnh.

 

§iÒu 12. ThÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp BÖnh viÖn YHCT d©n lËp:

Bé tr­ëng Bé Y tÕ cÊp "GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp BÖnh viÖn YHCT d©n lËp".

Bé Y tÕ thµnh lËp Héi ®ång t­ vÊn gióp Bé tr­ëng trong viÖc thÈm ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp bÖnh viÖn YHCT d©n lËp.

Thµnh phÇn gåm:

- ¤ng Thø tr­ëng Bé Y tÕ phô tr¸ch lÜnh vùc YDHCT - Chñ tÞch Héi ®ång.

- ¤ng Vô tr­ëng Vô YHCT - Phã Chñ tÞch th­êng trùc Héi ®ång.

- §¹i diÖn l·nh ®¹o Vô Ph¸p chÕ - Uû viªn

- §¹i diÖn Vô TCCB - Uû viªn.

- §¹i diÖn Trung ­¬ng Héi YHCT - Uû viªn.

 

§iÒu 13. Hå s¬ xin thµnh lËp Trung t©m YHCT gåm:

- §¬n xin thµnh lËp

- Danh s¸ch trÝch ngang nh÷ng y, b¸c sÜ, l­¬ng y, l­¬ng d­îc tham gia ho¹t ®éng t¹i Trung t©m.

- GiÊy chøng nhËn ®ñ søc khoÎ cña tõng ng­êi.

- B¶n sao giÊy chøng nhËn tr×nh ®é chuyªn m«n hoÆc b»ng tèt nghiÖp y, b¸c sÜ (cã c«ng chøng).

- §Ò ¸n thµnh lËp Trung t©m.

- §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Trung t©m.

Hå s¬ xin thµnh lËp Trung t©m YHCT d©n lËp göi Së Y tÕ tØnh.

 

§iÒu 14. ThÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Trung t©m YHCT d©n lËp: Bé Y TÕ phèi hîp víi Së Y tÕ tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh. C¨n cø biªn b¶n thÈm ®Þnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ tØnh cÊp "GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Trung t©m YHCT d©n lËp" vµ b¸o c¸o vÒ Bé Y tÕ (Vô YHCT).

 

§iÒu 15. Hå s¬ xin thµnh lËp Phßng chÈn trÞ YHCT d©n lËp:

- §¬n xin thµnh lËp.

- Danh s¸ch trÝch ngang nh÷ng ng­êi tham gia ho¹t ®éng trong phßng chÈn trÞ.

- GiÊy chøng nhËn ®ñ søc khoÎ cña tõng ng­êi.

- B¶n sao giÊy chøng nhËn tr×nh ®é chuyªn m«n hoÆc v¨n b»ng tèt nghiÖp (cã c«ng chøng).

- B¶n kª khai c¬ së, trang thiÕt bÞ, vèn.

- §Ò ¸n thµnh lËp phßng chÈn trÞ.

Hå s¬ ®­îc göi ®Õn Së Y tÕ tØnh.

 

§iÒu 16. ThÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Phßng chÈn trÞ YHCT d©n lËp: Së Y tÕ tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh, cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÓu kiÖn thµnh lËp Phßng chÈn trÞ YHCT d©n lËp vµ b¸o c¸o vÒ Bé Y tÕ (Vô YHCT).

 

§iÒu 17. T­ vÊn gióp Gi¸m ®èc Së Y tÕ tØnh trong viÖc xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së YHCT d©n lËp lµ Héi ®ång t­ vÊn gióp Gi¸m ®èc së trong viÖc xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y d­îc cæ truyÒn t­ nh©n thµnh lËp theo §iÒu 21, Ch­¬ng IV, Th«ng t­ sè 13/1999/TT-BYT ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1999 cña Bé Y tÕ h­íng dÉn thùc hiÖn ph¸p lÖnh hµnh nghÒ y d­îc t­ nh©n trong lÜnh vùc YDHCT.

 

§iÒu 18. GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp bÖnh viÖn YHCT d©n lËp cã gi¸ trÞ 05 n¨m; GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp Trung t©m YHCT d©n lËp vµ giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp phßng chÈn trÞ YHCT d©n lËp cã gi¸ trÞ 03 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp.

Tr­íc khi hÕt h¹n 03 th¸ng, tæ chøc ®­îc phÐp thµnh lËp c¬ së YHCT d©n lËp nãi trªn ph¶i lµm ®¬n göi Bé Y TÕ hoÆc Së Y tÕ tØnh (c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp) ®Ó ®­îc xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn tiÕp.

Sau khi cã giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp, c¸c c¬ së y häc cæ truyÒn d©n lËp tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

 


Ch­¬ng V

NHIÖM Vô Vµ QUYÒN H¹N CñA C¥ Së YHCT D¢N LËP

 

§iÒu 19. NhiÖm vô cña c¸c c¬ së YHCT d©n lËp:

1. ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, LuËt ph¸p cña Nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh cña Bé Y TÕ vµ §iÒu lÖ cña c¬ së.

2. Ph¸t huy néi lùc cña YHCT phï hîp chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tr×nh ®é cña thÇy thuèc ®Ó phôc vô sù nghiÖp ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n.

3. Tù h¹ch to¸n theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Cã chÕ ®é ­u ®·i, miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo, c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch vµ nh©n d©n vïng s©u, vïng xa.

4. Th­êng xuyªn phèi hîp víi Ngµnh Y tÕ ®Ó tham gia huÊn luyÖn, héi chÈn, phßng chèng dÞch, b¶o vÖ m«i tr­êng, tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n trång, sö dông thuèc nam vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n kh«ng dïng thuèc cña YHCT ®Ó tù ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ t¹i céng ®ång.

5. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy chÕ chuyªn m«n:

- Ng­êi hµnh nghÒ kh¸m ch÷a bÖnh ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng quy chÕ chuyªn m«n do Bé Y tÕ ban hµnh vµ chØ ®­îc sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cña YHCT ®· ®­îc Bé Y TÕ cho phÐp sö dông. Y sÜ, b¸c sÜ YHCT vµ l­¬ng y ®· ®­îc båi d­ìng vÒ kiÕn thøc YHH§ cã thÓ sö dông mét sè ph­¬ng tiÖn cña YHH§ nh­ èng nghe, m¸y ®o huyÕt ¸p, nh÷ng kÕt qu¶ xÐt nghiÖm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ.

- Thùc hiÖn nghiªm quy chÕ v« khuÈn, s¸t khuÈn cña Bé Y tÕ tr¸nh l©y chÐo vµ nhiÔm trïng do ®iÒu trÞ.

- §¬n thuèc ghi cho bÖnh nh©n ph¶i theo mÉu quy ®Þnh

- C©n thuèc ph¶i c©n theo thø tù ghi trong ®¬n. C©n vÞ thuèc nµo ®¸nh dÊu vÞ thuèc ®ã. Cã thÓ c©n sè l­îng chung cña tõng vÞ thuèc råi chia ®Òu cho tõng thang.

§èi víi vÞ thuèc ®éc b¶ng A, b¶ng B th× ph¶i c©n theo tõng thang vµ ghi 2 ho¸ ®¬n. Mét ho¸ ®¬n l­u t¹i cöa hµng Ýt nhÊt mét n¨m, mét ho¸ ®¬n giao cho bÖnh nh©n.

- Thuèc ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong tñ chia «, trong lä cã n¾p ®Ëy, bªn ngoµi ghi râ tªn vÞ thuèc b»ng ch÷ ViÖt Nam. C¸c vÞ thuèc ®éc ph¶i ®­îc b¶o qu¶n theo ®óng quy chÕ thuèc ®éc cña Bé Y tÕ. Kh«ng ®­îc b¸n thuèc gi¶, thuèc kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng (mèc, mèi, mät...) cho bÖnh nh©n.

- Ph¶i cã ®Çy ®ñ sæ s¸ch theo dâi ho¹t ®éng vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ hµng ngµy, hµng th¸ng. Hµng quý ph¶i tæng kÕt b¸o c¸o víi Së Y tÕ vµ Së Y tÕ tæng hîp b¸o c¸o Bé Y tÕ (vô YHCT).

6. ChÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc cña Bé Y tÕ, Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ chÞu sù kiÓm tra, thanh tra cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

7. ViÖc s¶n xuÊt thuèc cæ truyÒn ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau:

- Dông cô, trang thiÕt bÞ dïng trong s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tõng lo¹i mÆt hµng, kh«ng dïng chung víi môc ®Ých kh¸c, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng thuèc.

- Bµo chÕ thuèc sèng (d­îc liÖu sèng) thµnh thuèc chÝn (thuèc phiÕn) ph¶i theo ®óng ph­¬ng ph¸p bµo chÕ cña YHCT.

- ChØ ®­îc s¶n xuÊt, ®ãng gãi s½n nh÷ng thuèc ®· ®­îc Së Y tÕ tØnh cho phÐp ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho bÖnh nh©n cña c¬ së, kh«ng l­u hµnh trªn thÞ tr­êng.

- Ph¶i cã sæ s¸ch theo dâi, ghi chÐp ®Çy ®ñ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, chÊt l­îng thuèc.

 

§iÒu 20. QuyÒn h¹n c¬ së YHCT d©n lËp:

1. §­îc ho¹t ®éng theo ®óng ph¹m vi chuyªn m«n ®· ®­îc ngµnh y tÕ thÈm ®Þnh cÊp phÐp ®Ó phôc vô sù nghiÖp ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n.

2. §­îc ký kÕt hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã thÎ b¶o hiÓm Y tÕ nÕu c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ cã nhu cÇu.

3. BÖnh viÖn YHCT d©n lËp, Trung t©m YHCT d©n lËp ®­îc liªn doanh hoÆc thuª lao ®éng lµ ng­êi n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¶i ®­îc Bé Y tÕ cho phÐp b»ng v¨n b¶n.

 

Ch­¬ng VI
KHEN TH¦ëNG Vµ Kû LUËT

 

§iÒu 21. Hµng n¨m c¬ së YHCT d©n lËp ph¶i tæ chøc cho ng­êi lao ®éng b×nh xÐt vµ ®Ò nghÞ khen th­ëng theo chÕ ®é hiÖn hµnh.

 

§iÒu 22. Nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

Ch­¬ng VII
THANH TRA, KIÓM TRA

 

§iÒu 23. C¸c c¬ quan qu¶n lý, thanh tra Nhµ n­íc vÒ Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra, thanh tra vµ h­íng dÉn c¸c tæ chøc vµ c¸c c¬ së YHCT d©n lËp thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.

 

§iÒu 24. C¸c c¬ së YHCT d©n lËp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan qu¶n lý, thanh tra, kiÓm tra hoµn thµnh nhiÖm vô vµ nghiªm chØnh thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.

 


Ch­¬ng VIII

§IÒU KHO¶N THI HµNH

 

§iÒu 25. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh; Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh trong Th«ng t­ nµy ®Òu b·i bá.

 

§iÒu 26. Bé Y TÕ giao cho Vô tr­ëng Vô Y häc cæ truyÒn phèi hîp víi c¸c Vô, Côc cã liªn quan h­íng dÉn, theo dâi, kiÓm tra viÖc triÓn khai Th«ng t­ nµy.

 

§iÒu 27. Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Thñ tr­ëng c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai Th«ng t­ nµy vµ ®Þnh kú b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé (Vô YHCT). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n yªu cÇu b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ Bé (Vô YHCT) ®Ó nghiªn cøu h­íng dÉn gi¶i quyÕt.

Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao
Loại văn bản : Thông tư liên tịch
Số hiệu : 08/2000/TT-BYT
Ngày ban hành : 21/04/2000
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế,
Người ký : Lê Văn Truyền,
Ngày hiệu lực : 06/05/2000
Văn bản liên quan : 0    Đóng